Prawo miejscowe - archiwum

PROTOKÓŁ NR I/06 z I sesji nowowybranej Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 listopada 2006r

2-1/06
PROTOKÓŁ NR I/06
z I sesji nowowybranej Rady Gminy Sztutowo
odbytej w dniu 24 listopada 2006r

PUNKT 1

Najstarszy wiekiem Radny Pan Zdzisław Grudkowski – poprosił wszystkich o powstanie , zaproponował aby minutą ciszy uczcić pamięć górników którzy zginęli w kopalni „ Halemba „ Po minucie ciszy podziękował wszystkim oraz poprosił o zajęcie miejsc . Następnie dokonał otwarcia I sesji nowowybranej Rady Gminy Sztutowo . Poinformował ,że ustawowy skład Rady Gminy w naszej Gminie wynosi 15 –stu Radnych , w sesji uczestniczy 15 radnych , co stanowi kworum , przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały .

Przywitał bardzo Serdecznie :
- osoby wybrane na Radnego , Radną Gminy Sztutowo- lista obecności stanowi
załącznik Nr 1 do protokółu .
- Wójta Gminy Sztutowo Panią Iwoną Tyburską
- nowowybranego Wójta Gminy Pana Stanisława Kochanowskiego ,
- sołtysów wsi – lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokółu .
- zaproszonych gości – lista obecności stanowi załącznik Nr 3 do protokółu .
- oraz wszystkich którzy przybyli na sesję Rady Gminy – lista obecności
stanowi załącznik Nr 4 do protokółu .

Następnie poprosił Panią Iwonę Cich – pracownika ds. obsługi Rady Gminy o odczytanie proponowanego porządku obrad .

Pani Iwona Cich – przedstawiła proponowany porządek obrad który jest następujący :.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Sprawozdanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie z odbytych wyborów do
Rady Gminy Sztutowo oraz wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na
Radnego , Radną Gminy Sztutowo .
3. Ślubowanie Radnych . .
4. Wybory Przewodniczącego Rady Gminy
a/ zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo
b/ wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .
c/ przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy .
d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego
Komisji .
5. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Sztutowo .
6.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenie sesji od Radnego
Seniora .
7. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
a/ zgłaszanie kandydatur na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Sztutowo .
-2-

b/ przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy .
c/ ogłoszenie wyników wyborów poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej
przez Przewodniczącego Komisji .
8. Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Sztutowo .
9. Wybór Sekretarza Obrad na okres kadencji 2006-2010 .
10. Zakończenie obrad .

Pan Zdzisław Grudkowski – podziękował za odczytanie porządku obrad .


PUNKT 2

Pan Zdzisław Grudkowski - przechodzimy do punktu 2 - Sprawozdanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie z odbytych wyborów do Rady Gminy Sztutowo oraz wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na Radnego , Radną Gminy Sztutowo. Poprosił Panią Annę Górę - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie o przedstawienie sprawozdania i wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na Radnego , Radną Gminy Sztutowo .

Po przedstawieniu sprawozdania Pani Anna Góra dokonała wręczenia zaświadczeń.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu .

PUNKT 3

Pan Zdzisław Grudkowski - proszę Państwa przechodzimy do punktu 3 –do ślubowania Radnych. I w tym miejscu poinformował ,że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni są zobowiązani do złożenia ślubowania .

Poprosił wszystkich o powstanie . Następnie odczytał rotę „ślubowania „

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście
obowiązki Radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na
względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców „

Pan Zdzisław Grudkowski -proszę usiąść .

Poprosił najmłodszego wiekiem radnego , Pana Dawida Kicińskiego o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „ ślubuję „
Poinformował również , że po słowie „ ślubuję „każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg „-3-

Pan Dawid Kiciński – wywoływał kolejno Radnych / zgodnie z listą obecności /
Wszyscy radni złożyli ślubowanie .

Pan Zdzisław Grudkowski - podziękował i złożył wszystkim gratuluję. Jednocześnie stwierdził że Radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat Radnego Gminy Sztutowo.

PUNKT 4

Pan Zdzisław Grudkowski – następnym punktem dzisiejszej sesji są : Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo które przeprowadzamy w głosowaniu tajnym .

PUNKT 4 a

W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatur na tą funkcję . Przypomniał ,że każdy zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie , dlatego też każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata – czy wyraża zgodę na kandydowanie .

Radny Kryspin Osielski zgłosił kandydaturę Pana Bogdana Pniewskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

Pan Zdzisław Grudkowski -czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie

Pan Bogdan Pniewski – tak , wyrażam zgodę na kandydowanie .

Radny Andrzej Szymański -zgłosił kandydaturę Pani Marzeny Mazur .

Pan Zdzisław Grudkowski -czy wyraża Pani zgodę na kandydowanie

Pani Marzena Mazur – tak , wyrażam zgodę na kandydowanie .

Pan Zdzisław Grudkowski – proszę o zgłaszanie dalszych kandydatur .

Nie widzę dalszych zgłoszeń . Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 15 głosów –za / postanowili dokonać zamknięcia listy kandydatów .

Pan Zdzisław Grudkowski – stwierdzam , że lista kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo została zamknięta .


-4-


PUNKT 4 b

Pan Zdzisław Grudkowski –poinformował ,że w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo jak również jego Zastępcy należy powołać z Radnych trzy osobową Komisję Skrutacyjna

Przypomniał że osoby kandydujące na funkcję Przewodniczącego i funkcję Zastępcy nie mogą wchodzić w skład tej Komisji .

W wyniku powyższego poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej .

Pan Stefan Kochański – zgłosił Radnego Kryspina Osielskiego do składu Komisji Skrutacyjnej który wyraził zgodę na pracę w Komisji .

Pan Szymański Andrzej zgłosił Radnego Dawida Kicińskiego oraz Bożenę Anusiak do składu Komisji którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji .

Pan Zdzisław Grudkowski - podziękował za zgłoszenia oraz zwrócił się do Radnych z zapytaniem , czy zgłaszają uwagi do zgłoszonego składu Komisji .

Uwag nie zgłoszono , dlatego też Pan Zdzisław Grudkowski zaproponował przeprowadzenie głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej . Zwrócił się z zapytaniem „ Kto z Radnych jest za takim składem Komisji Skrutacyjnej „
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania / 15 głosów –za/ Radni nie wnieśli uwag do składu Komisji Skrutacyjnej .

Pan Zdzisław Grudkowski – stwierdził , że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

W celu ukonstytuowania się Komisji oraz przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia zasad głosowania zaproponował 5-cio minutową przerwę w obradach sesji

Przerwa od godz. 12.15 do godz. -12.20 .

PUNKT 4 c

Po zakończonej przerwie Pan Zdzisław Grudkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Panią Bożenę Anusiak o rozdanie kart do głosowania i poinformowanie Radnych o zasadach głosowania .

Pan Dawid Kiciński - członek Komisji Skrutacyjnej rozdał karty do głosowania oraz przedstawił zasady głosowania a następnie wyczytywał kolejno z listy z imienia i nazwiska / zgodnie z listą obecności / obecnych na sesji Radnych , którzy przechodzili do pomieszczenia obok i po oddaniu głosu wrzucali kartę do głosowania do urny znajdującej się w tym pomieszczeniu .

-5-


Pan Zdzisław Grudkowski - zaproponował ponownie przerwę a Komisję Skrutacyjną poprosił o sporządzenie protokółu Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

PUNKT 4 d

Po zakończonej przerwie Pan Zdzisław Grudkowski poprosił Panią Bożenę Anusiak – Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokółu z przeprowadzonych wyborów .

Pani Bożena Anusiak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej –odczytała protokół z w którym Komisja stwierdziła ,że Pan Bogdan Pniewski został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu

Pan Zdzisław Grudkowski – podziękował Komisji Skrutacyjnej , pogratulował Radnemu Panu Bogdanowi Pniewskiemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo jak również życzył owocnej pracy .

PUNKT 5

Następnie Pan Zdzisław Grudkowski - odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR I/1/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo

stanowi załącznik Nr 7 do protokółu .

PUNKT 6

Pan Zdzisław Grudkowski – poinformował ,że w tym momencie jego rola jako seniora Radnego się kończy i poprosił Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o objęcie obowiązków i o dalsze prowadzenie obrad sesji .

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – kłaniam się serdecznie Państwu . Jestem bardzo zdziwiony ponieważ każdy człowiek ma jakieś marzenia . Marzyłem żeby być strażakiem , marzyłem żeby być wybitnym profesorem chociażby zwyczajnym , ale nigdy w życiu nie marzyłem i nie miałem najmniejszego zamiaru być Przewodniczącym Rady Gminy .A jeszcze dwa miesiące temu gdyby ktoś mi powiedział , że będę kandydował do Rady Gminy to bym go „ wyśmiał „

-6-

Jestem emerytem jak Państwo wiedzą i od 7-miu lat z wielu powodów bardzo się od życia politycznego, gospodarczego jak również społecznego oderwałem .Dlatego też tu moje wielkie zaskoczenie ,że Państwo na mnie zagłosowali .Zdaję sobie też tu sprawę że odpowiedzialności tu jest więcej niż możliwości , ale mogę tak niezależnie i nieoficjalnie złożyć ślubowanie , że z całymi siłami będę się starał by tę funkcję godnie i skutecznie sprawować , a w słusznej sprawie pomagać naszemu nowemu Wójtowi i tak to wszystko prowadzić aby nie było bałaganu ,żebyśmy wszyscy tworzyli jedną wielką rodzinę .

PUNKTU 7

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczacy Rady Gminy - proszę Państwa przechodzimy do punktu 7 , a punkt 7 brzmi : Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .Te wybory są przeprowadzane również w głosowaniu tajnym.

PUNKT 7 a

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na tę funkcję .
Przypominam ,że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie , dlatego też każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata – czy wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo . .

Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur .

Radna Mazur Marzena zgłosiła kandydaturę Pani Zofii Łopińskiej .

Przewodniczacy Rady Gminy -czy wyraża Pani zgodę na kandydowanie ?

Pani Zofia Łopińska - tak , wyrażam zgodę na kandydowanie .

Pan Kryspin Osielski -zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Szymańskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy -czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie ?

Pan Andrzej Szymański – nie wyrażam zgodę na kandydowanie .

Pan Stefan Kochański -zgłosił kandydaturę Pana Artura Rostkowskiego .

Przewodniczacy Rady Gminy -czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie ?

Pan Arutur Rostkowski - nie wyrażam zgodę na kandydowanie

Pani Krystyna Piórko -zgłosiła kandydaturę Pana Zdzisława Grudkowskiego .

Przewodniczacy Rady Gminy -czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie

Pan Zdzisław Grudkowski - tak , wyrażam zgodę na kandydowanie.
-7-

Pan Dawid Kiciński -zgłosił kandydaturę Pana Kryspina Osielskiego .

Przewodniczacy Rady Gminy -czy wyraża Pan zgodę na kandydowanie ?

Pan Kryspin Osielski - tak , wyrażam zgodę na kandydowanie.


Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do Radnych z zapytaniem „ Kto z Państwa jest za zamknięciem listy kandydatów „

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 15 głosów –za / postanowili dokonać zamknięcia listy kandydatów .

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam , że lista kandydatów na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo została zamknięta .


PUNKT 7 b

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

Pan Dawid Kiciński – należy dokonać wymiany członka Komisji Skrutacyjnej ze względu na to , że Pan Kryspin Osielski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję zastępcy .

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Państwa przeprowadzamy teraz wybory członka Komisji Skrutacyjnej .

Pan Dawid Kiciński – zgłosił Pana Marka Miernikiewicza na członka Komisji Skrutacyjnej .

Pan Marek Miernikiewicz – wyraził zgodę .

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem „ Kto z Radnych jest za tym aby członkiem Komisji został Pan Marek Miernikiewicz „

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 15 głosów –za / opowiedzieli się aby członkiem Komisji był Pan Marek Miernikiewicz .

Przewodniczący Rady Gminy - w celu przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia zasad głosowania zaproponował 5-cio minutową przerwę w obradach sesji.

PUNKT 7 b
Przewodniczacy Rady Gminy – poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o

-8-

rozdanie kart do głosowania o przypomnienia zasad głosowania oraz o wyczytywanie kolejno z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych , a wyczytywanych radnych o przechodzenie do pomieszczenia obok celem oddania głosu i wrzucenia karty do głosowania do urny znajdującej się w tym pomieszczeniu .

Pan Dawid Kiciński rozdał karty do głosowania oraz przedstawił zasady głosowania a następnie wyczytywał kolejno z listy z imienia i nazwiska / zgodnie z listą obecności / obecnych na sesji Radnych , którzy przechodzili do pomieszczenia obok i po oddaniu głosu wrzucali kartę do głosowania do urny znajdującej się w tym pomieszczeniu .

Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował ponownie przerwę a Komisję Skrutacyjną poprosił o sporządzenie protokółu Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

PUNKT 7c

Po zakończonej przerwie Przewodniczacy Rady Gminy poprosił Panią Bożenę Anusiak – Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokółu z przeprowadzonych wyborów.

Pani Bożena Anusiak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej –odczytała protokół z w którym Komisja stwierdziła , że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego nie został wybrany Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy ponieważ nikt z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów .

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu

Przewodniczący Rady Gminy – w związku z tym , że dwoje kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów zarządzamy ponowne przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo spośród dwojga kandydatów . Kandydatami są : Pan Zdzisław Grudkowski i Pani Zofia Łopińska .
Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o rozdanie kart do głosowania , o przypomnieniu zasad głosowania o wyczytywanie kolejno z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych , a wyczytywanych radnych o przechodzenie do pomieszczenia obok celem oddania głosu i wrzucenia karty do głosowania do urny znajdującej się w tym pomieszczeniu .

Pan Dawid Kiciński rozdał karty do głosowania oraz przedstawił zasady głosowania a następnie wyczytywał kolejno z listy z imienia i nazwiska / zgodnie z listą obecności / obecnych na sesji Radnych , którzy przechodzili do pomieszczenia obok i po oddaniu głosu wrzucali kartę do głosowania do urny znajdującej się w tym pomieszczeniu .


-9-

Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował ponownie przerwę a Komisję Skrutacyjną poprosił o sporządzenie protokółu Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

Po zakończonej przerwie Przewodniczacy Rady Gminy poprosił Panią Bożenę Anusiak – Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokółu z ponownie przeprowadzonych wyborów

Pani Bożena Anusiak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej –odczytała protokół z w którym Komisja stwierdziła , że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo została pani Zofia Łopińska .

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu .

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Komisji Skrutacyjnej za owocną pracę jak również pogratulował Pani Zofii Łopińskiej wybranej na mojego zastępcę .

PUNKT 8

Następnie Przewodniczacy Rady Gminy - odczytał uchwałę w sprawie wyboru Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo .

UCHWAŁA NR I/2/06

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo

stanowi załącznik Nr 9 do protokółu .

PUNKT 9

Przewodniczący Rady Gminy - proszę Państwa zgodnie ze Statutem Gminy Sztutowo na I sesji Rady Gminy wybieramy poprzez głosowanie jawne Sekretarza Obrad na okres kadencji 2006 -2010 którego zadaniem jest liczenie głosów podczas głosowania nad uchwałami ,wnioskami .

Proszę o zgłaszanie kandydatur .


Pan Dawid Kiciński – zgłosił kandydaturę Pani Mirosławy Florkowskiej .

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem do Pani Mirosławy Florkowskiej czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza Obrad ?.

Pani Mirosława Florkowska – tak wyrażam zgodę .


-10-

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatur . Nie widzę innych kandydatur . W związku z tym , kto z Państwa jest za zamknięciem listy
kandydatów ?.

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie / 15 głosów –za/ dokonali zamknięcia listy kandydatów .

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem „ Kto z Państwa jest za tym aby Pani Mirosława Florkowska była Sekretarzem Obrad na okres kadencji 2006 -2010 ?

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie / 15 głosów –za / postanowili aby Pani Mirosława Florkowska została Sekretarzem Obrad na okres kadencji 2006 -2010 .

Punkt 10

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Państwa i tak pierwszy pracowity dzień obrad dobiegł końca . Pozwolicie Państwo , że odczytam jeszcze list który w dniu dzisiejszym wpłynął do Rady Gminy od Pana Bolesława Klein Przewodniczącego O/R Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Gdańskim w którym w imieniu emerytów i rencistów przekazuję najlepsze gratulacje z okazji wyborów do Rady Gminy życzy nowowybranym Radnym dużo powodzenia w aktywizacji i dalszego rozwoju Gminy oraz podejmowania istotnych spraw społecznych w tym również potrzeb seniorów i osób niepełnoprawnych .

List stanowi załącznik Nr 10 do protokółu .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy uznał sesję za zakończoną .

Czas trwania obrad sesji od godz. 12.00 do godz. 14.00.
Na tym protokół zakończono i podpisano .

Sekretarz Obrad
Mirosława Florkowska
Przewodniczący
Rady Gminy Sztutowo

mgr Bogdan Pniewski
/podpis nieczytelny/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2006 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 651
01 grudnia 2006 15:39 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu