Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rok 2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak..

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263050 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 055 2478151, 2478152, faks 055 2478396.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, zarządzanie projektem pn. Wielki bursztynowy szlak..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z utworzeniem partnerstwa transgranicznego, aktualizacja, zarządzanie projektem pn. Europejska, transgraniczna sieć współpracy kulturalnej. Zamówienie będzie podzielone na dwa etapy. Etap drugi będzie realizowany tylko pod warunkiem zatwierdzenia przygotowanego projektu w ramach etapu I-go przez właściwe władze Programu Transgranicznego Litwa Polska Rosja 2007-2013. Etap I 1. Wykonanie projektu pn. Wielki bursztynowy szlak i wniosku aplikacyjnego na oficjalnym formularzu. 2. Utworzenie partnerstwa transgranicznego dla realizacji projektu. 3. Koordynacja opracowania załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania projektu. Etap II Zarządzanie projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu dla projektu pn. Wielki bursztynowy szlak, a w szczególności: 1. Kierownik Projektu w terminie 60 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym, a właściwymi władzami Programu Transgranicznego Litwa Polska Rosja 2007-2013: a. Przygotuje i złoży Zamawiającemu Wytyczne Procedur Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których mają postępować uczestnicy Projektu. b. Uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu. c. Przygotuje kompletną dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zapewni obsługę merytoryczną i prawną w procedurze wyłonienia wykonawcy, a także przygotuje inne dokumentacje niezbędne do wyłonienia pozostałych wykonawców w ramach projektu. 2. Kierownik Projektu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. 3. Kierownik Projektu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną, zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 4. Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 5. Kierownik Projektu będzie kontrolował postęp wykonania Robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 6. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą zwoływane w razie potrzeby. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Kierownik Projektu będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 7. Kierownik Projektu weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane. 8. Kierownik Projektu jest zobowiązany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Projektu w porozumieniu z właściwym branżowo Inspektorem Nadzoru składa Zamawiającemu pisemną opinię na temat zasadności ich uznania, jednakże nie ma upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 10. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur przejściowych i końcowych. 11. Kierownik Projektu ściśle współpracuje z głównym księgowym Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 12. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Robót. 13. Kierownik Projektu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 14. Kierownik Projektu wraz z inspektorami nadzoru zarządza całym procesem przekazania wykonanych robót. 15. Kierownik Projektu dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 16. Kierownik Projektu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 17. Kierownik Projektu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności koszty prowadzenia biura, koszty delegacji, tłumaczeń itp. 18. Kierownik Projektu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Kierownik Projektu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 19. Kierownik Projektu jest zobowiązany przez okres 1 roku od zakończenia projektu do uczestnictwa wraz z Zamawiającym we wszelkiego rodzaju kontrolach dotyczących realizacji przedmiotowego projektu oraz do sporządzania wszelkich wymaganych dokumentów. 20. Niezależnie od terminu zakończenia umowy i zakończenia terminu realizacji niniejszego projektu, Kierownik Projektu zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych z obowiązkami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności do: 1. opracowywania pism i dokumentów dla Zamawiającego związanych z implementacją, monitoringiem i kontrolą projektu; 2. opracowywania raportów, które Zamawiający winien przedkładać w związku z realizacją niniejszego projektu; współpracy z Zamawiającym w działaniach związanych z realizacją i kontrolą niniejszego projektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.11.31.00-5, 74.27.63.00-7, 74.21.00.00-4, 74.14.21.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejszy projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w ramach I go etapu przez własciwe władze Programu Transgranicznego Litwa Polska Rosja 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lesner Consulting 81-393, ul. Świętojańska 66/11, 81-393 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 241803,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 295000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 295000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295000,00
  • Waluta: PLN.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 13.09.2010 r.

 

Stanisław Kochanowski

Wójt Gminy Sztutowo

/podpis nieczytelny/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2010 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 529
13 września 2010 16:32 (Aldona Godek) - Dodanie dokumentu.