Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR IX/69/07 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 26 października 2007r w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji

UCHWAŁA NR IX/69/07
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 26 października 2007r

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami /oraz art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz. 1593 ze zmianami Rada Gminy Sztutowo uchwala , co następuje :


§ 1


Powołuje się na okres kadencji Rady Gminy komisje dyscyplinarne I i II instancji orzekające w sprawach dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków pracownika samorządowego mianowanego .

§ 2

W skład komisji dyscyplinarnej I instancji powołuje się :
1. Cich Iwona
2. Łosińska Grażyna
3. Skrzek Katarzyna
4. Cieśluk Waldemar

§ 3

W skład komisji dyscyplinarnej II instancji powołuje się :

1. Piórko Krystyna
2. Mazur Marzena
3. Osielski Kryspin
4 Szymański Andrzej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski
/-/
Uzasadnienie :
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych Rada Gminy powołuje na okres kadencji komisję dyscyplinarną I instancji składającą się z pracowników samorządowych z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracę oraz komisję dyscyplinarną II instancji wybraną spośród Radnych . Proponuje się aby w skład I instancji weszli pracownicy samorządowi mianowani .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2007 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 510
08 listopada 2007 12:58 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu