Aktualności (2019)

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy na realizację w 2019 roku następujących zadań publicznych w sferach: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w roku 2019 (Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sztutowo), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Regranting 2019 - konkurs ofert

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.