Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXXVI/360/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/360/2014

RADY GMINY SZTUTOWO

                                                                  z  dnia 24 lipca 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 ze zmianami)  Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża  się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki Nr 195/11  o pow. 0,0934 ha  położonej przy ul. Słonecznej w Sztutowie, dla której Sąd Rejonowy  w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00045099/3 na rzecz Pani Marii Heleny Węglińskiej  właścicielki  przyległej nieruchomości działki nr 195/12. 


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mirosława Florkowska

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani Maria Helena Węglińska właścicielka przyległej nieruchomości działki nr 195/12 położonej przy ul. Słonecznej w Sztutowie zwróciła się z prośbą o sprzedaż w drodze bezprzetargowej wyżej wymienionej działki na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej . Działka ta jest nieruchomością niezabudowaną, przez którą biegnie sieć kanalizacji tłocznej. Sieć ta przecina działkę  w połowie. Przedzielone siecią części działki nie mogą być traktowane jako działki budowlane.

Zgodnie z art. 37, ust. 2 pkt. 6 w/w działka  nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość, a tylko jako nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 518
12 września 2014 13:58 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)