Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Groszkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 27 października 2006r


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Groszkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/2


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami), art.13 ust 1 oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz art. I ust.1 pkt. 8 i art. VI. ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/141/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oddawania w trwały zarząd oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 98 z 2006 r. poz. 2015) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia, na okres 20 lat, część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 73/2 o pow. 0,0376 ha położonej
w Groszkowie dla Pani Renaty Grzebińskiej na prowadzenie sklepu spożywczo – przemysłowego .
Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Kryspin Osielski
/podpis nieczytelny/

Uzasadnienie

W dniu 24.08.2006 r. Pani Renata Grzebińska prowadząca sklep spożywczo – przemysłowy w Groszkowie zwróciła się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy długoterminowej na nieruchomość zabudowaną budynkiem sklepu działki nr 73/2
o pow. 0,0376 ha. Powyższa nieruchomość potrzebuje znacznych nakładów finansowych aby mogła prawidłowo funkcjonować i spełniać swoją rolę dla dobra społeczeństwa. Zawarcie umowy dzierżawy długoterminowej gwarantuje zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na remont nieruchomości.
Zebranie wiejskie sołectw Groszkowo i Płonina odbyte w dniu 27.09.2006 r. pozytywnie zaopiniowało chęć zawarcia umowy dzierżawy długoterminowej z Panią Renatą Grzebińską.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2006 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 442
23 listopada 2006 14:43 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu