stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej należy :
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Handlowej, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Konsumenckimi, Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Policją i innymi organami uprawnionymi do kontroli działalności gospodarczej,
4) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a w szczególności koordynacja realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5) koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
8) prowadzenie kasy Urzędu,
9) nadzór i kontrola nad działalnością świetlic środowiskowych,
10) realizacja art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie spełnienia obowiązku nauki,
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych,
12) udział w Zespole Interdyscyplinarnym w Sztutowie.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 930
26 sierpnia 2016 09:07 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:56 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
04 czerwca 2014 12:18 (Aldona Godek) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.