Budżet

Uchwała nr IV/17/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok.

Uchwała nr IV/17/2007
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 20 luty 2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok.


Na podstwie art.18 ust.2 pkt4, pkt.9 lit."d" oraz litera "i" ustawy zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.165, art.188 ust 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.212.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.9317.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikem nr 3
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę 1.393.807 zgodnie z załącznikem nr 3a
4. Wydatki na program realizowany ze środkow Unii Europejskiejpt. Program Sasiedztwa Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG III B - operacja Lagomar w wysokości 309.100zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

§3

1. Rozchody w wysokości 50.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5
2.Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.154.786zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ nadwyżki budżetowej z lat ubieglych w kwocie - 380.000zł
2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu gminy, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -
774.786 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokośći - 89.816zł

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załacznikiem nr 7 i 8
§6

1. Ustala się dochody w kwocie 92.800 zł z tytułu wydaawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wkocie 99.148 na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązaywaniu problemow alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000zl na realizację zadan określonych w gminnym programie przeciwadzialania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatkow w łacznej kwocie / zbiorczo/ dla dochodów własnych jednostek budzetowych: dochody - 191.622 zł ; wydatki - 192.346, zgodnie z załącznikiem nr 9

§8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytycji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo w wysokości 170.000zł.
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstwie porozumień na łączną kwotę 3.800zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§9

Ustala się plan przychodow i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokośći:
1/ przychody - 3.000zł
2/ wydatki - 24.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 11

§10

Upoważnia się Wójta do
1) zaciągania kredytow i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł
2) zaciagania zobowiązan:
a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze śrdoków UNII Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do
wysokości określonej w załaczniku nr 3
b/ z tytułu umów, ktorych realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008roku na łączną kwotę 1.000.000zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007roku i podlega publikacji w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Pniewski
/podpis nieczytelny/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2007 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1119
08 marca 2007 09:14 (Administrator) - Dodano załącznik
08 marca 2007 09:13 (Administrator) - Dodano załącznik
08 marca 2007 09:12 (Administrator) - Dodano załącznik