Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR IX/71/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie

UCHWAŁA NR IX/71/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 października 2007r


w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r .Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz.U. z 2004r .Nr 161 ,poz. 1688 ze zmianami / Rada Gminy Sztutowo uchwala , co następuje :

§ 1

Z dniem 29 października 2007r powołuje się Panią ANNĘ ŁOPIŃSKĄ na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztutowie .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski
/-/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2007 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 524
08 listopada 2007 13:01 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu