Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych


UCHWAŁA NR XXXVIII/272/06
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 27 października 2006r


w sprawie dopłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dopłatę do opłat obowiązujących w 2007r. za odprowadzone ścieki od gospodarstw domowych w wysokości 1,25 zł netto plus podatek VAT do 1 m3 ścieków.
2. Dopłatę stosuje się do 3m3 ścieków miesięcznie na osobę zameldowaną na pobyt stały w Gminie Sztutowo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Kryspin Osielski
/podpis nieczytelny/
UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127 poz. 886) przy opracowywaniu taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków należy uwzględnić i zróżnicować koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej dla poszczególnych grup taryfowych.
W związku z brakiem możliwości rozgraniczenia kosztów eksploatacji i utrzymania na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług, jak również dokonania podziału w oparciu o charakter ścieków (komunalne-przemysłowe) przez Zakład Komunalny Związku Komunalnego „Mierzeja”, zgodnie z § 14 pkt.1 lit.a w/w rozporządzenia, należy wprowadzić taryfy jednolite dla wszystkich odprowadzających ścieki. Przyjmując jednolitą cenę 5,45 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków na 2007r. nastąpiłby wzrost ceny odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej indywidualnych gospodarstw domowych w stosunku do ceny (z dopłatą) jaka obowiązywała w 2006r. o 1,43 zł netto za 1m3 ścieków. W celu ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem ceny zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
W związku z powyższym Rada Gminy Sztutowo postanawia podjąć uchwałę w sprawie dopłaty do ceny ścieków od gospodarstw domowych – dopłata do 3 m3 miesięcznie na osobę zameldowaną na pobyt stały w Gminie Sztutowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2006 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 533
23 listopada 2006 14:44 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu