Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 6.2.2.

Rozwój Usług Społecznych

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gmina Sztutowo ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.2.
Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

  1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych
    i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób
    z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, np.:

―      rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób
z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.: tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną (w Klubach Seniora, Dziennych Domach Pomocy) lub całodobową, usługi dziennych opiekunów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, pomoc sąsiedzka, rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (np. teleopieka),

―      rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, obejmujący m.in.: usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).

―      działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia, poradnictwo, sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej,

―      działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

―      działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.: zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie), usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu (w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną).

  1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, np.:

―      rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in.: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, terapię i mediacje, warsztaty umiejętności rodzicielskich, pomoc prawną, organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin, wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego, wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),

―      wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.: kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

―      wspieranie rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

  1. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, o charakterze np.:

―      społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie,

―      zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej
u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie,

―      edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, zajęcia
o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną.

―      usługi w postaci mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a)     Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Sztutowo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)     Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a).

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)       Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f)        Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

h)       Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 05.03.2020 r.,  do godziny 15:00) na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Sztutowo, adres ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-02-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 245
12 lutego 2020 09:27 (Aldona Godek) - Dodanie załącznika [formularz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 09:25 (Aldona Godek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)