Prawo miejscowe - archiwum

UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo.

UCHWAŁA NR II/6/06
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 01 grudnia 2006r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) art. 4 pkt.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 1593 ze zmianami / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U.z 2005r .Nr 146 poz. 1223 ze zmianami / oraz na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy oraz dopuszcza się używania samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej – jazdy zamiejscowe / Dz.U.z 2002r Nr 27 poz. 271 ze zmianami /
Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Sztutowo w następujących składnikach :
1.Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.710,- złotych
2.Dodatek funkcyjny w wysokości 1.500,- złotych
3.Dodatek specjalny w wysokości 25 % licząc od wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w wysokości – 1.302.50 złotych
4.dodatek stażowy naliczany i wypłacany zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami .

§ 2

Ustala się miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w wysokości
300 km .
§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/81/2003 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 grudnia 2003r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Bogdan Pniewski
UZASADNIENIE

Wójtowi Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich może być przyznane wynagrodzenie zasadnicze od 3.450 do 4.630 , dodatek funkcyjny od 1.080 do 1.550 ,- natomiast dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego .
Ponadto wypłacany jest dodatek za staż pracy w wysokości nie przekraczającej 20 % licząc od wynagrodzenia zasadniczego ,.
.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2006 18:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 503
13 grudnia 2006 18:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu