Protokoły z sesji Rady Gminy

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 09 września 2014 r.

K.G.0002.37.2014

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 09 września  2014 r. 

 

PUNKT 1

 

Pan Bogdan Pniewski  Przewodniczący Rady Gminy –otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Sztutowo. Serdecznie przywitał, radnych, ,  sołtysów, przedstawicieli  samorządu gminnego oraz pozostałe osoby.

Jednocześnie  stwierdził prawomocność obrad.

Na stan 15 radnych - obecnych było na sesji  14 radnych.

Nieobecna usprawiedliwiona i:

Pani Mirosława Florkowska

Lista obecności Radnych Gminy Sztutowo  stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Lista obecności  sołtysów wsi  stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

W sesji uczestniczyli :

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy

Pani Lucyna Polańska – Skarbnik Gminy

Pan Igor Kępiński – Radca Prawny

Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy

Pan Cezary Malinowski – Prezes Spółki „ Mierzeja „ w Stegnie.

 PUNKT 2

 

Przewodniczący Rady Gminy – zgłosił wniosek o zmianę zapisu  punktu 4 na :

„ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu

    i złożenia   wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowanego

    Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,

    niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście

    rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania .

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie / 14 głosów –za / .

 Porządek obrad był następujący :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu

     i złożenia   wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowanego

    Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,

    niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście

    rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania .

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Sztutowo

    z organizacjami  pozarządowymi na 2015  rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu 

      usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo za lata 2012-2013.

 7.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2014 roku

 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków

      zagospodarowania   przestrzennego gminy Sztutowo oraz obowiązujących miejscowych

      planów   zagospodarowania przestrzennego.

9.   Podjęcie uchwały   zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok .

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

       Sztutowo na lata 2014-2017 .

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy

      na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami.

12. Zakończenie obrad.

 PUNKT 3

 

Pan Janusz Rostkowski – starorzecze w porcie w Kątach Rybackich , czynsz roczny 14 tysięcy złotych . Tam się robi wysypisko .

Pan Zdzisław Zwiewka  -  poprzez naprawę drogi na ul. Gdańskiej są utrudnienia w ruchu drogowym .

W imieniu mieszkańców poruszam sprawę wywozu odpadów z Mierzei , bardzo śmierdzi .

Technologia jest taka ,że powstaje osad i trzeba go wywieść ,ale nie może to być robione

w pełni sezonu przez kilka dni. Dlaczego Sztutowo się tak uszczęśliwia . Dlaczego  trzy lata przez rząd wywozi się osad przez teren Gminy  Sztutowo.

Data , termin i organizacja wywozu winna być szczegółowo określono w warunkach przetargu . Osad  powinien być wywożony po 15 września.

Pan Jerzy Sikora – w jaki sposób naliczana jest opłata za ścieki ?

Pani Jolanta Kowalczyk – sołtys wsi Groszkowo problem wywozu dotyczy w szczególności m. Łaszka . Fetor uszczęśliwia całą okolicę . Dzieci wymiotują . Pan Woycicki osad składował a po jakimś czasie wywoził dopiero na pola.  

Pan Cezary Malinowski – Prezes „ Mierzei „ w Stegnie  wszystkie oczyszczalnie borykają się z tym problemem . Osad który jest wytwarzany faktycznie śmierdzi .

Są trzy sposoby na  pozbycie się osadu .

  1. termiczne spalanie osadu , ale to są bardzo wysokie koszty .
  2. kompostowanie –  mieliśmy podpisaną umowę i wywoziliśmy do Elbląga
  3. bezpośrednio na pola.

Wywóz jest dokonywany zgodnie z przepisami .Wszystkie procedury są przez nas stosowane. Były interwencje , byliśmy kontrolowani czterokrotnie.  Nic nam nie zakwestionowano . Wszystkie dokumenty są tworzone. W kwietniu przystąpiły do przetargu 3 osoby .

My  mamy obowiązek to kontrolować . W tym roku zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez osobę która wygrała przetarg .Wywóz odbywa się wczesną wiosną lub po żniwach . Na przyszły rok do tego nie dopuszczę . W umowie będą zawarte terminy . Wcześniej nie pozwolę na wywóz osadu , jeżeli nie będzie przygotowany teren i nie będzie odpowiednich samochodów do wywozu .W chwili obecnej robiona jest inwestycja , której wartość wynosi 17 milionów złotych przy wsparciu samorządów . Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu i byliśmy zmuszeni do opróżnienia jednej laguny , która będzie podlegała przebudowie .  

Wszędzie śmierdziało . Sytuacja jest uciążliwa . Mam sfilmowane jak rolnicy wywożą te osady. My możemy wywozić , ale jest to bardzo kosztowne , największe koszty to transport.

Na dzień dzisiejszy brak jest rozwiązania tych kwestii . Przykro mi , że taka sytuacja  wyszła w tym roku . No jestem winowajcą , ale ja tego nie mogę składować na oczyszczalni , nie mogę wywieść bo drogo . Sprawa opłat za ścieki . Mamy okres sezonu letniego . Opłata pomiędzy mieszkańcami a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą jest inna. Ponadto dużo osób wynajmuje pokoje .

Pan Zwiewka Zdzisław – czy sprawdza się ,czy sprawdza się czy osoby wywożące osad mają odpowiedni sprzęt. Powinno to być robione przez 1-2 dni a nie 10 dni .

Pan Cezary Malinowski – ilość wytworzonych osadów nie da się wywieść przez 2 dni . W przyszłym roku będzie poprawa .

Pani Kowalczyk Jolanta – ponadto przy tym jest bardzo dużo much .

Pan Cezary Malinowski – nie dopuszczę do tego , aby osad był składowany , od razu musi być on być rozwieziony na pola .

Pani Krystyna Piórko w skład tego osadu wchodzi rtęć i ołów . Dzieci choruję , wymiotują . Czy Pan jako Prezes jest zorientowany jakie związki wchodzą w skład tego osadu ?

Pan Cezary Malinowski  -  przewaga to fosfor, azot ale rtęć też jest .

Pani Krystyna Piórko – my płacimy za ścieki i może my o coś prosić .

Pan Cezary Malinowski – jeżeli byśmy wywozili to do spalarni , to musielibyśmy podnieść cenę za ścieki .

Pan Zwiewka Zdzisław- jeżeli taka sytuacja się zdarzy to zablokowane zostanie Sztutowo .

Pan Cezary Malinowski – my to robimy zgodnie z przepisami prawa . Jesteśmy kontrolowani w tym zakresie , nie było uwag . My na wiatr nie mamy wpływu .

PUNKT 4

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu  i złożenia   wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowanego    Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,   niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście  rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/367/2014

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu

i złożenia   wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowanego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków ,

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu .

 PUNKT 5

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami  pozarządowymi na 2015  rok

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/368/2014

w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Sztutowo

z organizacjami  pozarządowymi na 2015  rok.

 Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu

PUNKT 6

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania

 z realizacji Gminnego programu   usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo za lata 2012-2013.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/369/2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu   usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo za lata 2012-2013

 Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu

PUNKT 7

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r , sprawozdania z wykonania  planu finansowego za I półrocze Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniego Planu Finansowego – Rada Gminy jednogłośnie / 14 głosów –za/ przyjęła przedłożony materiał .

PUNKT 8

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Sztutowo oraz obowiązujących miejscowych  planów   zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/370/2014

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Sztutowo oraz obowiązujących miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu .

PUNKT 9

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/371/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu .

 PUNKT 10

 

przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy   Sztutowo na lata 2014-2017 .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVII/372/2014

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Sztutowo na lata 2014-2017 . 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu . 

PUNKT 11

 

Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy – starorzecze w m. Kąty Rybackie – jest to  obszar zamknięty , jest to rola i woda stojąca . Wynosi ono 2 ha 666 arów . W 2000 roku została zawarta z Panem Cebula na okres 20 lat umowa . Nie było wówczas uchwały ustalającej stałych opłat . W terminie późniejszym Rada Gminy podjęła taką uchwałę . Czynszu nie możemy obniżyć , ewentualnie można podwyższyć .W tym roku Pan Cebula zrezygnował z dzierżawy . W tym roku wpłynęły 3 oferty na dzierżawę tego terenu . Dlatego  też ogłosiliśmy przetarg , ale nikt do niego nie przystąpił . Nad tym terenem powinien być nadzór , jeżeli go nie będzie to zrobi się tam wysypisko . W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na prowadzenie spraw związanych z rybactwem .

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy – możemy ponownie ogłosić przetarg na starorzecze .

Inwestycja wykonywana na łuku ulicy Gdańskiej w Sztutowie musi być robiona , ponieważ droga w tym miejscu się zapadła .

Jeżeli chodzi o najważniejsze sprawy w okresie pomiędzy sesjami , to są one następujące :

23 lipca – uczestniczyłem w spotkaniu związanym z omówieniem zasad współdziałania

I przetargów na operatorów Marin w ramach projektu Pętla Żuławska .

25 lipca – uczestniczyłem w spotkaniu w Elblągu w sprawie budowy kanału żeglownego między Skowronkami a Przebrnem ,

30 lipca – spotkanie z sołtysami wsi w sprawie organizacji  diożynek gminnych ,

02 sierpnia  - odbyły się eliminację w poławianiu bursztynu ,

03 sierpnia – został zorganizowany turniej siatkówki im. Jana Hattkowskiego ,

05 sierpnia – odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie ścieżek rowerowych w ramach nowego projektu na lata 2015-2020 ,

07 sierpnia – w Kątach Rybackich podejmowałem delegację samorządowców z Mołdawii ,

19 sierpnia – podpisałem z PKS Elbląg umowę na dowozy dzieci do szkół oraz uruchomienie wewnętrznej linii dla mieszkańców gminy ,

20 sierpnia – przeprowadzone zostały awanse zawodowe dwóch nauczycieli Przedszkola ,

21 sierpnia – spotkałem się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  - budowa cmentarza w Sztutowie ,

22 sierpnia – podpisałem umowę w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie remontu obiektu świetlicy / byłej szkoły / w Kątach Rybackich ,

26 sierpnia- podpisałem umowę w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację systemu instalacji grzewczej w Przedszkolu ,

27 sierpnia – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Centralnego Wodociągu Żuławskiego ,

28 sierpnia –maiło miejsce  spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie założeń do rozwoju Mierzei Wiślnej ,

05 września – odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy ,

06 września – w bibliotece odbyło się czytanie utworów  autora Henryka Sienkiewicza ,

07 września – uczestniczyłem w obchodach 75 rocznicy Obozu Stutthof w Muzeum .

Wójt Gminy – wraz z p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowujemy się do podpisania umowy na tzw. system teleopieki dla ludzi starszych , schorowanych , samotnych .

Pan Janusz Rostkowski -   należy mieszkańców poinformować do którego roku muszą wymienić eternit .

Cmentarz w Sztutowie – czy on powstał bezprawnie ?

Wójt Gminy – teren który stanowi obszar cmentarza wraz z placem postojowym został sprzedany na rzecz parafii. Plan określa ,że musi on znajdować się 50 metrów od zabudowań. Mieszkańcy sąsiadujący  pozwali Proboszcza parafii  do Sądu za przekroczenie granic  cmentarza . Sąd  odstąpił od wymierzenia kary . W chwili obecnej chodzi o problem dochówku w miejscu przekroczonym . Planowana lokalizacja nowego cmentarza jest terenem gminnym . W tej sytuacji nie musimy wykupywać gruntów.  Zrobiliśmy wstępne rozeznanie , ile nas będzie kosztowała budowa nowego  cmentarza w Sztutowie , jest to koszt około 800 tysięcy złotych . Cała procedura na pewno potrwa do przyszłego roku .

Sprawa eternitu – ponownie przekażemy informację mieszkańcom na ten temat .

Pani Jolanta Kowalczyk – sołtys wsi Groszkowo  - poinformowała ,że dożynki gminne odbędą się 20 września 2014r w Groszkowie .  Msza święta odbędzie się w Sztutowie o godz. 18.00 .

PUNKT 12  

Pan Pniewski Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - w związku z wyczerpaniem porządku obrad   zamknął  XXXVII sesję Rady Gminy.

Czas trwania obrad sesji od godz. 10.00 do godz. 11.50 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz obrad                                                        

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Morawska Magdalena                                                                                     mgr Bogdan Pniewski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2014 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 653
16 września 2014 13:28 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)