Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXXVI/362/2014 RADY GMINY SZTUTOWOz dnia 24 lipca 2014 r.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/362/2014

RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu  publicznym prowadzonym
przez Gminę Sztutowo

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572), Rada Gminy Sztutowo uchwala co następuje:

            § 1. Publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sztutowo, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

            § 2. Ustala się opłatę za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Sztutowo publicznym przedszkolu, w zakresie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

            § 3.1. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniając normy żywieniowe.

            2. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

            § 5. Traci moc uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych.

            § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.  .

                                                                                                  Viceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mirosława Florkowska

Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła zapis, że opłata za godzinę zajęć świadczonych przez Przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1,00 zł. W związku z powyższym należy dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 541
12 września 2014 14:19 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)