Prawo miejscowe - archiwum

PROTOKÓŁ NR II/06 Z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 01 grudnia 2006r

0052-2 /06
PROTOKÓŁ NR II/06
Z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo
odbytej w dniu 01 grudnia 2006r

PUNKT 1

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dzień dobry Państwu. Otwieram II sesję Rady Gminy Sztutowo. Stwierdzam , że na stan 15 Radnych obecnych na sesji jest 14 Radnych . W związku z tym sesja jest prawomocna .
Radny Lucjan Chodacki nie przybędzie na sesję z powodu choroby, jest usprawiedliwiony .

Witam bardzo serdecznie :

- Radnych Gminy Sztutowo - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokółu .
- Wójta Gminy Sztutowo Panią Iwoną Tyburską
- Pana Stanisława Kochanowskiego – nowowybranego Wójta Gminy który
w dniu dzisiejszym złoży ślubowanie ,
- sołtysów wsi – lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokółu
- zaroszonych gości – lista obecności stanowi załącznik Nr 3 do protokółu .
- oraz wszystkich którzy przybyli na sesję Rady Gminy – lista obecności stanowi
załącznik Nr 4 do protokółu .

PUNKT 2

Proszę Państwa został wyłożony protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Pragnę poinformować ,że zgodnie ze Statutem Gminy Sztutowo w terminie 7 dni od odbycia sesji protokół jest wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy . Ponadto jest umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo . Każdy ma prawo zapoznać się z jego treścią i ewentualnie wnieść do niego uwagi .
Czy Państwo Radni wnoszą uwagi do protokółu z poprzedniej sesji .
Nie widzę . W związku z powyższym proponuję przeprowadzenie głosowania „ Kto z Państwa jest za przyjęciem protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy „

Stwierdzam ,że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie / 14 głosów –za / .

PUNKT 3

Przewodniczący Rady Gminy - proszę Państwa porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący – stanowi on załącznik Nr 5 do protokółu . .

Parę minut poświecimy ustępującej Pani Wójt Gminy na krótkie przemówienie .
4. Sprawozdanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie z odbytych
wyborów Wójta Gminy Sztutowo oraz wręczenie zaświadczenia
stwierdzającego wybór na stanowisko Wójta Gminy Sztutowo .
5. Ślubowanie Wójta Gminy Sztutowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji
stałych Rady Gminy Sztutowo.
-2-

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady
Gminy Sztutowo .
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu
Urzędu Gminy Sztutowo .
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Sztutowo.
10 Zakończenie obrad .

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Panią Iwonę Tyburską o złożenie 10-cio minutowego sprawozdania .

Pani Iwona Tyburska – Wójt Gminy - jest taki zwyczaj i dobrze ,że na tej sesji Państwo powróciliście do tego zwyczaju , że ustępujący Wójt składa krótki raport o stanie Gminy. Szczególnie ważne jest to , aby powiedział co w tej Gminie rozpoczęto wykonywać , co się działo żeby ułatwić pracę Państwu Radnym i oczywiście nowemu Wójtowi. Proszę Państwa jak pamiętacie niespełna trzy lata pełniłam swoją funkcję , funkcję Wójta Gminy Sztutowo . Nie chciałabym tutaj w tej chwili wymieniać wszystkich zadań które zrealizowaliśmy wspólnie z Radą Gminy minionej kadencji ale chcę wymienić te które były najważniejsze w naszej Gminie , to jest :
- modernizacja sali gimnastycznej ,ze środków pozabudżetowych pozyskano 700
tysięcy złotych , łączny koszt remontu to 1mln 200 złotych .
- ociepliliśmy dach w szkole i wyremontowaliśmy instalację odgromową ,pozyskane
środki zewnętrzne to kwota około 40 tysięcy złotych ,
- wymienione zostały okna w części dydaktycznej Zespołu Szkół w Sztutowie – koszt
blisko 360 tysięcy złotych ,
- zrealizowano budowę przepustu w Kobylej Kępie – koszt ponad 130 tysięcy złotych
dofinansowanie ze środków zewnętrznych 90 tysięcy złotych ,
- zmodernizowano oświetlenie w Gminie – dokończono tą modernizację rozpoczętą
przez poprzednie władze, wymieniłam ponad 260 lamp na energooszczędne .
Pamiętać trzeba o tym , że za mojej kadencji rozpoczęła się dobra współpraca z
Dyrekcją Lasów Państwowych i dzięki temu w Sztutowie i w Kątach Rybackich są
zbudowane dwa parkingi przy plaży . Wydaje się ,że współpraca ta musi pozostać
w tym kierunku , żeby parkingi były rozbudowywane bo potrzeby są spore .
Pamiętać należy o utworzeniu na nowo Posterunku Policji w Sztutowie to również
stało się w czasie kiedy sprawowałam funkcję Wójta .
Wspólnie z innymi gminami podjęliśmy działania w celu rozwiązania odwiecznego
problemu jakości wody . Doprowadzono do rozwiązania umowy zawartej w 1992
roku przez Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego CWŻ a Narodową
Fundacją Ochrony Środowiska . Dziś Gminy mają pełną kontrolę nad
przedsiębiorstwem wodociągowym i uważam że konieczna jest dalsza współpraca
ze Spółką Komunalną CWŻ , współfinansowanie przeprowadzonych inwestycji .
W roku 2006 wydatkowano ponad 88 tysięcy złotych na inwestycję związaną z
poprawą jakości wody .Jest w naszej Gminie sporządzona koncepcja budowy
Domu Ludowego w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury .Mam nadzieję ,że
inwestycja ta stanie się jedną z priorytetowych dla nowego Wójta i Rady Gminy .
Takie były potrzeby mieszkańców i nadal są one wyrażane .Gotowa jest również
koncepcja budowy przystani jachtowej w Kątach Rybackich .Sporządzenie jej
-3-

zostało sfinansowane ze środków pozabudżetowych w całości i wiem ,że trwają
prace nad tym aby sporządzić projekt i budować taką modelową przystań w naszej Gminie . W trakcie realizacji jest finansowany ze środków unijnych projekt LAGOMAR związany z ochroną dziedzictwa kulturowego południowego Bałtyku .Jego zakończenie powinno nastąpić w 2007 roku . Została rozpoczęta budowa ulicy Piaskowej w Kątach Rybackich –I etap którego zakończenie powinno nastąpić w styczniu 2007 roku . Zabezpieczono w budżecie Gminy na rok 2006 środki finansowe na sporządzenie projektu drogi Zalewowej na osiedlu w Sztutowie .Zostały złożone deklaracje do Urzędu Marszałkowskiego o zamiarze przystąpienia Gminy Sztutowo do wspólnego projektu w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej 501. Można w ramach tego projektu zmodernizować dwie gminne drogi. Między innymi można wybudować drogę na osiedlu w Sztutowie a także II etap budowy drogi ulicy Piaskowej w Kątach Rybackich . Przed Sądem Rejonowym w Malborku toczy się proces o zwrot zajmowanej przez Pana Leonarda Borowskiego nieruchomości –magazynów zbożowych przy ulicy Szkolnej .Zaległości podatkowe powstały w związku z nieprawidłowym naliczeniem podatku od nieruchomości w latach 2001- 2003. Uważam również ,ale to oczywiście jest decyzja Państwa , także nowego Wójta że należy kontynuować sprawę związaną z rozwiązaniem użytkowania wieczystego nieruchomości będącej we władaniu przez spółkę INVESTMEL .Jest to działka położona przy Wiśle Królewieckiej. Chciałabym Państwa poinformować , że zgodnie z sugestiami przedstawionymi podczas kampanii wyborczej okazało się ,że jest to jakby potrzeba większości społeczeństwa odwołałam Pana Damiana Prałat z funkcji Zastępcy Wójta Gminy Sztutowo .Na końcowym etapie prac są plany zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo i Kąty Rybackie. Uważam ,że początek przyszłego roku to jest możliwość przedstawienia Państwu tych planów do uchwalenia i zatwierdzenia . Wraz z projektem budżetu Gminy na 2007 rok otrzymacie Państwo informację o stanie mienia gminnego .W związku z tym nie będę tego przedstawiała tego szeroko , ponieważ czas jest jak widać ograniczony .

Przewodniczący Rady Gminy – dziękuje bardzo .

PUNKT 4

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Państwa teraz proszę o złożenie sprawozdania Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie z odbytych wyborów Wójta Gminy Sztutowo oraz wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór na stanowisko Wójta Gminy Sztutowo Panu Stanisławowi Kochanowskiemu .

Pani Anna Góra – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie przedstawiła sprawozdanie – stanowi ono załącznik Nr 6 do protokółu .
Następnie dokonała wręczenia zaświadczenia Panu Stanisławowi Kochanowskiemu stwierdzającego wybór na stanowisko Wójta Gminy Sztutowo .

PUNKT 5

Przewodniczący Rady Gminy – przed chwilą Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sztutowie Pani Anna Góra wręczyła Panu Stanisławowi Kochanowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Sztutowo.
-4-

Proszę Państwa przystępujemy do następnego punktu , bardzo ważnego punktu
a mianowicie „ ślubowanie Wójta Gminy „

Przewodniczący Rady Gminy - ślubowanie odbywa się w ten sposób ,że po odczytaniu przeze mnie roty Wójt Gminy powstaje i wypowiada słowo „ Ślubuję „ Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „ Tak mi dopomóż Bóg „

Poprosił wszystkich o powstanie . Odczytał treść roty która brzmi :

„ Obejmując Urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy „

Pan Stanisław Kochanowski – „ ślubuję „ .

Przewodniczący Rady Gminy – dziękujemy Panu Wójtowi , dziękuje Państwu , można usiąść .Poprosimy zgodnie ze zwyczajem staropolskim Pana Wójta o powiedzenie kilku słów , coś w rodzaju krótkiego expoze.

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy Sztutowo – Szanowni Państwo , w życiu człowieka zdarzają się różne miłe chwile .Dzisiaj to dla mnie jest również miła chwila , bo wiem że miejscowość na Mierzei , w Gminie leżącej w tak malowniczym miejscu w której od wielu lat mam przyjemność mieszkać.i to dzięki Państwu tu siedzącym otrzymałem zaufanie aby powierzyć mi mandat Wójta .
Moją filozofią życia , moją maksymą jest aby Państwo byli zadowoleni . Pracowałem już prawie wszędzie a pracuję już ponad 30 lat . Pozwolicie Państwo ,że zacznę od tego że największą część swojego życia wcześniej pracowałem w samorządzie , za czasów okresu PRL , a następnie w samorządach praktycznie od roku 1990 . W okresie kiedy byłem parlamentarzystą dzięki moim staraniom udało się dokonać pewnych zmian w zakresie regulacji przepisów prawa określających funkcjonowanie samorządów . Po okresie pracy jako Wójt Gminy w Starym Polu pracowałam jako Wicewojewoda gdzie byłem odpowiedzialny za sprawy związane z rozwojem gospodarczym i sprawami społecznymi. Do wczoraj pracowałem w państwowej firmie
MEDIA . Podejmując decyzję o kandydowaniu na Wójta Gminy chciałem po prostu wrócić tam gdzie czuję się najlepiej .Proszę Państwa zapewniam , że znajdę czas dla każdego . zapewniam Państwa że jedyną rzeczą którą nie zamierzam robić , to dzielić społeczeństwa tak małej Gminy , jaką jest Gmina Sztutowo , Musimy wspólnie razem pracować , bo my razem możemy być przyjaciółmi wspólnego sukcesu . Proszę Państwa Urząd Gminy ma charakter służebny dla mieszkańców i tak sobie wyobrażam pracę Urzędu , pracowników Urzędu i moją również dla wszystkich tu Państwa i nie tylko .Moim najważniejszym celem drodzy Państwo jest to aby nasza Gmina się rozwijała dynamicznie. Nie wyobrażam sobie aby Państwo mówili mi tylko że mam rację .Nie . Ja też się mogę mylić . Dlatego też chcę słuchać Państwa podpowiedzi, sugestii . Chcę wiedzieć , co Państwo myślicie . W takim działaniu jest tylko szansa abyśmy dalej mogli coś robić. Wspólnie chcemy cieszyć się sukcesem Nie jesteśmy dzisiaj bogatą Gmina , o tym wszyscy wiemy .Musimy wykorzystać tą szansę którą mamy. W żaden sposób proszę Państwa nie wyobrażam sobie , bo są takie grupy zawodowe czy społeczne z którymi nie miałby czasu się spotkać w
-5-

Urzędzie czy gdziekolwiek .Wyobrażam sobie ponad wszelką wątpliwość ,że pierwszą grupą z którymi się spotkam to Radni , drugą sołtysi .Trzecią grupą to wszystkie organizacje funkcjonujące na terenie naszej Gminy, emeryci po młodzież i wszystkie stowarzyszenia które chcą funkcjonować czy funkcjonują. . Wyobrażam sobie ,że wykorzystując moje doświadczenie i kontakty będę działał tak aby pozyskiwać maksymalną ilość sprzymierzeńców dla naszych celów, naszej Gminy . Proszę Państwa dziękuję raz jeszcze za zaufanie , dziękuję za poparcie i jeszcze raz zapewniam Państwa ,że nie będziecie Państwo musieli zbyt odczuć ,że zostałem Wójtem Gminy Sztutowo.

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Panu Wójtowi Gminy i ogłosił 5-cio minutową przerwę.

W czasie przerwy Komendant Straży Granicznej Krynicy Morskiej - złożył Wójtowi serdeczne gratulacje jak również podziękował Pani Iwonie Tyburskiej byłemu Wójtowi Gminy za współpracę .

PUNKT 6

Przewodniczacy Rady Gminy – proszę Państwa przechodzimy do punktu 6 porządku obrad ; podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .
Poinformował ,że Komisje stałe Rady są następujące :
Komisja Rewizyjna - 3 osobowa .
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury - 3 osobowa .
Komisja Rozwoju. Gospodarczego ,Rolnictwa , Turystyki i Sportu – 4 osobowa
Komisja Planowania i Budżetu – 3 osobowa.

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się do radnych o o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczących Komisji .

Poinformował ,że w I kolejności zgłaszamy kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Pan Zdzisław Grudkowski zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Szymańskiego .

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem : Czy Pan Andrzej Szymański wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Andrzej Szymański – wyraził zgodę .

Przewodniczący Rady Gminy- czy są inne kandydatury ?
Nie widzę .Jeśli tak , to nad każdą kandydaturą musimy przeprowadzić głosowanie jawne.

„ Kto z Państwa jest za tym aby Pan Andrzej Szymański był Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej „

-6-

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za / kandydatura Pana Andrzeja Szymańskiego została przyjęta na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury .

Pani Mirosława Florkowska – zgłosiła kandydaturę Pani Krystyny Piórko .

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem : Czy Pani Krystyna Piórko wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury .

Pani Krystyna Piórko – wyraziła zgodę .

Przewodniczący Rady Gminy- czy są inne kandydatury ? Nie widzę .
Kto z Państwa jest za tym aby Pani Krystyna Piórko została Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury . Proszę o podniesienie ręki .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za /kandydatura Pani Krystyny Piórko została przyjęta .

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa , Turystyki i Sportu .

Pan Stefan Kochański – zgłosił kandydaturę Pana Kryspina Osielskiego .

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem : Czy Pan Kryspin Osielski wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa , Turystyki i Sportu

Pan Kryspin Osielski – wyraził zgodę .

Przewodniczący Rady Gminy- czy są inne kandydatury ?
Nie widzę . Kto z Państwa jest za tym aby Pan Kryspin Osielski został Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Turystyki i Sportu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za /kandydatura Pana Kryspina Osielskiego została przyjęta .

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu .

Pan Marek Miernikiewicz - zgłosił kandydaturę Pani Marzeny Mazur.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem : Czy Pani Marzena Mazur wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu .
-7-


Pani Marzena Mazur – wyraziła zgodę .

Przewodniczący Rady Gminy- czy są inne kandydatury ?
Nie widzę . Kto z Państwa jest za tym aby Pani Marzena Mazur była Przewodniczącym Komisji Planowania i Budżetu .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 14 głosów –za /kandydatura Pani Marzeny Mazur została przyjęta .

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęli uchwałę jako :

UCHWAŁĄ NR II /3/06

w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu .

PUNKT 7

Przewodniczący Rady Gminy – kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.
Proszę Przewodniczących Komisji o podanie kandydatur do składu Komisji .

Poproszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Pan Andrzej Szymański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował aby w skład jego Komisji weszli :

Pani Burczy Krystyna
Pan Zdzisław Grudkowski

Pani Krystyna Burczy oraz Pan Zdzisław Grudkowski wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Radnych jest za przyjęciem kandydatur zgłoszonych do składu Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji proszę o podniesienie ręki do góry .

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie / 14 głosów –za /.


-8-

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury Panią Piórko Krystynę o podanie kandydatur do składu Komisji

Pani Krystyna Piórko– Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury zaproponowała aby w skład jego Komisji weszli :

Pani Mirosława Florkowska
Pan Stefan Kochański

Pani Mirosława Florkowska oraz Pan Stefan Kochański wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Radnych jest za przyjęciem kandydatur zgłoszonych do składu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury przez Przewodniczącego Komisji proszę o podniesienie ręki do góry .

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatury do składu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie
/ 14 głosów –za / .

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Przewodniczącego Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Turystyki i Sportu Pana Kryspina Osielskiego
o podanie kandydatur do składu Komisji

Pan Kryspin Osielski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa Turystyki i Sportu zaproponował aby w skład jego Komisji weszli :

Pan Marek Miernikiewicz
Pan Artur Rostkowski
Pan Lucjan Chodacki

Pan Marek Miernikiewicz ,Pan Artur Rostkowski wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Rady Gminy – nie jest obecny na sesji Pan Lucjan Chodaki , ale informuję ,że Pan Chodacki wcześniej wyraził zgodę na pracę w tej Komisji .

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Radnych jest za przyjęciem kandydatur zgłoszonych do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Turystyki i Sportu przez Przewodniczącego Komisji proszę o podniesienie ręki do góry .

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatury do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Turystyki i Sportu zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie / 14 głosów –za / .

Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Przewodniczącego Planowania i Budżetu Panią Marzenę Mazur o podanie kandydatur do składu Komisji .
-9-

Pani Marzena Mazur Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu zaproponowała aby w skład jego Komisji weszli :

Pan Dawid Kiciński
Pani Bożena Anusiak

Pan Dawid Kiciński oraz Pani Bożena Anusiak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Rady Gminy – kto z Radnych jest za przyjęciem kandydatur zgłoszonych do składu Komisji Planowania i Budżetu przez Przewodniczącego Komisji proszę o podniesienie ręki do góry .

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatury do składu Komisji Planowania i Budżetu zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie / 14 głosów –za / .


Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

W wyniku przeprowadzonego glosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęli uchwałę jako :

UCHWAŁĄ NR II /4/06

w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu .


PUNKT 8

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy wraz z uzasadnieniem .

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały , w wyniku którego jednogłośnie / 14 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁĄ NR II /5/06

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy .

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu .

PUNKT 9

Przewodniczący Rady Gminy - przystępujemy do punktu 9 a mianowicie – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo.
-10-

Zwrócił się do radnych czy chcą zabrać głos w tej sprawie , czy też zgłosić
wniosek ?

Pan Dawid Kiciński – zgłaszam wniosek o ustalenie następującego wynagrodzenia Wójtowi Gminy .

- wynagrodzenie zasadnicze – 3.710 ,-
- dodatek funkcyjny – 1.500 ,-
- dodatek specjalny 25 % licząc od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego .

Przewodniczący Rady Gminy – ponieważ są wyraźne różnice pomiędzy projektem uchwały a wnioskiem i sprawy zostały omówione na spotkaniu Radnych to ja proponuję przegłosowanie tego wniosku „ Kto z Radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Dawida Kicińskiego „
W wyniku przeprowadzonego głosowania / 14 głosów –za / wniosek został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie / 14 głosów –za / podjęli uchwałę jako :
UCHWAŁĄ NR II /6/06

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo .

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółuPUNKT 10

Przewodniczący Rady Gminy - proszę Państwa w związku z wyczerpaniem porządku obrad uznaje dzisiejszą sesję Rady Gminy za zakończoną . Dziękuje wszystkim Radnym , gościom , publiczności za uczestnictwo . Gratuluję jeszcze raz w imieniu społeczeństwa Panu Stanisławowi Kochanowskiemu wyboru. Sądzę ,że wybór będzie bardzo słuszny .

Czas trwania obrad sesji od godz. 11.00 do godz. 12.45 .
Na tym protokół zakończono i podpisano .


Sekretarz Obrad

Mirosława Florkowska

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo
mgr Bogdan Pniewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2006 18:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 675
13 grudnia 2006 18:36 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu