Projekty protokołów

PROTOKÓŁ NR XXXIV2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 25 maja 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt -

PROTOKÓŁ NR XXXIV2010

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 25 maja 2010r

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

 

PUNKT 1

 

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXIV sesję Rady Gminy Sztutowo. Przywitał serdecznie Radnych, działaczy samorządowych oraz zaproszonych gości .

Stwierdził prawomocność obrad ,  obecnych  na sesji  było 11 Radnych .

 

Nieobecny nieusprawiedliwiony    Pan Dawid Kiciński  .

Nieobecna usprawiedliwiona        Pani Mirosława Florkowska

Nieobecny usprawiedliwiony       -   Pan Marek Miernikiewicz   

                                                        1 mandat nie obsadzony

 

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu .

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokółu .

 

 PUNKT 2

 

Przewodniczący Rady Gminy -  czy  wnoszą Państwo uwagi do protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokółu .

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem .

Kto z Radnych jest za przyjęciem protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie  / 11 głosów –za / przyjęli protokół  z obrad w/w sesji .

 

PUNKT 3

 

Przewodniczący Rady Gminy –  radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad

/ załącznik Nr 4 do protokółu/ .

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie/ 11 głosów –za / przyjęli następujący porządek obrad 1.  

 

1.   Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji .

3.   Przyjęcie porządku obrad .

4.   Zapytania i wolne wnioski .

5.   Informacja  na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy

      Sztutowo.

6.   Informacja na temat ładu i porządku na terenie Gminy Sztutowo .

7.   Informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009 . 8.   Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2010r .

9.   Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

      i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy

      Sztutowo za rok 2009 .  

10 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości   

      położonych w Sztutowie .

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

      Sztutowo w drodze bezprzetargowej .

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat

-2-

 

      nieruchomości gruntowej położonej w Grochowie Trzecim .

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia limitu wydawanych licencji na wykonywanie

      krajowego transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Sztutowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

      drogowego dróg gminnych .

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady

      Gminy Sztutowo.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami .

18  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje .

19. Zakończenie obrad.

 

PUNKT 4

 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Państwa Pani Błaszak i Pani Maćkowska wychowawczynie klasy II Szkoły Podstawowej w Sztutowie zwróciły się z prośbą o dofinansowanie wycieczki tych klas do Zakopanego . Wspominałem o tym na posiedzeniach Komisji , zbiórka się już odbywa .Jeżeli ,  ktoś z Państwa ma ochotę się dołożyć to proszę wpłacać pieniądze w biurze Rady Gminy .

Poprosimy Panie wychowawczynie o przedstawienie nam rozliczenia , na co te pieniądze zostały przekazane . Radni zaproponowali aby te pieniądze były przeznaczone dla dzieci z rodzin uboższych .

                                  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pana Henryka Kuczmy – radnego powiatowego o przedstawienie informacji na temat działalności powiatu, rady powiatu a szczególnie na temat co będzie z drogą który wiedzie przez Grochowo Trzecie do Sztutowa .

 

Wójt Gminy -  prosiłbym dodatkowo o przedstawienie informacji  na temat przetargu na parkingi przy plażach .

 

Radny Stefan Kochański – ja zwracam się z pytaniem kierowanym od mieszkańców. Otrzymuje telefony w sprawie powodzi ,  fali która ma przechodzić . Wczoraj była straszna panika , że mieli wysadzać wały. Ludzie biegali po sklepach , wykupując podstawowe produkty .Radio i telewizja sprostowały te plotki .W związku z tym pytano mnie , jak jest Gmina przygotowana do przyjęcia tej wielkiej wody . Tłumaczyłem ,że do tej wody to my jesteśmy daleko , ale chciałbym wiedzieć parę słów na ten temat .

 

Pan Henryk Kuczma –Panie Przewodniczący  trochę  mnie Pan zaskoczył. Jeżeli Państwo życzą sobie takiej informacji , to powinienem  o tym wiedzieć wcześniej,  aby móc się przygotować. Droga prowadząca z Grochowa Trzeciego do Sztutowa  była planowana w tym roku w planie inwestycyjnym .Jest w tej chwili zgłoszona w projekcie pt” Przebudowa Dróg Powiatowych ‘ ona się łączy z Palczewem ,z Solnicą . Jest to długi projekt o wartości    kilkunastu milionów ponad . Czy  w tym roku będzie ona robiona , rozstrzygnięcie ma nastąpić w tym kwartale . Jest ona na liście rezerwowej .Dzisiaj konkretnie nie mogę Państwu odpowiedzieć czy będzie robiona.. Starostowie czynią wszelkie starania ,aby ta droga była robiona . Niedawno została ukończona modernizacja drogi prowadzącej przez Cegielnię .Chcielibyśmy aby całość była zrobiona , ale niestety wartość tej drogi to koszt miliona złotych z czego ponad 500 tysięcy udało się pozyskać  . Sprawa parkingów ,wiem że I przetarg nie został rozstrzygnięty , dalej trwają rozmowy i prawdopodobnie dzisiaj jest to już załatwione .Szczegółowej informacji na ten temat nie mam .W Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim został w sobotę oddany do użytku „ Orlik „ jest to zespół boisk wielofunkcyjnych .W chwili obecnej trwa modernizacja ulicy Morskiej w Stegnie .Największym

-3-

 

osiągnięciem ostatnich lat jest zakończenie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Stegnie .Inwestycja ta wyniosła ponad 6 milionów złotych .Teraz również rozpoczęła się modernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim .Jest to inwestycja też poważna , bo wynosi prawie 5 milionów złotych .W zeszłym roku powiat zdecydował się na wprowadzenie klasy gimnazjalnej o profilu sportowym w Zespole Szkół Nr 1. .W skali powiatu utworzenie klasy o tym profilu jest pozytywny .Jeżeli chodzi o pracę Rady , to przebiega tak jak u Państwa . Muszę przyznać ,że jestem trzecią kadencję w Radzie Powiatu i tak fajnego działania w historii powiatu nie było. Dzisiaj nie ma konfliktów takich , które przeszkadzały by w pracy , tak jak to było w dwóch poprzednich kadencjach .

Bardzo pozytywnie oceniam skład tej Rady .

 

Pan Stefan Kochański – jak Pan będzie się przygotowywał na następną sesję naszej Rady  to może Pan by wspomniał na temat drogi do morza w Kątach Rybackich .Ona jest w fatalnym stanie , zbliża się sezon letni .Od wielu lat zabiegamy , aby ta droga została zrobiona 

 

Pan Kryspin Osielski – miło słyszeć  ,że w Radzie jest przyjemnie , sympatycznie. Według mojej oceny , bo byłem kiedyś Przewodniczącym i uczestniczyłem w sesjach Rady Powiatu 

Rzeczywiście były różne zdania , różne poglądy ale tutaj ta informacja  jest dla mnie niepokojąca . Mimo wszystko przedtem budowano mosty ,drogi , inwestowano,  a teraz na naszym terenie tych efektów jest trochę mało .Wydaje mi się ,że należy pobudzić władze powiatu , aby na naszym terenie też coś było robione .

 

Pani Wiesława Krugły  -mnie interesuje sprawa remontu, łatanie dziur na drogach powiatowych . Drogi są w fatalnym stanie ,dziury są tak ogromne i mieszkańcy domagają się aby zostały one jak najszybciej połatane.

 

Pan Henryk Kuczma  -droga w Kątach Rybackich, przychylam się do opinii sołtysa i martwi mnie to , bo w zeszłym roku też miałem taką sytuację i próbowałem coś zrobić .Do dnia dzisiejszego nic nie zostało zrobione na tej drodze . Ja próbuję , rozmawiam ze Starostami.

Wszyscy by chcieli aby drogi zostały od razu zrobione , ale niestety jest jedna maszyna w powiecie .

Powiat jest powiatem i nie jest możliwe aby inwestycje były zawsze w tych samych gminach .

Na ten rok była przygotowana inwestycja drogi na Łaszkę i to miało się stać i mam nadzieję że jeszcze się stanie .

 

PUNKT 5

 

Przewodniczący Rady Gminy – proszę Państwa , wczoraj dzwonił do mnie Pan Medard Jakusz Gostomski – Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku , który był zaproszony na dzisiejszą sesję celem przedstawienia spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie Gminy Sztutowo. 

Bardzo gorąco przepraszał ,że w związku z alarmem przeciwpowodziowym nie może uczestniczyć w sesji . Przedłożył jednak informację pisemną w tym zakresie . W imieniu Rady poprosimy Pana Dyrektora na następną sesję Rady Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sztutowo . Stanowi ona załącznik Nr 5 do protokółu.

 

Pani Zofia Łopińska  -  wydaje mi się ,że należy złożyć wniosek w sprawie zmiany ustawy , przepisu prawnego o bobrach o ich ochronie . Życie ludzi jest ważniejsze niż zwierząt. Zmienić przepisy o ekologii aby nie było ,że bobry są na pierwszym planie a potem dopiero ludzie.

 

-4-

 

Pani Wiesława Krugły  -w ubiegłym roku obserwowałam , jak odbywało się łatanie dziur , żeremi bobrowych. Mnie to przeraziło , ziemia została wsypana w to miejsce a wcześniej widziałam jak te wały były usypywane. Także to ,że pieniądze zostały wydane , to nie znaczy że jesteśmy bezpieczni .Ziemia została tylko wrzucana , przyszła najbliższa woda i wiadomo że to wypłucze. Ja mieszkając przy Zalewie jestem przerażona tym co się dzieje na dzień obecny .W tym roku na krótkim odcinku 10 metrów były 4 nory , w tej chwili jest 10 .Bobry w bardzo szybkim tempie robią spustoszenie , że ja się obawiam że niedługo podzielimy los powodzian. Ja apeluję ,żeby nie czekać , tak jak jest mówione ,że będzie  to łatane w październiku .W październiku my już możemy być zatopieni .Podstawy wałów są zniszczone.

Apeluję o nagłośnienie tego problemu w telewizji ogólnopolskiej  .Nikt tego problemu nie bierze na poważnie .  Są pisma ,że wały są łatane ale nikt tego nie sprawdza jak to jest robione, czy jakiś skutek z tego jest .Jaki był koszt załatanie tych dziur w ubiegły, roku .

 

Wójt Gminy – no niestety nie wiem .

 

PUNKT 6

 

Pan Mariusz Stanucha – przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego a szczególnie Gminy Sztutowo w okresie od stycznia do kwietnia 2010r.

Należy stwierdzić ,że przestępczość na terenie Gminy Sztutowo jest bardzo mała.

 

Analiza stanowi załącznik Nr 6 do protokółu .

 

Przewodniczący Rady Gminy – jak Pan sądzi , czy takim dobrym posunięciem była akurat likwidacja Posterunku w Sztutowie na kilka miesięcy .Policjant musi być w społeczeństwie . Policja musi być z nami i my z nią .Natomiast nas ciekawi co będzie w sezonie letnim ?

 

Mariusz Staniuch  - kwestie związane z Posterunkiem Policji w Sztutowie, ja nie pełniłem roli kierownika tej jednostki , więc nie mogę tego w żaden sposób oceniać. Zajmuję się zwalczaniem przestępczości kryminalnej , jestem naczelnikiem wydziału kryminalnego w Nowym Dworze Gdańskim .

 

Pan Piotr Szlendak – na sezon letni  , Komendant proponuje przydzielić na teren Gminy Sztutowo  6 policjantów . Stegna też musi wspomagać .

 

Pan Stefan Kochański -  nadmierna prędkość w Kątach Rybackich. Od wielu  lat o tym mówię i nic się nie zmienia.

 

Piotr Szlendak  -  policjanci są kierowani do Kątów Rybackich , fotoradary też ustawiamy .

 

Wójt Gminy  - mam prośbę aby na odprawie podkreślić to , co nas będzie czekało w lipcu.

Najprawdopodobniej brać weekendowa nie będzie zatrzymywała się w Stegnie , tylko przyjeżdżała do nas . Droga do morza w Stegnie na pewno nie zostanie skończona przed sezonem . Następna sprawa to  sprawa kwasu który znajduje się na cegielni . Proszę ten teren również mieć na uwadze.

 

PUNKT 7

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do informacji  dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za rok 2009 i przyjęli ją jednogłośnie / 11 głosów –za /.

Opinia Komisji stałych Rady Gminy była pozytywna .

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokółu .

-5-

 

PUNKT8

 

Przewodniczący Rady Gminy – komisje stałe Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie informację na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego .

Pomimo tego , zwrócił się do Sekretarz Gminy o  przedstawienie informacji na ten temat .

 

Pani Barbara Modzelewska – Sekretarz Gminy -   Państwo doskonale wiecie jak przebiega sezon .Naszym zdaniem , jesteśmy przygotowani do sezonu .Tak jak w poprzednich latach jest szereg imprez sportowych na plaży . Dodatkowo będą dwie imprezy sportowe na nowo otwartym placu zabaw  / piłka plażowa / . Na sezon mamy zatrudnionych ludzi w ramach robót publicznych , którzy będą sprzątać plaże strzeżone i niestrzeżone .

W ubiegłym roku , nie mieliśmy ani jednej skargi , wręcz przeciwnie były także pochwały .

Podejmujemy również działania aby na placu zabaw był Internet bezprzewodowy .

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie plaż, odbyły się dwa przetargi. W tej chwili odbywają się negocjacje na plaże  w Kątach Rybackich , jeżeli chodzi o ustawienie dużych namiotów. No niestety nikt się nie zgłosił . Sztutowo jest wydzierżawione .Ratownicy będą już od 28 czerwca , w dniu którym zostaną otwarte kąpieliska . Koszt zatrudnienia ratowników i prowadzenia kąpieliska to około 50 tysięcy złotych .Jeszcze jedną atrakcją jest fontanna ustawiona na skwerze w Sztutowie .W chwili obecnej jest budowana droga do Ośrodka Zdrowia w Sztutowie , co ułatwi wczasowiczom dojazd do Ośrodka.

Dzisiaj rozmawiałam z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  i od czerwca otrzymamy zwiększoną ilość ludzi do robót publicznych , co nam w dużej mierze rozwiąże sprawy związane ze sprzątaniem Sztutowa i pozostałych miejscowości .

 

Radny Andrzej Szymański – czy zostanie przedstawiony szczegółowy program imprez organizowanych w okresie sezonu na terenie naszej Gminy ?

 

Sekretarz Gminy -  na pewno taki program będzie . Pan Kuczma już nam przedłożył kalendarz imprez. Imprezy organizowane przez Urząd Gminy również zamieścimy i ukaże się to w formie plakatów .Każdemu taką informację możemy przekazać , nie widzimy żadnego problemu . Na  tablicy ogłoszeń Urzędu będzie  to również wywieszone .

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie przyjęli przedłożoną informację . Stanowi ona załącznik Nr 7 do protokółu.

 

PUNKT 9

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy-   informacja

z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy  Sztutowo za rok 2009 była omawiana na posiedzeniach Komisji i zaopiniowana została pozytywnie .

Dodam tylko, że na terenie Gminy  mamy dwa stowarzyszenia to jest LOT Kąty Rybackie i Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne w Sztutowie .

Nie wniesiono uwag i w wyniku u przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie przyjęli przedłożoną informację . Stanowi ona załącznik Nr 8 do protokółu.

 

PUNKT 10

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy-   odczytała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości   położonych w Sztutowie . Poinformowała ,że Komisje zaopiniowały pozytywnie powyższy projekt  uchwały.

 

-6-

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/321/2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości   położonych

 w Sztutowie.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu .

 

 

PUNKT 11

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy-   odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi  Sztutowo w drodze bezprzetargowej. Poinformowała ,że Komisje zaopiniowały pozytywnie powyższy projekt  uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/322/2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

Sztutowo w drodze bezprzetargowej

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu .

 

 

PUNKT 12

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy-   odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Grochowie Trzecim. .Poinformowała ,że Komisje zaopiniowały pozytywnie powyższy projekt  uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/323/2010

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat  nieruchomości gruntowej położonej w Grochowie Trzecim .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu .

 

PUNKT 13

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia limitu wydawanych licencji na wykonywanie  krajowego transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Sztutowo

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

 

-7-

 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/324/2010

w sprawie określenia limitu wydawanych licencji na wykonywanie  krajowego transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Sztutowo

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.

 

PUNKT 14

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa   drogowego dróg gminnych .

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/325/2010

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  drogowego dróg gminnych .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.

 

 

PUNKT 15

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady   Gminy Sztutowo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/326/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady   Gminy Sztutowo.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.

 

PUNKT 16

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok . .

W wyniku przeprowadzonego głosowania / 11 głosów –za/ Radni jednogłośnie podjęli uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXIV/327/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.

 

PUNKT 17

 

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy –Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni najważniejsze sprawy jakie miały miejsce od ostatniej sesji to m.in.

 

 

 

-8-

 

 

·    26 kwietnia w Stegnie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych. Omówiono między innymi sprawy dotyczące wykonania budżetu za 2009r, pracę Związku w roku ubiegłym oraz sprawy bieżące.

·    28 kwietnia w Elblągu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Pętla Żuławska”, w wyniku którego ustalono, że nasza gmina ze względu na brak decyzji środowiskowej zostanie przesunięta do drugiego etapu realizacji. Projekt jest bardzo skomplikowany proceduralnie .

·    4 maja  spotkałem  się z leśniczym Rostkowskim w sprawie analizy możliwości usytuowania cmentarza na naszym terenie. Z kwestią cmentarza niestety mamy kłopoty , które trudno nam przeskoczyć .Wszystkie nasze wystąpienia sprzed lat i za naszej kadencji były negowane przez Konserwatora Zabytków , czy też ze względu na stanowisko Lasów Państwowych blokowane inne lokalizacje. Znalezienie u nas miejsca na cmentarz , gdzie wody gruntowe nie mogą być wyżej  niż 2,5 metra poniżej poziomu ziemi będzie problemem .W 2007 roku przyjęliśmy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo z obecnym cmentarzem .Przepisy określają ,że mogiły muszą  być usytuowane 50 metrów do najbliższych zabudowań .

·    6 -7 maja odbyło się spotkanie w sprawie ogrzewania Zespołu Szkół i rozstrzygnięto przetarg .Na trzy złożone oferty wybrana została  firma z Gdańska , która zaproponowała najniższą kwotę .

·    w maju to uroczystości związane z obozem , te uroczystości praktycznie odbywały się od 7 maja .W szkole w świetlicy zorganizowano recytację wierszy .

·     11 maja  uczestniczyłem w uroczystościach 65 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie.

·    12 maja w Kątach Rybackich miało miejsce spotkanie zorganizowane przez rybaków w sprawie utrzymania plaż i terenów przyległych do portu w Kątach Rybackich w sezonie letnim . [i]

·    13 maja uczestniczyłem  w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.

    W uroczystości uczestniczyli strażacy z całego powiatu .

·    13 maja w Stegnie  z udziałem Eurodeputowanego Czesława Siekierskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Stegnie. Omówiono między innymi prognozy funkcjonowania rolnictwa w Unii Europejskiej,

 

 

-9-

·    17 maja odbył się odbiór parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci w Sztutowie. Uroczyste otwarcie z udziałem dzieci odbędzie się 27 maja 2010r.

·     

    Po interwencjach sołtysów odnośnie stanu wałów przeciwpowodziowych , oraz wystąpień

    do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku , Regionalnej Dyrekcji Ochrony

    Środowiska , Wojewody Pomorskiego ,Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wodnych , 

    poinformowałem prasę i telewizję  .Na ten temat piszemy od ponad roku . Otrzymaliśmy

    tylko jedną odpowiedź Z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , że to nie jest ich

     sprawa .

W związku z powyższym 20 maja spotkałem się z dziennikarzami Dziennika Bałtyckiego w sprawie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Wisły Królewieckiej oraz Szkarpawy,

·    21 maja dziennikarze Telewizji Gdańsk realizowali na terenie naszej Gminy program dotyczący stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Wisły Królewieckiej i Szkarpawy i szkód wyrządzonych przez bobry,

·    21 maja w Regionalnej Dyrekcji Ochronie Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Krynica Morska, Gminy Stegna i Sztutowo w sprawie budowy ścieżek rowerowych. Nadal nam brakuje stanowiska RDOŚ na to ,aby wydać decyzję na budowę ścieżek rowerowych  na odcinku Skowronki – Przebrno.

·    21 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie przygotowań do akcji przeciwpowodziowej w Powiecie Nowodworskim w związku ze zbliżającą się falą kulminacyjną i tym samym zagrożeniem powodziowym.

Ponadto chcę Państwa poinformować  ,że 30 maja na stadionie w Sztutowie miał być zorganizowany Dzień Dziecka .Podjęliśmy decyzję ,że Dzień Dziecka zostanie zorganizowany w terminie późniejszym ze względu na akcję przeciwpowodziową  .

PUNKT 18

Wójt Gminy – pierwsze spotkanie związane akcją przeciwpowodziową odbyło się w powiecie 21 maja . Poinformowano nas, że powiaty położone przy Wiśle są zagrożone . Ustalenia były takie  ,że fala na Wiśle może zagrozić niektórym gminom z województwa pomorskiego . Najgorsza sytuacja to Gmina Ostaszewo. W ramach ewakuacji musielibyśmy przyjąć około 2000 mieszkańców Gminy Ostaszewo. Starosta zasugerował zamknięcie szkół do końca tego tygodnia tj. do 28 maja . Z informacji  które otrzymujemy , naszej gminie nie powinno zagrażać .Bardzo  poziom morza i wiatr północno – wschodni mógłby wywołać nasze obawy .

Starosta i Wojewódzki Sztab Kryzysowy podjął decyzją o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego. My zobowiązaliśmy się zabezpieczyć 7000 worków z piaskiem .

 

-10-

Nasi strażacy pojechali do Nowego Dworu Gdańskiego i zapełnili  piaskiem 5000 worków

Skąd taka panika .  Na jakimś spotkaniu ktoś powiedział , że dla ratowania Gdańska

i Lotosu będą wysadzane wały. Policja szuka  tej osoby , która taką plotkę puściła.

Niektórzy mówili ,że gdańska głowa nie wytrzyma , że most w Kiezmarku jest zamknięty itd. Proszę sołtysów ,aby informowali mieszkańców ,że nie należy chodzić po wałach .

Ponadto otrzymaliśmy decyzję Z RDOŚ zezwalająca na odstrzał bobrów . Jeszcze raz informuję ,że na dzień dzisiejszy my nie jesteśmy zagrożeni .

Pani  Przewodnicząca  my jako samorząd nie mamy kompetencji do zmian ustaw.

Pani Krystyna Piórko – w jakim terminie należy  robić odstrzał bobrów.

Wójt Gminy – od 24 maja 2010r  do odwołania alarmu przeciwpowodziowego .

 

PUNKT 19

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji Rady Gminy  .

Czas trwania obrad sesji od godz. 11.00 do godz. 13.10.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

 

Sekretarz Obrad

 

Mirosława Florkowska                              [i]

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2010 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 477
21 czerwca 2010 11:02 (Aldona Godek) - Utworzenie dokumentu.