Prawo miejscowe

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 lipca 2014 r.

K.G.0002.36.2014

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 24 lipca  2014 r. 

 

PUNKT 1

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy –otworzyła XXXVI sesję Rady Gminy Sztutowo. Serdecznie przywitała, radnych, radnego powiatowego,  sołtysów, przedstawicieli  samorządu gminnego oraz pozostałe osoby.

Jednocześnie  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo stwierdziła prawomocność obrad.

Na stan 15 radnych - obecnych było na sesji  13 radnych.

Nieobecni:

 1. Pan Bogdan Pniewski
 2. Pan Adam Spryszyński  

Lista obecności Radnych Gminy Sztutowo  stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Lista obecności  sołtysów wsi  stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

W sesji uczestniczyli :

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy

Pani Lucyna Polańska – Skarbnik Gminy

Pan Igor Kępiński – Radca Prawny

Pani Renata Głąb – Sekretarz Gminy

PUNKT 2

Porządek obrad  był następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych

w obrębie geodezyjnym Groszkowo, Płonina i Łaszka  w drodze bezprzetargowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sztutowo.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Sztutowo wniesionej przez Pana Pawła Wiśniewskiego i Panią Iwonę Kubiak Wiśniewską .
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2014-2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie oraz w przystani rybackiej w Kątach Rybackich, sposobu jej pobierania, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 7.  Zakończenie obrad.

PUNKT 3

Pan Janusz Rostkowski – zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem :

Czy można wyjaśnić zasady działań spółki Pętla Żuławska. Spółka będzie miała zyski, a Gmina będzie musiała płacić?

 

Pan Zdzisław Zwiewka – zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem: czy jest możliwość abyśmy dostali harmonogram pracy, tak abyśmy wiedzieli kto jest za co odpowiedzialny w Spółce Pętla Żuławska ?

PUNKT 4

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo - odczytała  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/357/2014

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu .

PUNKT 5

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

PUNKT 6        

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich .

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2014

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

PUNKT 7        

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/360/2014

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

PUNKT 8        

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Groszkowo, Płonina i Łaszka  w drodze bezprzetargowej.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/361/2014

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Groszkowo, Płonina i Łaszka  w drodze bezprzetargowej.

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

PUNKT 9        

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sztutowo.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/362/2014

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sztutowo

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

PUNKT 10      

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Sztutowo wniesionej przez Pana Pawła Wiśniewskiego i Panią Iwonę Kubiak Wiśniewską .

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Pani Sekretarz – w związku z tym,  iż sprawa jest rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w toku postępowania administracyjnego Rada Gminy powinna przekazać skargę do SKO. Państwo Wiśniewscy kwestionują wysokość procentu ustalonej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/363/2014

w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Sztutowo wniesionej przez Pana Pawła Wiśniewskiego i Panią Iwonę Kubiak Wiśniewską .

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

PUNKT 11      

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 r

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/364/2014

 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 r

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

PUNKT 12      

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2014-2017.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/365/2014

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2014-2017.

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

PUNKT 13      

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała  projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty przystaniowej i pasażerskiej za korzystanie z infrastruktury portowej w porcie oraz w przystani rybackiej w Kątach Rybackich, sposobu jej pobierania, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / podjęli uchwałę jako ;

UCHWAŁA Nr XXXVI/366/2014

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2014-2017.

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

PUNKT 14

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy  - problem Pętli Żuławskiej budzi wiele emocji. Projekt od samego początku zakładał element innowacyjności – jeden podmiot zarządzający dla wszystkich. Operator ponosić będzie koszty określone w projekcie.  Realizacja przedsięwzięcia ma zdecydowanie podnieść atrakcyjność naszego regionu. Harmonogram będzie znamy jak przystąpimy do   Spółki Pętla Żuławska  oraz jak zostanie wyłoniony operator.

Szanowni Państwo, chciałbym poinformować,  iż ogłoszony został przetarg                                         na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo tj. Przedszkole w Sztutowie oraz budynek przy ul. Rybackiej 41 Kąty Rybackie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dowozy dzieci do placówek oświatowych oraz przetarg na drogę                     w Płoninie. W miesiącu sierpniu najprawdopodobniej zostanie zorganizowana impreza promocyjna Amber Coast, czekamy tylko na podpisanie aneksu do umowy w ramach tego projektu.  Odbyło się również  posiedzenie komisji urbanistycznej, która zaakceptowała zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  dot. projektu lokalizacji cmentarza.

O godz. 11.05 – obrady opuściła Pani Magdalena Morawska

Pan Janusz Rostkowski – czy firma wywożąca odpady działa zgodnie z harmonogramem?

Pani Sekretarz – Urząd Gminy stale prowadzi monitoring realizacji zadania, w przypadku jakich kol wiek nieprawidłowości proszę o kontakt z Urzędem Gminy.

Pan Janusz Charliński – kiedy rozpocznie się budowa ul. Turystycznej w Sztutowie?

O godz. 11.15 – obrady opuściła Pani Krystyna Piórko

Pan Stanisław Kochanowski – teren placu budowy został przekazany Wykonawcy, prace powinny rozpocząć się w ciągu 14 dni.

PUNKT 15 

Pani Mirosława Florkowska – Wice Przewodnicząca Rady Gminy - w związku z wyczerpaniem porządku obrad   zamknęła XXXVI sesję Rady Gminy.

 

Czas trwania obrad sesji od godz. 10.00 do godz. 11.30

 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Viceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosława Florkowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 778
12 września 2014 13:29 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)