Prawo miejscowe - archiwum (2007)

Wybierz rok

Uchwała Nr X/88/07 Rady Gminy Sztutowoz dnia 14 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr X/88/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W uchwale...

UCHWAŁA NR X/ 87/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR X/ 87/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sztutowo. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / w związku...

UCHWAŁA NR X/86/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych

UCHWAŁA NR X/86/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / w związku z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu...

UCHWAŁA NR X/85/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA NR X/85/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego . Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity.Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 07 września...

UCHWAŁA NR X/84/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

UCHWAŁA NR X/84/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142,...

UCHWAŁA NR X/83/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

UCHWAŁA NR X/83/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /t. j. Dz.U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

UCHWAŁA NR X/81/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją

UCHWAŁA NR X/81/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm./...

UCHWAŁA NR X/80/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X/80/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2006 r Nr. 121 poz. 844 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

Protokół Nr X/07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 14 listopada 2007 roku

0052-10/07 PROTOKÓŁ NR X / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 14 listopada 2007 roku . PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył X sesję Rady Gminy Sztutowo oraz stwierdził jej prawomocność . Na stan 15 Radnych obecnych na sesji było 15 Radnych . Lista obecności Radnych stanowi...