Projekty protokołów

projekt -PROTOKÓŁ NR XXXV/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 15 lipca 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt -

PROTOKÓŁ NR XXXV/2010

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 15 lipca 2010r

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

 

PUNKT 1

 

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXV sesję Rady Gminy Sztutowo. Stwierdził prawomocność obrad ,  obecnych  na sesji  było 11 Radnych .

 

Nieobecny nieusprawiedliwiony         Pan Dawid Kiciński  .

Nieobecna nieusprawiedliwiona         Pani Marzena Mazur 

                                                             1 mandat nie obsadzony

 

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu .

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokółu .

 

 PUNKT 2

 

 Radni nie wnieśli uwag do protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy .

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem .

Kto z Radnych jest za przyjęciem protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie  / 11 głosów –za / przyjęli protokół  z obrad w/w sesji .

 

PUNKT 3

 

Przewodniczący Rady Gminy –  radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad

/ załącznik Nr 4 do protokółu / .

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie/ 11 głosów –za / przyjęli następujący porządek obrad .  

 

1.  Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji .

3.   Przyjęcie porządku obrad .

4.   Zapytania i wolne wnioski .

5.   Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo .  

6.   Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości stanowiącej

      działkę Nr 79/17 o pow. 0,0102 ha położonej w miejscowości Sztutowo.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

      Sztutowo będącej w użytkowaniu wieczystym ,.   

8.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

      Sztutowo w drodze bezprzetargowej .

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania

     odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter

     cywilnoprawny przypadających Gminie Sztutowo i jej jednostkom organizacyjnym .

10.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską

     Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego

      Gminy Sztutowo w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania ,

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej , sposobu jej poboru ,

      określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

12.. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

 

-2-

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady

     Gminy Sztutowo z przeprowadzonych kontroli

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami .

15  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje .

16. Zakończenie obrad.

 

Na sesję Rady Gminy przybył Radny Marek Miernikiewicz .

 

PUNKT 4 

 

Radny Stefan Kochański – należy zwrócić uwagę firmie,  która zajmuje się remontem portu w Kątach Rybackich . aby naprawiła chodnik który został zniszczony na odcinku od bramy muzealnej w stronę przystani. Chodnik został wybudowany przez gminę .

 

Radna Zofia Łopińska  - mieszkańcy ulicy Zaułek zwracają się z  pytaniem , czy ich ulica będzie poszerzona ?  Ostatnio był tam pożar i straż nie mogła tam wjechać . Czy coś drgnęło w tej sprawie ?

 

Radny Kryspin Osielski – chciałbym zwrócić uwagę moim zdaniem i zdaniem mieszkańców na bardzo istotną sprawę  . Ja osobiście uważam ,że nazywanie   Parkiem Krajobrazowym miejscowość Kąty Rybackie  jest hipokryzją .Do parku nie wjeżdża tyle potężnych samochodów , nie ma tak zanieczyszczonego powietrza .Ten temat był bardzo mocno stawiany lat temu 9-10 .Pamiętam żeśmy to omawiali bardzo mocno.

Były pewne  koncepcje , pewne wizje. Puszczenie ruchu , uruchomienie drogi wodnej , utworzenie parkingów zaporowych . No niestety sprawa stanęła w miejscu .Czy to ruszy zobaczymy , ale moim zdaniem jak również innych osób , o ile nam samorządom , nie mówię o Sztutowie , Stegnie , z całym szacunkiem dla Krynicy Morskiej niech oni się budują , rozbudowują  i rzeczywiście się rozbudowują , ale w sezonie nawet teraz przejeżdżają potężne samochody z ładunkami .Ludzie nie wypoczywają tak jak powinni. W tej chwili w Kątach Rybackich zmniejszyła się znacznie ilość turystów .Mnie mówią , co się stało z tą miejscowością .Tu do Was przyjeżdżać nie będziemy .Nikt nie chce Krynicy Morskiej szkodzić , niech się rozwija pod każdym kątem , ale nie naszym kosztem .

 

Pan Krzysztof Kapałka – soltys wsi Kobyla Kępa  - należy wymienić 3-4 płyty przemysłowe  w kierunku do p. Sobieskiego .

 

Radna Krystyna Piórko – przy wyjeździe z ulicy Krótkiej w kierunku Nowego Dworu, chodzi mi o przejazd kolejowy ,  tam rosną duże krzaki , należy je wyciąć .

 

PUNKT 5

 

Radni nie wnieśli uwag oraz zapytań do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo .

W wyniku przeprowadzonego głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie / 12 głosów –za/  i stanowi załącznik Nr 5 do protokółu .

 

PUNKT 6

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości stanowiącej  działkę Nr 79/17 o pow. 0,0102 ha położonej w miejscowości Sztutowo.

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie / 12 głosów –za/  podjęto uchwałę jako :

-3-

 

UCHWAŁA NR XXXV/328/2010

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości stanowiącej  działkę Nr 79/17 o pow. 0,0102 ha położonej w miejscowości Sztutowo.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu .

 

 

PUNKT 7

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo będącej w użytkowaniu wieczystym .

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

 

UCHWAŁA NR XXXV/329/2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo będącej w użytkowaniu wieczystym

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu .

 

PUNKT 8

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi  Sztutowo w drodze bezprzetargowej. Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXV/330/2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

Sztutowo w drodze bezprzetargowej

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu .

 

PUNKT 9

 

Pani Zofia Łopińska – Zastępca Przewodniczącego Rady  Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sztutowo i jej jednostkom organizacyjnym .

 

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXV/331/2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sztutowo i jej jednostkom organizacyjnym

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

 

PUNKT 10

 

Pani Zofia Łopińska – Zastępca Przewodniczącego Rady  Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w

-4-

sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego  Gminy Sztutowo w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/332/2010

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego  Gminy Sztutowo w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu .

 

PUNKT 11

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej , sposobu jej poboru , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Jednocześnie poinformował , że  paragraf 3 będzie brzmiał „ Inkasentami opłaty targowej będą wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Sztutowie „ W przesłanym do Państwa projekcie był zapis „ Inkasentami opłaty targowej będą osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Sztutowo „

 

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXV/333/2010

w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej , sposobu jej poboru ,

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu .

 

PUNKT 12

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXV/334/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu .

 

PUNKT 13

 

Pan Andrzej Szymański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -odczytał  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Sztutowo z przeprowadzonych kontroli .

 

Przewodniczący Rady  Gminy – zwrócił się z zapytaniem , kto z radnych jest za jego przyjęciem .

 

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXV/335/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy Sztutowo z przeprowadzonych kontroli

 

-5-

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu .

 

PUNKT 14

 

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy  -Panie Przewodniczący, Wysoka Rado , Panie i Panowie sołtysi najważniejsze sprawy które miały miejsce w minionym okresie  czasu , pomiędzy jedną a drugą sesją to :

 

·         27 maja zorganizowaliśmy uroczyste otwarcie Parku publicznego z urządzeniami zabawowymi  dla dzieci w Sztutowie

·         23 czerwca wziąłem udział w uroczystym zakończeniu nauki w gimnazjum przez uczniów klas trzecich podczas którego wręczyłem nagrodę pieniężną najlepszej absolwentce.

·         25 czerwca uczestniczyłem w  uroczystym zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości  wręczyłem siedem nagród dla najlepszych uczniów.

·         29 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miało miejsce podpisanie aneksu do umowy w sprawie przesunięcia dla nas terminu płatności na Park publiczny z urządzeniami zabawowymi w Sztutowie. Podpisanie aneksu było konieczne w związku z nadal trwającą procedurą kontroli wniosku o dofinansowanie.

·         W dniach 29 czerwca oraz od 2 do 4 lipca 2010r w Kątach Rybackich odbyły się Dni Rybaka, IV Ogólnopolskie Imieniny Piotra i Pawła.

·         1 lipca rozstrzygaliśmy sprawę wbudowania nowego systemu grzewczego w Przedszkolu.  Za kwotę powyżej 60 tysięcy złotych plus projekt , plus inspektor nadzoru , realizujemy wybudowanie ogrzewania olejowego .Czy to ogrzewanie olejowej jest rozwiązaniem optymalnym na dzień dzisiejszy ,trudno powiedzieć. Termin zakończenia tej inwestycji do końca sierpnia b.r.

·          1 lipca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Centralnego Wodociągu  Żuławskiego. Omawialiśmy wyniki I półrocza  2010 roku. Sytuacja finałowa w I półroczu jest dobra .

·          5 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnień dotyczących rozbudowy portu
w Kątach Rybackich oraz przyśpieszenia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

·         6 lipca zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w sezonie letnim z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z Nowego Dworu Gdańskiego . Na spotkanie zaprosiliśmy właścicieli ośrodków wypoczynkowych z terenu Gminy. No niestety zainteresowanie spotkaniem właścicieli ośrodków było bardzo małe.

-6-

·         7 lipca w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji
o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Modernizacja systemu cieplnego
w budynkach  Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem

      energii odnawialnej / zrembki, biomasa ,baterie słoneczne /” Przyznano nam

      dofinansowanie w wysokości 75 % tj. około 3 milionów złotych .Inwestycja ma być

      realizowana na podstawie zasady  „ Zaprojektuj i zbuduj „ czyli będzie można

      ogłosić przetarg dla firmy , która będzie projektowała całe przedsięwzięcie

       jak również  je realizowała.

·          7 lipca w Malborku uczestniczyłem w spotkaniu  zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w sprawie zamierzeń inwestycyjnych i założeń projektowych dotyczących drogi wodnej E-70.

·         13 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wraz z Panią Skarbnik podpisałem  umowę o dofinansowanie projektu „Urządzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.Dostaliśmy na to środki w wysokości 50 % , jest to ponad 100 tysięcy złotych .Projekt musi być zrealizowany do połowy roku przyszłego .

·         Złożyliśmy również wniosek na budowę boiska i placu zabaw w sołectwie Łaszka. Wydaje się po pierwszych rozmowach że jest szansa  , ale cieszyć będziemy się dopiero jak otrzymamy decyzję pozytywną .

·         W minionym czasie otrzymaliśmy decyzję o sfinansowaniu w kwocie ponad  80 tysięcy złotych małego placu zabaw  przy szkole w ramach programu „ Radosna Szkoła „

·         Dzisiaj spotykam się z Zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni , myślę że będzie w sprawie negocjacji  czasowej zaległych zobowiązań podatkowych . Otrzymaliśmy z  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego pozytywną decyzję o tym ,iż mamy uzasadnioną rację aby Urząd Morski wypłacił nam zaległe podatki za 2005 rok . Wraz z odsetkami jest to kwota ponad 24 miliony złotych. Czekamy na taką samą decyzję za rok 2006.

·         Przekazałem dzisiaj sołtysom  odpowiedź Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w sprawie zakresu i terminu wykonania w bieżącym roku prac remontowych na wałach rzeki Wisły Królewieckiej . Szkarpowy oraz Zalewu Wiślanego .Wszyscy denerwujemy się stanem wałów przeciwpowodziowych na naszym terenie . Pozwolicie Państwo ,że odczytam  pismo .

 

-7-

 

·         które otrzymaliśmy z ZM i UW . „ Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje :

-7-

·         rozpoczęcie prac remontowych na wałach przeciwpowodziowych nastąpi od I połowy lipca b.r

·         zakończenie prac na wałach przeciwpowodziowych na terenie Gminy Sztutowo przewidujemy do dnia 20 października 2010r .

·         do zabudowy na wale rzeki Wisła Królewiecka przewidziano 59 miejsc , na wale Zalewu Wiślanego 21 miejsc , oraz na wale rzeki Szkarpowa 12 miejsc do zabudowy,

·         zaplanowano również wyrównanie skarp wałów / odwodnej i odpowietrznej / zebranie worków w miejscach gdzie jeszcze występują , wygrabienie, posianie trawy i doprowadzenie wałów do stanu pierwotnego.

·         Wyrwy w wałach gdzie występuje największe zagrożenie a jednocześnie nie bytuje tam bóbr, będą zabudowane jeszcze w miesiącu lipcu br. „

·          

Pani Wiesława Krugły – sołtys wsi Łaszka -  taka informacja  w ogóle mnie satysfakcjonuje .

Wójt Gminy – ostatnia sprawa ,  którą chce Państwu przekazać . Mamy od wczoraj sytuacją bardzo nieprzyjemną .Jak Państwo wiecie , w ubiegłym roku udało nam się przekonać przewoźnika do przewozu ludzi na plażę . Nagle się okazało ,że dzierżawca  który wygrał przetarg na parkingi . jeździ swoją kolejką bez zezwolenia , bez zgody Powiatu , jeździ bez rozkładu jazdy . Mamy tutaj  sytuację dwóch przewożników , którzy zapłacili za  kasę fiskalną , musieli  zapłacić 7-8 tysięcy za zezwolenia i konkurencję bez zezwolenia . Przewoźnicy są oburzeni taką sytuacją .Jako samorząd gminny nie możemy nic  zrobić..Interweniowałem na Policję , do Starostwa Powiatowego .

 

PUNKT 15

1. Oczywiście zwrócimy się do wykonawcy o naprawienie chodnika .

2. Jeżeli spadkobiercy nie uregulują spraw spadkowych , to  my jako Gmina

    nie możemy nic zrobić .  

3. Panie Przewodniczący Osielski – pomysł jest świetny tylko jak go zrealizować .

    To co powiedział Pan Osielski, to jest coś takiego , co zauważyłem na Zalewie

    Kurońskim. Jest Park Krajobrazowy ,  poza mieszkańcami kto wjeżdża to płaci .

    Mamy takie przepisy jakie mamy . A dzisiaj jako Gmina , to że jesteśmy w Parku

-8-

 

     Krajobrazowym mamy mniej korzyści niż różnych ograniczeń  .

     Kąty Rybackie do dzisiaj nie mają uchwalonego  planu z .Pętlą Żuławska jest kłopot   

      ścieżka rowerowa pod górkę .

4. Płyty przemysłowe wymienimy .

5. Krzewy zostaną wycięte.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  -  proszę zwrócić uwagę na skuteczność w pozyskiwaniu  środków. I etap ulicy Kanałowej jest zrobiony . II etap jest w trakcie . Plac zabaw jest wykonany .Kończy się I etap termomodernizacji szkoły. Przyznano nam prawie 3 miliony złotych na zmianę systemu ogrzewania szkoły. Przyznano nam dotacje na program „ Radosna szkoła „  Przyznano środki na plac zabaw w Kątach Rybackich . Myślę ,że ta skuteczność rokuje w  dalsze sprzyjające perspektywy .Jeżeli się uda je pozyskać , duże pieniądze z Urzędu Morskiego to  bardzo dobrze.

 

Radny Kryspin Osielski – może nieprecyzyjnie się wypowiedziałem , jeżeli chodzi o temat ruchu drogowego . Chciałem to uzupełnić. Nie chodzi tutaj o pewne doraźne rozwiązanie , światła  , pobieranie opłat . Jest jedno rozwiązanie,  które ma ogromną szansę powodzenia .Wniosek ma mocne uzasadnienie , to jest ochrona pomnika przyrody, ochrona środowiska ,rozwój gospodarczy .Rozwiązanie jest bardzo proste , to o którym się mówiło a mianowicie , obwodnica ze Stegny przez Kąty Rybackie  d Krynicy Morskiej . Jeżeli chcemy aby turystyka się rozwijała , musimy ten temat rozwiązać .Może brakować dobrej woli partnerów. Potrzebna jest wola Stegny ,Sztutowa , Krynicy Morskiej plus dodatkowych innych partnerów .

 

Pani Wiesława Krugły – sołtys wsi Łaszka – apeluje o wykoszenie teraz wałów , czę ść trawy jest już wysuszona . Niech wykonają  chociaż jeden taki zabieg .Ponadto jeżeli bobry będą nadal tak mieszkały , to my mieszkańcy spokojni nie będziemy .

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował , że nasz ksiądz odchodzi na emeryturę  . 31 lipca odbędzie się msza pożegnalna . Dlatego też chciałbym ,aby delegacja Rady  była obecna na mszy .  

 

 

 

-9-

 

Ponadto do Rady Gminy wpłynęło pismo o wsparcie finansowe  fundacji Sztandaru OSP w Sztutowie . Dobrowolne wpłaty proszę wpłacać w biurze Rady Gminy , które zostaną wpłacone na konto podane w piśmie.

 

Pan Janusz Charliński – proszę Państwa sztandar jest robiony w Starogardzie. Odbiór mamy 5 sierpnia . Przekazanie , wręczenie chcemy zrobić 15 sierpnia ,jest to święto narodowe . Otrzymaliśmy z Zarządu Głównego 20 tysięcy złotych , one leżą na naszym koncie. Przeznaczone są na elewację , rynny  .Tych środków starczy nam na połowę

zadania , wymiana rynien ,elewacja , łącznie z malowaniem . Wiemy jak jest sytuacja Gminy , dlatego też podzieliśmy to zadanie na 2 etapy.

Około 15 sierpnia wejdzie wykonawca , który będzie robił czołową fasadę i boki.

Liczę ,że w budżecie na przyszły rok zabezpieczymy środki , aby to zadanie zakończyć .

Dziękuje Panie Wójcie w imieniu strażaków, że się mówi że ochrona przeciwpożarowa jest naszą wspólną sprawą .W dniu dzisiejszym kończy się montaż i uruchomienie drzwi , gdzie następne 20 tysięcy złotych otrzymaliśmy z Komendy Głównej przez Komendę Wojewódzką , 6 tysięcy my jako OSP dokładamy ,3 tysiące złotych – Urząd Gminy .To zadanie opiewa na kwotę ponad 28 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o sprzęt , to na razie będziemy jeździć tym co mamy .Jest to stary sprzęt , ale jest on sprawny .

 

Wójt Gminy – proponuję abyśmy zaprosili Dyrektora WZM i UW w Gdańsku na spotkanie z udziałem sołtysów , mieszkańców i omówili wszystkie sprawy związane ze sprawami ochrony przeciwpowodziowej.

 

PUNKT 16

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji Rady Gminy  .

Czas trwania obrad sesji od godz. 11.00 do godz. 12.35.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

 

Sekretarz Obrad

 

Mirosława Florkowska                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2010 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 563
28 lipca 2010 10:10 (Anna Góra) - Utworzenie dokumentu.