Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR IX/68/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku

UCHWAŁA NR IX/68/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 października 2007r


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami / oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2001r Nr 98 poz. 1070 ze zmianami / Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1


W Uchwale Nr VIII/60/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 06 września 2007r w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Malborku skreśla się § 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uzasadnienie :

Przy opiniowaniu kandydatów na ławników zespół opiniujący kandydatów
nie zwrócił uwagę na wykształcenie Pana Grzegorza Haftkowskiego .
Pan Grzegorz Haftkowski posiada wykształcenie zawodowe a zgodnie z art. 158 paragraf 1 pkt.7 ławnikiem może być osoba która posiada wykształcenie średnie .
W związku z powyższym w/w nie może być ławnikiem Sądu Okręgowego w Gdańsku .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2007 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 555
08 listopada 2007 12:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu