Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR XXXVI/363/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

                                                                                             

 

UCHWAŁA NR XXXVI/363/2014

RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 24 lipca 2014 r.

W sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Sztutowo wniesionej przez Pana Pawła Wiśniewskiego i Panią Iwonę Kubiak Wiśniewską.

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) Rada Gminy Sztutowo uchwala co następuje:

 

§ 1

Przekazać według właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku skargę na Wójta Gminy Sztutowo złożoną przez Pana Pawła Wiśniewskiego i Panią Iwonę Kubiak Wiśniewską w sprawie wznowienia postępowania o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kątach Rybackich przy ul. Portowej 2.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Viceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Mirsoława Florkowska

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2014 r. wpłynęła skarga do Rady Gminy Sztutowo na Wójta Gminy w sprawie opóźnienia postępowania o wznowienie postępowania o ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kątach Rybackich.

Z uzyskanych informacji od Wójta Gminy wynika, iż sprawa ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obecnie rozpatrywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  na podstawie odwołania wniesionego przez wnoszących skargę. Akta sprawy zostały przekazane pismem nr SG.6840.45.2014 z dnia 19.05.2014 r. Natomiast SKO w Gdańsku otrzymało je w dniu 21.05.2014 r. Postępowanie to jeszcze się nie zakończyło dlatego  zgodnie z art. 243 KPA należy przekazać skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 

             

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 427
12 września 2014 14:23 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)