Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 08.11.2018r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r.,poz. 2081 ze zm.) z a w i a d a m i a...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6220.3.2017 Sztutowo, dnia 15.11.2017r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6220.3.2017 Sztutowo, dnia 12.10.2017r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Sztutowo zawiadamia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6220.3.2017 Sztutowo, dnia 12.10.2017r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6220.3.2017 Sztutowo, 27.06.2017r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) w związku z art....

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6220.1.2015 Sztutowo, dnia 25.08.2016r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...