Projekty protokołów

PROTOKÓŁ NR XXXVII/10 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 03 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

- PROJEKT -

 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/10

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 03 września 2010r

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

 

PUNKT 1

 

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXVII  sesję Rady Gminy Sztutowozwołaną na wniosek Wójta Gminy Sztutowo . Odczytał wniosek który stanowi załącznik Nr 1 do protokółu .. Stwierdził prawomocność obrad sesji  ,  obecnych było 12 radnych .

 

Nieobecny nieusprawiedliwiony –       Pan  Dawid Kiciński

                                                            1 mandat nieobsadzony

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

 

Ponadto w sesji udział wzięli :

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy

Pani Lucyna Polańska – Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Radnym porządek obrad / stanowi załącznik Nr 3 do protokółu / . Jednocześnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści „ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze” .

 

Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad dodatkowy punkt / 12 głosów –za/

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

3.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

      budżetu Gminy za pierwsze półrocze

3.  Zakończenie obrad.

 

PUNKT 2

 

Pan Stanisław Kochanowski – Wójt Gminy otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe na budowę dodatkowego planu zabaw w ramach programu „ Radosna Szkoła „ przy Zespole Szkół w Sztutowie . Kwotę którą nam przyznano to 88 tysięcy złotych .Środki te będą stanowiły około 50 % całości przedsięwzięcia . Dwukrotnie odbył się przetarg na wykonanie tego zadania . W pierwszym przetargu okazało się ,że najniższa propozycja ceny złożona przez oferentów  jest zdecydowanie wyższa . W drugim przetargu okazało się , cena złożona przez oferentów jest mniejsza aniżeli w pierwszym przetargu .Ale brakuje nam 50 tysięcy złotych .Mamy dwie możliwości , przyjąć dzisiejszą propozycję i zwiększyć o 50 tysięcy złotych nasz udział w tym przedsięwzięciu lub nie wykorzystamy w tym roku tych środków i tego zadania nie będziemy realizować . To zadanie musi być rozliczone w tym roku .Dlatego też , proszę o wyrażenie zgody aby o 50 tysięcy złotych zwiększyć z naszych środków na to zadania. Przetarg jest rozstrzygnięty , czekam tylko na Państwa decyzję abym mógł podpisać umowę z oferentem , który złożył najniższą ofertę .

 

 

 

-2-

 

Pan Andrzej Szymański   co będzie w zakresie „ Radosna Szkoła „

 

Wójt Gminy -  plac zabaw dla najmłodszych dzieci uczęszczających do szkoły.

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok . jako :

 

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVI/339/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu .

 

PUNKT 3

 

Przewodniczący Rady  Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania   budżetu Gminy za pierwsze półrocze

Przystąpiono do głosowania w wyniku którego jednogłośnie /12 głosów –za/ podjęto uchwałę jako :

UCHWAŁA NR XXXVI/340/2010

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy za pierwsze półrocze

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu .

 

Skarbnik Gminy – wynika to z nowej ustawy o finansach publicznych .Uchwała taka była podejmowana w 2002 roku  , ale odniosiła  się ona tylko do budżetu . Nie dotyczyła placówek kultury .W nowej ustawie jest zapis , że placówki kultury również  składają  sprawozdanie półroczne . Dlatego też , Rada Gminy musi określić jak to ma wyglądać

 

PUNKT 4

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji Rady Gminy  .

 

Czas trwania obrad sesji od godz. 8.30 do godz. 8.45 .

Na tym protokół zakończono i podpisano .

 

Sekretarz obrad                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   

Mirosława Florkowska                                                  mgr Bogdan Pniewski                               

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2010 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 433
08 września 2010 12:06 (Aldona Godek) - Dodanie dokumentu.