Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXXVI/357/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

                                  

 

  UCHWAŁA  NR XXXVI/357/2014

RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 24 lipca 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat  nieruchomości  gruntowej położonej w Sztutowie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U z 2013 r., poz.  594 ze zmianami) w związku z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

                       

§ 1

 

Wyraża się zgodę na ponowne wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części  nieruchomości gruntowej o pow. 8 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 357/56, położonej w Sztutowie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na postawienie reklamy. Szkic sytuacyjny działki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Mirosława Florkowska

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwała rady jest wymagana w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Poprzednia umowa z tym samym podmiotem zawarta jest na czas określony do dnia 27.06.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 413
12 września 2014 13:33 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)