Projekty protokołów

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 28 września 2010r w Urzędzie Gminy w Sztutowie

-projekt -

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo

odbytej w dniu 28 września 2010r 

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

 

PUNKT 1

 

Pan Bogdan Pniewski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Sztutowo. Przywitał serdecznie Radnych, sołtysów , działaczy samorządowych Stwierdził prawomocność obrad ,  obecnych  na sesji  było 13 Radnych .

 

Nieobecny nieusprawiedliwiony  –   Pan Dawid Kiciński  .

Nieobecny usprawiedliwiony      -     1 mandat nie obsadzony

 

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokółu .

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do protokółu .

 

 PUNKT 2

 

Przewodniczący Rady Gminy -   czy wnoszą Państwo uwagi do protokółu z obrad z sesji Rady Gminy z dnia 15 lipca 2010r

Radni nie wnieśli uwag do protokółu .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie  / 13 głosów –za / przyjęli protokół  z obrad w/w sesji .

Czy  wnoszą Państwo uwagi do protokółu z obrad z sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010r 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie  / 13 głosów –za / przyjęli protokół  z obrad w/w sesji .

Czy  wnoszą Państwo uwagi do protokółu z obrad sesji Rady Gminy z dnia 03 września 2010r 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu .

W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni jednogłośnie  / 13 głosów –za / przyjęli protokół  z obrad w/w sesji

 

PUNKT 3

 

Przewodniczący Rady Gminy –  zaproponował wprowadzenie jako punkt 14 „Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łaszka na lata 2010-2018”  Radni nie wnieśli uwag  i w wyniku glosowania jednogłośnie/ 13 głosów –za/  wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad .

 

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie/ 13 głosów –za / wraz z wprowadzoną zmianą  przyjęli następujący porządek obrad   

 

1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokółu z obrad z sesji Rady Gminy z dnia 25.06.2010r , 15.07.2010r

   19 sierpnia 2010r .

3  Przyjęcie porządku obrad .

4. Zapytania i wolne wnioski .

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2010r .

6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg

    gminnych .

-2-

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich

    przebiegu .

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu

    na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Kątach Rybackich .

9. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia na mienie gminne  nieruchomości stanowiącej

    działkę nr 107/5  o pow. 0,0040 ha położonej  w miejscowości  Sztutowo

10. Podjęcie uchwaly w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi

      Sztutowo   w drodze bezprzetargowej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .

12.Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010rok .

13 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej ,

     sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

14.Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łaszka na lata

     2010-2018” 

15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami .

16  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje .

17. Zakończenie obrad.

 

PUNKT 4

 

Stefan Kochański -   w zasadzie ,to nie dotyczy Gminy ale może Pan Wójt coś w tej sprawie zrobi. Chodzi mi o oświetlenie w porcie w Kątach Rybackich. Od wielu dni w nocy jest tam ciemno . nie świeci się żadna lampa. .

 

PUNKT 5

 

Przewodniczący Rady Gminy -  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 rok , Państwo się zapoznali .Proszę moją zastępczynię o odczytanie

Uchwały RIO w Gdańsku w sprawie opinii n.t. sprawozdania .

 

Pani Zofia Łopińska odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r .

Przystąpiono do głosowania , w wyniku którego jednogłośnie / 13 głosów –za/ przyjęto przedstawione sprawozdanie .

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokółu .

Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

 

PUNKT 6

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych . Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 341/10

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

 

 

 

 

 

-3-

 

PUNKT 7

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich  przebiegu .

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 342/10

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich  przebiegu .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.

 

PUNKT8

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Kątach Rybackich

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 343/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Kątach Rybackich

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.

 

PUNKT 9

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytała                                                                                                                       projekt uchwały w sprawie   w sprawie  nabycia na mienie gminne  nieruchomości stanowiącej  działkę nr 107/5  o pow. 0,0040 ha położonej  w miejscowości  Sztutowo

Poinformowała że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 344/10

w sprawie  nabycia na mienie gminne  nieruchomości stanowiącej  działkę nr 107/5  o pow. 0,0040 ha położonej  w miejscowości  Sztutowo

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.

 

 

 

 

 

-4-

 

 

PUNKT 10

 

Pani Zofia Łopińska  - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytała                                                                                                                       projekt uchwały w sprawie   sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo   w drodze bezprzetargowej.

Poinformowała , że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

UCHWAŁA NR XXXVIII / 345/10

w sprawie   sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sztutowo  

w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.

 

 

PUNKT 11

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 346/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11do protokółu.

 

PUNKT 12

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010rok

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 347/10

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2010rok

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.

 

PUNKT 13

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej , sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

 

-5-

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/348/10

 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej , sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu

 

 

 

PUNKT 14

 

Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łaszka na lata  2010-2018” 

Poinformował ,że opinia wszystkich Komisji jest pozytywna .

 

Pani Marzena Mazur – w punkcie dot : historii miejscowości , jest umieszczony budynek Państwa  Grudkowskich  zamieszkałych w Groszkowie  .

 

Wójt Gminy – zmienimy zdjęcie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie / 13 głosów –za/ została podjęta uchwała jako :

 

UCHWAŁA NR XXXVIII / 349/10

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łaszka na lata  2010-2018”

 

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokółu

 

PUNKT 15 i 16

 

Pan Stanisław Kochanowski– Wójt Gminyskontaktuje się w tej sprawie z Panem Dyrektorem Żurawskim  ,  który odpowiada bezpośrednio za sprawy portu w Kątach Rybackich .

 

Proszę Państwa najważniejsze sprawy w minionym okresie to :

 

 • 22 lipca uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego. Omówiono wyniki działalności za I półrocze. Były one zadowalające .
 • 23 lipca:
 1.  W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Poruszono sprawy dotyczące zabezpieczenia działań policji w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sztutowo,
 2. Spotkałem się z inwestorem kończącym budowę obiektu hotelowo – gastronomicznego „Lazurowy Dwór” w Sztutowie,

 

-6-

 1. Wręczyłem  dyplom z okazji jubileuszu 75-lecia mieszkańcowi Kątów Rybackich – Panu Józefowi Stefańskiemu
 • 26 lipca odbyło się spotkanie z inwestorem realizującym przedsięwzięcia na terenie Gminy w sprawie planowanych inwestycji w przyszłym roku,
 • 26 lipca spotkałem się z przedstawicielem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w sprawie podjęcia działań w zakresie usuwania zniszczeń w wałach przeciwpowodziowych,
 • 28 lipca miało miejsce spotkanie z sołtysami. Omówiono sprawy bieżące.
 • 28 lipca spotkałem się z inspektorem nadzoru w sprawie budowy
  ul. Kanałowej,
 • 31 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie Księdza Proboszcza Ryszarda Szramki odchodzącego na emeryturę,
 • 2 sierpnia odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania „Żuławy i Mierzeja”. Dokonano analizy wniosków złożonych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
 • 10 sierpnia podpisałem umowę na dowozy dzieci do szkoły z firmą, która złożyła w tym zakresie najkorzystniejszą ofertę. W tym roku najkorzystniejsza ofertę złożył PKS Elbląg.
 • 11 sierpnia odbyły się wstępne negocjacje z Urzędem Morskim w sprawie zwrotu należności z tytułu opodatkowania obszarów pod wodami morskimi,
 • 12 sierpnia miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Urzędu Morskiego w sprawie budowy wału przeciwpowodziowego w Kątach Rybackich,
 • 13 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem Plocke. Spotkanie dotyczyło programu rybackiego.
 • 14 sierpnia odbył się finał piłki plażowej,
 • 16 sierpnia spotkałem się z projektantami w sprawie realizacji inwestycji „Pętla Żuławska”
 • 16 sierpnia odbyło się spotkanie z Powiatowym Lekarzem weterynarii w sprawie gminnego programu utrzymania porządku,
 • 17 sierpnia miały miejsce kolejne negocjacje w sprawie zobowiązań podatkowych,
 • 18 sierpnia podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w kwocie 2.900 200 zł z przeznaczeniem na zmianę systemu grzewczego w Zespole Szkół na system ekologiczny,
 • 19 sierpnia odbyła się Sesja Nadzwyczajna,
 • 20 sierpnia miało miejsce spotkanie z doradcą Premiera Pawlaka w sprawie ochrony przeciwpożarowej ,

-7-

 • 24 sierpnia odbyła się narada z sołtysami w sprawie organizacji dożynek,
 • 25sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
  w sprawie środków transgranicznych oraz możliwości ich wykorzystania,
 • 26 sierpnia miało miejsce posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • 27 sierpnia spotkałem się z Prezesem Spółki Mierzeja w sprawie niezbędnych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy,
 • 29 sierpnia miały miejsce Dożynki Gminne,
 • 31 sierpnia odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Sztutowa,
 • 1 września uczestniczyłem  w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego,
 • 3 września:
 1. W Przebrnie  odbyło się spotkanie z nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg,
 2. Podpisano umowę na realizację budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”,
 3. Odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Urzędu Morskiego w sprawie uzgodnienia warunków rozłożenia należności podatkowych na raty,
 • 5 września uczestniczyłem obchodach 71. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof i wybuchu wojny,
 • 6 września spotkałem się z uczniami rozpoczynającymi naukę w klasie I, którym wręczył upominki,
 • 6 września odbyło się kolejne posiedzenie Lokalnej Grupy Działania „Żuławy i Mierzeja”
 • 7 września odbyło się spotkanie ze Starostą oraz dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Spotkanie dotyczyło udziału gminy w planowanej na rok 2011 modernizacji drogi do morza w Kątach Rybackich,
 • 9 września uczestniczyłem spotkaniu z Wojewodą Pomorskim w sprawie inwestycji drogowych w ramach programu Schetynówki,
 • 9 września odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego – Jerzym Litwinem – w sprawie przystąpienia do programu transgranicznego na budowę Muzeum Zalewu Wiślanego,
 • 13 września odbyło się spotkanie w sprawie dwóch wniosków – Szlak Bursztynowy
  i realizacja inwestycji związanych z budową przystani w Sztutowie. Podczas spotkania podpisano niezbędne do realizacji zadań dokumenty.
 • 15 września w Nowym Stawie odbyło się spotkanie ze strażakami ochotnikami w ramach podziękowania za udział w akcji przeciwpowodziowej,

-8-

 • 15 września w Urzędzie Gminy odbyła się Komisja Urbanistyczna
 • 17 września odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Morskiego
  w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych za rok 2006.

      Wójt przedstawił informację na temat wysokości  oraz terminach spłat podatku od

      nieruchomości wraz z odsetkami .

 • 20 września podpisałem rozumienie z Aresztem Śledczym w Elblągu
  w sprawie sprzątania plaż przez więźniów tamtejszego aresztu,
 • 22 września odbyło się spotkanie z z-cą dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego – Andrzejem Nadwornym. Spotkanie dotyczyło projektu transgranicznego – budowy Muzeum Zalewu Wiślanego,
 • 23 września odbyło się zebranie wiejskie w Łaszce w sprawie „Planu Odnowy wsi
  Łaszka na lata 2010-2018 „

Dzisiaj przed sesją miałem spotkanie z Zakładem Energetycznym „ Energia „ Gdańsk w sprawie nowej struktury organizacyjnej. Sprawa wygląda tak ,że sprawami awarii sieciowym będzie zajmował się Zakład w Nowym Dworze Gdańskim .

 

Pan Chodacki Lucjan –   zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatowego . Kiedy będzie robiona droga na odcinku Grochowo Trzecie –Sztutowo.

 

Pan Henryk Kuczma – dokumentacja jest złożona do RPO . Czekamy a informację w tej sprawie .

 

PUNKT 18

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia sesji Rady Gminy  .

Czas trwania obrad sesji od godz. 11.00 do godz. 12.35.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

 

Sekretarz Obrad

 

Mirosława Florkowska                                           

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2010 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 502
12 października 2010 13:35 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu.