Prawo miejscowe - archiwum (2005)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/225/05 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/225/05 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Uchwała Nr XXXI/226/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30.12.2005r. w sprawie: przyjęcia Karty współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

UCHWAŁA NR XXXI//226/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia Karty współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r....

UCHWAŁA NR XXX/222/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych .

UCHWAŁA NR XXX/222/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / w związku z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym...

UCHWAŁA NR XXX/224/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXX/224/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w 2005 roku. Na podstawie art. 41 ust. 2 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz....

UCHWAŁA NR XXX/223/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie gazyfikacji Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR XXX/223/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie gazyfikacji Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18.ust.1 w związku z art.7 ust.1pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / Rada Gminy Sztutowo uchwala , co następuje...

UCHWAŁA NR XXX/221/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA NR XXX/221/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8...

UCHWAŁA NR XXX/220/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005 r Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005rok.

UCHWAŁA NR XXX/220/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005 r Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XXIII/158/2004r...

UCHWAŁA NR XXX/218/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, w trwały zarząd dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

UCHWAŁA NR XXX/218/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, w trwały zarząd dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca...

UCHWAŁA NR XXX/217/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie przejęcia na mienie gminne części działki nr 787/5 o pow. 1,0350 ha położonej w Kątach Rybackich

UCHWAŁA NR XXX/217/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 listopada 2005r w sprawie przejęcia na mienie gminne części działki nr 787/5 o pow. 1,0350 ha położonej w Kątach Rybackich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591...