Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie konkursów ofert dla NGO

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (regranting). Przyznano 2 dotacje dla 2 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcia.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonym w dniu 16.06.2020 roku. W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr...

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sztutowo w 2020 roku w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 688 ze zm.) w obszarze...

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 25.05.2020 roku W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2020 (Zarządzenie Nr 25/2020...

Regranting 2020 - konkurs ofert

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty konkurs ofert na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Lokalizacja cmentarza – materiał roboczy do dyskusji

Szanowni mieszkańcy, w obecnie trudnym dla nas wszystkich czasie Urząd Gminy w Sztutowie konsekwentnie realizuje zadania nałożone na lokalny samorząd. Pomimo panującej sytuacji w kraju i na świecie, dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość pracy. W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 20 lutego...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów

W załączeniu znajdą Państwo dwa ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentów: „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Sztutowo” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2020-2023...