Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Ogłoszenie nr 500010437-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

 Gmina Sztutowo: Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600943-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sztutowo, Krajowy numer identyfikacyjny 17074795100000, ul. ul. Gdańska  55, 82110   Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 151, e-mail agodek@sztutowo.ug.gov.pl, faks 552 478 396.
Adres strony internetowej (url): www.sztutowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UZ.271.08.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia części I jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, części nieruchomości niezamieszkałych takich jak - jednostki organizacyjne Gminy Sztutowo, świetlice środowiskowe i boiska sportowe prowadzone przez Gminę Sztutowo, muzea podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ośrodki zdrowia, apteki, z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub domki letniskowe oraz z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Sztutowo. Przedmiotem zamówienia części II jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych Gminy Sztutowo oraz wyposażenie plaż na terenie Gminy Sztutowo w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9, 90514000-3, 90513200-8, 90511200-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2558705.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Koma Olsztyn Sp. z o.o.
Email wykonawcy: olsztyn@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Kod pocztowy: 10-417
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2763401.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2763401.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2936448.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 358080.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Koma Olsztyn Sp. z o.o.
Email wykonawcy: olsztyn@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Kod pocztowy: 10-417
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 386726.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 386726.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 386726.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 345
15 stycznia 2018 12:43 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)