Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

UCHWAŁA NR X/84/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

UCHWAŁA NR X/84/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142,...

UCHWAŁA NR X/83/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

UCHWAŁA NR X/83/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /t. j. Dz.U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

UCHWAŁA NR X/81/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją

UCHWAŁA NR X/81/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm./...

UCHWAŁA NR X/80/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X/80/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 14 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2006 r Nr. 121 poz. 844 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie...

Protokół Nr X/07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 14 listopada 2007 roku

0052-10/07 PROTOKÓŁ NR X / 07 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 14 listopada 2007 roku . PUNKT 1 Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył X sesję Rady Gminy Sztutowo oraz stwierdził jej prawomocność . Na stan 15 Radnych obecnych na sesji było 15 Radnych . Lista obecności Radnych stanowi...

UCHWAŁA Nr IX/79/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007R w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja

UCHWAŁA Nr IX/79/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007R w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 15 ust. 2...

Uchwała Nr IX/78/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok

Uchwała Nr IX/78/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2007rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 W...

UCHWAŁA Nr IX/77/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2007 roku

UCHWAŁA Nr IX/77/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2007 roku Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982...

UCHWAŁA NR IX/76/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR IX/76/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze...