Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR IX/74/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 o pow. 0, 2000ha

UCHWAŁA NR IX/74/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 października 2007r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 o pow. 0, 2000ha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13 ust. 1 , art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz art. I ust 3 pkt 8 i art. VI. ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/141/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oddawania
w trwały zarząd oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 98 z 2006 r. poz. 2015) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia, na okres 15 lat, część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 247/1 o pow. 0,2000 ha położonej
w Kątach Rybackich dla Pana Andrzeja Szumko Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych ul. Niska 2 C-26 82-300 Elbląg .
Szkic sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski
/-/
Uzasadnienie

W dniu 28.09.2007 r. Pan Andrzej Szumko właściciel Przedsiębiorstwa Produkcji Łożysk Ślizgowych ul. Niska 2 C-26 82-300 Elbląg zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o wydzierżawienie terenu części działki nr 247/1 o pow. 0,2000 ha położonej w Kątach Rybackich .
Firma ta zamierza na w/w terenie wybudować:
- pełnowymiarowy kort tenisowy
- pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej
- stałe stoły do tenisa stołowego.
Firma proponuje następujący sposób użytkowania zagospodarowanego terenu;
- boisko do siatkówki plażowej – ogólnodostępne, bezpłatne dla mieszkańców Kątów Rybackich
- stoły do tenisa stołowego ogólnodostępne, bezpłatne dla mieszkańców Kątów Rybackich,
- kort tenisowy ogólnodostępny, płatny.
Zrealizowanie wyżej wymienionych zamierzeń inwestycyjnych przyniesie efekt
w postaci zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości Kąty Rybackie.
Inwestycja zostanie zrealizowana przed rozpoczęciem sezonu 2008 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2007 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 619
08 listopada 2007 13:08 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu