Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 października 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/06
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 27 października 2006r


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku


Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/; art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r Nr 179 poz. 1485/; art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 r Nr 180 poz. 1493/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ R a d a G m i n y Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2006 roku w preliminarzu wydatków wprowadza się następującą zmianę:
- w punkcie VIII Program Nauki Pływania kwotę 2.500 zł zastępuje się kwotą 6.000 zł
środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego - 3.000 zł
środki własne - 3.000 zł
Zadanie realizowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sztutowie
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Kryspin Osielski
/podpis nieczytelny/
UZASADNIENIE:
Punkt „Program Nauki Pływania” został zwiększony o kwotę 3.500 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000 zł oraz koniecznością posiadania środków własnych równych kwocie dofinansowania. W preliminarzu wydatków kwota środków własnych wynosiła 2.500 zł, dlatego też należy ją zwiększyć o 500 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2006 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 451
23 listopada 2006 14:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu