Prawo miejscowe - archiwum (2006)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXII/ 234/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/146/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

UCHWAŁA NR XXXII/ 234/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/146/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości . Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz .U....

UCHWAŁA NR XXXII/240/06 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55

UCHWAŁA NR XXXII/240/06 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku...

UCHWAŁA NR XXXII/232/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie przejęcia na mienie gminne działki Nr 231/17 o pow. 0,0200 ha i działki Nr 231/11 o pow. 0,1721 ha położonych w Sztutowie.

UCHWAŁA NR XXXII/232/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 22 lutego 2006r w sprawie przejęcia na mienie gminne działki Nr 231/17 o pow. 0,0200 ha i działki Nr 231/11 o pow. 0,1721 ha położonych w Sztutowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z...

PROTOKÓŁ NR XXXII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 22 lutego 2006r

PROTOKÓŁ NR XXXII/06 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 22 lutego 2006r PUNKT 1 Pan Kryspin Osielski –Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich obecnych na XXXII sesji Rady Gminy Sztutowo - radnych , sołtysów .Poinformował ,że w tej sesji uczestniczą władze powiatu ,samorządu . Przywitał Pana Przewodniczącego...

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo Nr 48/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: wprowadzenie procedury opracowania corocznego informatora budżetowego Gminy Sztutowo.

Zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo Nr 48/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: wprowadzenie procedury opracowania corocznego informatora budżetowego Gminy Sztutowo. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam,...

UCHWAŁA Nr XXXI/231/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 grudnia 2005r W sprawie ustalenia wykazu kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia terminów dokonania tych wydatków.

UCHWAŁA Nr XXXI/231/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 grudnia 2005r W sprawie ustalenia wykazu kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia terminów dokonania tych wydatków. Na podstawie art. 130 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi...

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.110, art.116,art.128, art.124...

Uchwała Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30grudnia 2005 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005rok.

Uchwała Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30grudnia 2005 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2005rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W...

UCHWAŁA Nr XXXI/228/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 grudnia 2005R w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/228/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 grudnia 2005R w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku Na podstawie art. 4 1 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości...

UCHWAŁA NR XXXI/227/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

UCHWAŁA NR XXXI/227/05 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 grudnia 2005r . w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...