Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR IX/73/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 pażdziernika 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 695 o pow. 0, 3000ha

UCHWAŁA NR IX/73/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 pażdziernika 2007rw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 695 o pow. 0, 3000ha


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art.13 ust. 1 , art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz art. I ust 3 pkt. 8 i art. VI. ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/141/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oddawania
w trwały zarząd oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 98 z 2006 r. poz. 2015) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia, na okres 25 lat, część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 695 o pow. 0,3000 ha położonej
w Kątach Rybackich dla Pani Bogumiły Wrocławskiej „Gościniec nad Zalewem”
ul. Rybacka 185 82-104 Kąty Rybackie .
Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski
/-/
Uzasadnienie

W dniu 14.09.2007 r. Pani Bogumiła Wrocławska zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy o wydzierżawienie terenu części działki nr 695 o pow. 0,3000 ha położonej w Kątach Rybackich .
Pani Bogumiła Wrocławska dzierżawi część powyższej działki o pow. 0,1500 ha na okres 3 lat .
W cytowanym wyżej wniosku Pani Wrocławska z uwagi na poniesione nakłady prosi o dłuższy okres dzierżawy wraz z zwiększoną powierzchnią objętą dzierżawą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2007 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 589
08 listopada 2007 13:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu