Stanowiska

Wójt Gminy

Informacje

Wójt Gminy - Robert Zieliński

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem gminy,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Magdalena Kalinowska

Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy na dany rok kalendarzowy,
5) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
6) nadzór nad działalnością finansową podległych jednostek organizacyjnych,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
8) nadzór merytoryczny nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach;
-stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych,
-stanowisko ds. księgowości podatkowej,
-stanowisko ds. płac i dodatków mieszkaniowych,
-stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej,
-stanowisko ds. finansowych,
-stanowisko ds. windykacji opłat za odpady komunalne,
-stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
9) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta i Sekretarzem.

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Renata Głąb

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1)podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy
2)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
3)zapewnienie prawidłowej obsługi petentów przez Urząd,
4)sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu,
5)nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych – współpraca z GIODO,
6)wykonywanie innych zadań i działań z upoważnienia Wójta,
7)opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego oraz zmian do Regulaminu,
8)przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
9)nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
10)koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
11)nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy , ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o swobodzie działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta oraz ze Skarbnikiem Gminy,
13) współudział w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
14) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacja,
15) nadzór nad realizacją ustawy o funduszu sołeckim,
16) nadzór nad organizacją zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Sztutowo,
17) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem strategii rozwoju Gminy, w tym m.in. sporządzanie strategii rozwoju, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla rady sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Gminy,
18) Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz gminy.
19) Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną zebrań wiejskich wsi Groszkowo i Płonina oraz współpraca w tym zakresie z sołtysami wsi.
20) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w tym min.
a)wyliczanie wysokości funduszu na poszczególne sołectwa,
b)informowanie o wysokości funduszu poszczególnych sołtysów,
c)przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki,
d)sporządzanie zestawień z wniosków z zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszu,
e)sporządzanie wniosku o dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu,
f)rozliczanie dotacji.
21) Przygotowywanie decyzji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne).

Kierownik USC

Informacje

Kierownik USC - Anna Łopińska

Do podstawowych obowiązków Kierownika USC należy:
1) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o aktach stanu cywilnego oraz spraw związanych z dowodami osobistymi,
2) prowadzenie rejestru wyborców,
3) sporządzanie list wyborców,
4) wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń,
5) realizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
6) prowadzenie spraw związanych z „Kartą Dużej Rodziny”.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Ściuba

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej należy :
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Handlowej, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Konsumenckimi, Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Policją i innymi organami uprawnionymi do kontroli działalności gospodarczej,
4) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a w szczególności koordynacja realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5) koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
8) prowadzenie kasy Urzędu,
9) nadzór i kontrola nad działalnością świetlic środowiskowych,
10) realizacja art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie spełnienia obowiązku nauki,
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych,
12) udział w Zespole Interdyscyplinarnym w Sztutowie.

Kierownik referatu

Informacje

Kierownik referatu - Aldona Godek

1. Kierowanie referatem oraz sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej.
2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Przekazywanie do realizacji poszczególnym pracownikom zawartych umów w wyniku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne.
4. Prowadzenie rejestru prowadzonych i udzielonych zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
7. Udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu z zakresu zamówień publicznych.
8. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.
9. Inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy.
10. Gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
11. Przygotowywanie aplikacji i występowanie w imieniu Gminy do funduszy Unii Europejskiej oraz innych organizacji finansowych.
12. Nadzór nad realizacją zaakceptowanych projektów.
13. Rozliczanie realizowanych i zakończonych projektów.
14. Współpraca z organizacjami, których Gmina jest członkiem w zakresie przygotowywania aplikacji.
15. Reprezentowanie Gminy przy realizacji programów, w których jest ona beneficjantem.
16. Uaktualnianie wiedzy w zakresie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy.
17. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem oświetlenia ulicznego, placów oraz jego konserwacją i naprawą, prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie.
18. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i utrzymania gminnych obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
19. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników wchodzących w skład Referatu w tym spraw związanych z realizacja zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony i ochrony cywilnej, informacji niejawnej oraz spraw wojskowych.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Anna Góra

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w tym:
1)prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży, wydzierżawiania, oddawania
w trwały zarząd oraz w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
2)przygotowywanie dokumentów oraz organizowanie przetargów na nieruchomości,
3)prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji mienia gminnego,
4)przejmowanie nieruchomości na mienie gminne,
5)ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.
6)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2.Prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy.
3.Przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji udziałów Gminy w spółkach kapitałowych.
4. Współpraca z organami spółek i z innymi wspólnikami spółek.
5. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.
6. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.
7. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.
8. Realizacja ustawy o własności lokali oraz ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
9. Kontrola realizacji zawartych umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi w zakresie:
dostawy zimnej wody, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej do
pomieszczeń wspólnego użytku (klatka schodowa, piwnica), czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach mieszkaniowych.
10. Kontrola i nadzór prowadzonych w imieniu gminy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy.
11. Naliczanie opłat czynszów z najmu lokali mieszkalnych.

Referent

Informacje

Referent - Joanna Chudy

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej w szczególności :
a/ prowadzenie rejestru obowiązujących przepisów OC oraz ich znajomość,
b/ prowadzenie spraw związanych z magazynem OC , ewidencji sprzętu , nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji sprzętu, sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie księgi inwentarzowej, oznakowanie sprzętu zgodnie z wytycznymi. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stwierdzone nieprawidłowości z tego zakresu lub za stwierdzone braki.
2. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem świadczeń na rzecz obrony kraju i innych zagrożeń.
3. Opracowywanie, uzupełnianie, prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z akcją kurierską.
4. Realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć.
6. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
7. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
8. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
9. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji z tym związanych.
10. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej.
11. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej.
12. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzami wojennymi.
13. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
14. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Waldemar Cieśluk

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych, drogownictwa, ochrony zabytków

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Agnieszka Piórko

1) Nadzorowanie prawidłowego wykorzystanie środków budżetowych w zakresie sportu, kultury, turystyki i promocji.
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i ekologii.
3) Czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu turystyki i promocji.
4) Opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS.
5) Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i promocji.
6) Organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów.
7) Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności
a) wydawanie folderów i innych wydawnictw,
b) przygotowywanie materiałów i udział w targach turystycznych i wystawach gospodarczych,
c) bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej Gminy.
8) Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności :
a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,
b) ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,
c) opłat przystaniowych i pasażerskich,
d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,
e) organizacji informacji turystycznej,
f) wspierania działalności w zakresie kultury,
9) Prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo,
10) Prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i uroczystościami organizowanymi przez gminę.
11) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych.
12) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach.
13) Koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu.
14) Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.
15) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.
16) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem.
17) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Iwona Cich

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty należy :
1)racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac,
2)prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, świetlic, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
3)prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
4)zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i bezp. p.poż,
5)prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
6)koordynowanie odbywania praktyk uczniowskich w Urzędzie,
7)obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
1. prowadzenie „sekretariatu” Rady,
2. protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
3. ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
4. prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań radnych Rady kierowanych do Wójta ,
5. prowadzenie ewidencji radnych Rady.
8)zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów pracy komisji należących do ich kompetencji,
9)przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia rady i komisji,
10)prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg i wniosków mieszkańców Gminy,
11) sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Rady oraz z kadr,
12) wykonywanie zleconych czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, parlamentu europejskiego, samorządu gminnego i referendum,
13) organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
14)prowadzenie spraw związanych z PFRON.
15)prowadzenie spraw związanych z obsługą narad sołtysów,
16)prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników,
17)prowadzenie dokumentacji dotyczącej fundacji i związków,
18) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze,
19) koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością Zespołu Szkół w Sztutowie i Przedszkola w Sztutowie,
20)wspieranie projektów edukacyjnych.
21)prowadzenie spraw związanych z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Grażyna Łosińska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości budżetowej należy :
1) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
2) zapewnienie obsługi finansowej i księgowej Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji i aktualizacja wartości majątku gminy,
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
5) rozliczanie inwentaryzacji,
6) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) księgowanie projektów unijnych,
9) księgowanie zaangażowań środków budżetowych i ich rozliczanie.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Skrzek

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości podatkowej należy :
1)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów jednostki,
2)wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach oraz stwierdzających zaległości,
3)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatków i opłat w tym:
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od nieruchomości osób fizycznych
-podatek od środków transportowych
- opłaty targowej
4)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu innych dochodów w tym:
- za zezwolenie na alkohol,
- za sprzedaż nieruchomości
- za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego
- prowizje,
- opłat z funduszu ochrony środowiska,
- opłatę eksploatacyjną,
-fundusz alimentacyjny z innych urzędów,
-opłaty adiacenckie i planistyczne,
- czynsze dzierżawne gruntów rolnych
- czynsze mieszkaniowe.
5)prowadzenie postępowania egzekucyjnego za wyjątkiem podatku od nieruchomości osób prawnych, czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych oraz opłat za śmieci,
6)prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych w tym przygotowywanie decyzji o przyznanie ulgi w sprawi,
7)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Renata Michalska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości finansowej należy:
1) Prowadzenie rejestru opłat:
- najmu i dzierżawy gruntów,
- skarbowej,
- miejscowej
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) zbiorcze prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie podatku VAT,
4) księgowanie dochodów organu budżetu – ewidencja budżetowa,
5) księgowanie dochodów jednostki – Urząd Gminy
6) księgowanie opłaty miejscowej, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, opłaty
skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu darowizny oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) udostępnianie informacji w zakresie zadłużenia w opłacie czynszu i innych opłat najemców lokali komunalnych dla stanowiska ds. remontów obiektów komunalnych,
8) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu poboru opłaty miejscowej w tym;
-rozliczanie kwitariuszy z pobranych opłat,
-naliczanie inkasa.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Onyszkiewicz

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. wymiaru zobowiązań podatkowych należy:
1) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
3) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych,
4) prowadzenie postępowania podatkowego,
5) przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości),
6) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym,
8) prowadzenie bieżącej analizy składanych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją,
9) prowadzenie spraw z zakresu opłat lokalnych oraz przygotowywanie decyzji określającej zaległości w tym zakresie,
10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
11) przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
12) wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych,
13) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
14) realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym,
15) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej.

Referent

Informacje

Referent - Michalina Marczak

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne należy :
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych Gminy,
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
4) naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,
5) naliczanie diet radnym i sołtysom,
6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
7) księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) ścisła współpraca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze stanowiskiem
d/s finansowych,
9) co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
10) sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,
11) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
12) przeprowadzenie kontroli dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania,
13) wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz współpraca w tym zakresie z właściwym terytorialnie Urzędem Skarbowym,
14) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne.

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Małgorzata Anusiak

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy :
1) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) przyjmowanie deklaracji,
3) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne,
4) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów,
5) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne,
10) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
12) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
13) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Samodzielny referent

Informacje

Samodzielny referent - Jacek Charliński

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a) wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b) wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c) współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d) inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e) przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f) organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g) ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h) inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3. Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy.
4. Nadzór nad wystrojem gminy podczas uroczystości lokalnych i państwowych.
5. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno - użyteczne.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym.
9. Wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji szczegółowej.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Maćkowska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. techniczno- kancelaryjnych należy :
1) Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu oraz sekretariatu Wójta.
2) Prowadzenie archiwum Urzędu.
3) Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu.
4) Administrowanie siecią komputerową;
5) Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji komputerów przez zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup nowego sprzętu w miarę potrzeb.
6) Nadzór nad pracą centrali telefonicznej.
7) Udzielanie stałych konsultacji pracownikom Urzędu dotyczących eksploatowanego oprogramowania, prowadzenie szkoleń doraźnych (po zmianie aktualizacji oprogramowania lub po wdrożeniu nowych programów).
8) Udzielanie kompleksowej informacji interesantom o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw.
9) Przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu.
10) Wszechstronna pomoc w wypełnianiu druków, formularzy, pism, wniosków i podań.
11) Prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i materiałów z funduszu sołeckiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15288
15 stycznia 2020 12:31 (Agnieszka Piórko) - Zmiana danych stanowiska: Wójt Gminy.
15 stycznia 2020 12:29 (Agnieszka Piórko) - Zmiana danych stanowiska: Wójt Gminy.
16 października 2019 09:57 (Agnieszka Piórko) - Zmiana danych stanowiska: Skarbnik Gminy.