Prawo miejscowe - archiwum (2003)

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/66/2003

UCHWAŁA NR XI/66/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie umorzenie wierzytelności pieniężnych – administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia . Na podstawie art.34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 15 , poz. 148 z 2003 r .z późniesjzymi...

Uchwała Nr XI/65/2003

UCHWAŁA NR XI/65/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie udziału własnego gminy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „ Poprawa jakości wody pitnej i porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obszarze funkcjonalnym Żuławy „ . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 58 ustawy...

Uchwała Nr XI/64/2003

UCHWAŁA NR XI/64/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Sztutowo uchwala , co następuje...

Uchwała Nr XI/63/2003

UCHWAŁA NR XI/63/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowościach Sztutowo, Łaszka , Groszkowo . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „ a „ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała Nr XI/62/2003

UCHWAŁA NR XI/62/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobylej Kępie . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „ a „ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy...

Uchwała Nr XI/61/2003

UCHWAŁA NR XI/61/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztutowo . Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591...

Uchwała Nr XI/60/2003

UCHWAŁA NR XI/60/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r w sprawie zmian Statutu Związku Komunalnego . Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz na podstawie § 7 ust.8 Statutu Związku Komunalnego do Eksploatacji Sieci Centralnego...

Uchwała Nr XI/59/2003

UCHWAŁA NR XI/59/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r . w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r . o drogach publicznych / Dz. U . z 2000r . Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami /i art. 18 ust.2 pkt .15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/...

Uchwała Nr XI/58/2003

UCHWAŁA NR XI/58/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r . w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku . Na podstawie art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r . Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje...

Uchwała Nr XI/57/2003

UCHWAŁA NR XI/57/2003 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 października 2003r . w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity z 2001r .Dz.U.Nr 142 poz. 1593 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje : § 1 Powołuje...