Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Do podstawowych obowiązków zastępcy Kierownika USC należy:
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Handlowej, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Konsumenckimi, Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Policją i innymi organami uprawnionymi do kontroli działalności gospodarczej,
4) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a w szczególności koordynacja realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5) koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
8) prowadzenie kasy urzędu,
9) nadzór i kontrola nad działalnością świetlic,
10) udział w Zespole Interdyscyplinarnym w Sztutowie.
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych.

Stanowiska

Inspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1137
14 lutego 2020 13:32 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
26 sierpnia 2016 09:07 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:56 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.