Stanowiska

Wójt Gminy

Informacje

Wójt Gminy - Robert Zieliński

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem gminy,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Magdalena Kalinowska

Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
4) opracowywanie projektu budżetu Gminy na dany rok kalendarzowy,
5) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
6) nadzór nad działalnością finansową podległych jednostek organizacyjnych,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
8) nadzór merytoryczny nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach;
-stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych,
-stanowisko ds. księgowości podatkowej,
-stanowisko ds. płac i dodatków mieszkaniowych,
-stanowisko ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej,
-stanowisko ds. finansowych,
-stanowisko ds. windykacji opłat za odpady komunalne,
-stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
9) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta i Sekretarzem.

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Renata Głąb

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy
2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
3) zapewnienie prawidłowej obsługi petentów przez Urząd,
4) sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu,
5) wykonywanie innych zadań i działań z upoważnienia Wójta,
6) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego oraz zmian do Regulaminu,
7) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
9) nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o swobodzie działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
10) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta oraz ze Skarbnikiem Gminy,
11) współudział w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
14) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz ich realizacja,
15) nadzór nad organizacją zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Sztutowo,
16) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem strategii rozwoju Gminy.
17) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w tym min.;
a) wyliczanie wysokości funduszu na poszczególne sołectwa,
b) informowanie o wysokości funduszu poszczególnych sołtysów,
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki,
d) sporządzanie zestawień z wniosków z zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszu,
e) sporządzanie wniosku o dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu,
18). Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w tym:
a) przyjmowanie wniosków na stypendia i zasiłki szkolne
b) przygotowywanie decyzji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne).
c) sporządzanie list wypłat stypendium i zasiłków szkolnych.
d) sporządzanie statystyk i rozliczeń z zakresu wypłat stypendium i zasiłków szkolnych.
19. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno – użyteczne.

Kierownik USC

Informacje

Kierownik USC - Anna Łopińska

Do podstawowych obowiązków Kierownika USC należy:
1) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności, ustawy o aktach stanu cywilnego oraz spraw związanych z dowodami osobistymi,
2) prowadzenie rejestru wyborców,
3) sporządzanie list wyborców,
4) wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń,
5) realizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
6) prowadzenie spraw związanych z „Kartą Dużej Rodziny”.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Ściuba

Do podstawowych obowiązków zastępcy Kierownika USC należy:
1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie ewidencji osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Handlowej, Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Konsumenckimi, Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Policją i innymi organami uprawnionymi do kontroli działalności gospodarczej,
4) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a w szczególności koordynacja realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5) koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
8) prowadzenie kasy urzędu,
9) nadzór i kontrola nad działalnością świetlic,
10) udział w Zespole Interdyscyplinarnym w Sztutowie.
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Anna Góra

Do podstawowych zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa należy:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w tym:
a)prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży, wydzierżawiania, oddawania w trwały zarząd oraz w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
b)przygotowywanie dokumentów oraz organizowanie przetargów na nieruchomości,
c)prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji mienia gminnego,
d)przejmowanie nieruchomości na mienie gminne,
e) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.
f)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2) prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy,
3) przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji udziałów Gminy w spółkach kapitałowych,
4) współpraca z organami spółek i z innymi wspólnikami spółek w celu opracowania
wieloletnich planów inwestycyjnych, regulaminów itp. wraz z projektami uchwał.
5) prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy,
6) prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP,
7) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy,
8) realizacja ustawy o własności lokali oraz ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
9) kontrola realizacji zawartych umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi w zakresie: dostawy zimnej wody, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego użytku (klatka schodowa, piwnica), czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach mieszkaniowych,
10) kontrola i nadzór prowadzonych w imieniu gminy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy,
11) Naliczanie opłat czynszów z najmu lokali mieszkalnych,
12) prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem oświetlenia ulicznego, placów oraz jego konserwacją i naprawą, prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie,
13) nadzór i prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzami wojennymi.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Waldemar Cieśluk

Do podstawowych zadań stanowiska ds. inwestycji i drogownictwa należy:
8. Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. inwestycji i drogownictwa należy:
1) realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w obiektach
komunalnych,
2) przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez wykonawców robót
poprawkowych,
3) inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania
inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych,
4) zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym,
5) uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych,
6) nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych z budżetu Gminy,
7) przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów komunalnych od strony rzeczowo- finansowej,
8) opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz sporządzanie
sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego i przygotowywanie umów w tym zakresie,
9) udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji i remontów obiektów komunalnych,
10) kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami,
11) weryfikacja kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności,
12) przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów,
13) prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.,
14) kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
15) prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie,
16) opracowywanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie,
17) bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne w zakresie przekazywania informacji o zakończonych inwestycjach przekazywanie „nowego” majątku do zasobu Gminy,
18) ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego Planu Finansowego,
19) zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych,
20) prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych,
21) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych,
22) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych,
23) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Agnieszka Piórko

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych należy:
1) sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej,
2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)przekazywanie do realizacji poszczególnym pracownikom zawartych umów w wyniku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
4) prowadzenie rejestru prowadzonych i udzielonych zamówień publicznych,
5) prowadzenie rejestru zawartych umów w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
7) udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu z zakresu zamówień publicznych,
8) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
9) inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy,
10) gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
11) przygotowywanie aplikacji i występowanie w imieniu Gminy do funduszy Unii Europejskiej oraz innych organizacji finansowych,
12) nadzór nad realizacją zaakceptowanych projektów,
13) rozliczanie realizowanych i zakończonych projektów,
14) współpraca z organizacjami, których Gmina jest członkiem w zakresie przygotowywania aplikacji,
15) reprezentowanie Gminy przy realizacji programów, w których jest ona beneficjantem,
16) uaktualnianie wiedzy w zakresie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy,
17) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i utrzymaniem gminnych obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
18) koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu w tym:
- prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.
19) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii
i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Gminy sprawozdania z realizacji programu,
20) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków,
21) udzielanie informacji na temat obiektów i obszarów zabytkowych,
22) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa należących do kompetencji gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Inspektor

Informacje

Inspektor - Iwona Cich

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. obsługi Rady Gminy i kadr należy :
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, świetlic, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy tj. prace interwencyjne, prace publiczne, prace społeczno -użyteczne i inne,
3) prowadzenie spraw i nadzór nad prawidłowymi warunkami pracy, bhp i bezp. p. poż. – współpraca z osobą zatrudnioną do wykonywania zadań w zakresie służby BHP,
4) koordynowanie odbywania praktyk uczniowskich i staży w Urzędzie,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
6) wykonywanie zleconych czynności związanych z wyborami do Sejmu i Senatu parlamentu europejskiego, samorządu gminnego i referendum,
7) prowadzenie spraw związanych z PFRON,
8) prowadzenie spraw związanych z obsługą narad sołtysów,
9) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników,
10) obsługa Rady i jej komisji, a w szczególności:
a)prowadzenie sekretariatu Rady,
b)protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
c)ewidencjonowanie uchwał Rady i przekazywanie ich do realizacji,
d)prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady i interpelacji oraz zapytań radnych Rady kierowanych do Wójta,
e) prowadzenie ewidencji radnych Rady,
11) zawiadamianie zainteresowanych jednostek o tematach wynikających z planów pracy komisji należących do ich kompetencji,
12) przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia rady i komisji,
13) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem przez radnych Rady skarg wniosków i petycji ,
14) organizowanie i obsługa narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
15) prowadzenie spraw z zakresu nagrywania obrad sesji Rady gminy.
16) prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych Urzędu.
17) udzielanie kompleksowej informacji interesantom o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw,
18) prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i materiałów z funduszu sołeckiego,
19) prowadzenie ewidencji oraz zakup stempli i pieczęci,
20) prowadzenie rejestru udostępniania sali narad w urzędzie,
21) przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu,
22) prowadzenie spraw z zakresu poczty wychodzącej z Urzędu.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Grażyna Łosińska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości budżetowej należy :
1) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
2) zapewnienie obsługi finansowej i księgowej Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji i aktualizacja wartości majątku gminy,
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
5) rozliczanie inwentaryzacji,
6) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
7) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
8) księgowanie projektów unijnych,
9) księgowanie zaangażowań środków budżetowych i ich rozliczanie.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Skrzek

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości podatkowej należy :
1)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów jednostki,
2)wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach oraz stwierdzających zaległości,
3)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatków i opłat w tym:
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od nieruchomości osób fizycznych
-podatek od środków transportowych
- opłaty targowej
4)prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu innych dochodów w tym:
- za zezwolenie na alkohol,
- za sprzedaż nieruchomości
- za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego
- prowizje,
- opłat z funduszu ochrony środowiska,
- opłatę eksploatacyjną,
-fundusz alimentacyjny z innych urzędów,
-opłaty adiacenckie i planistyczne,
- czynsze dzierżawne gruntów rolnych
- czynsze mieszkaniowe.
5)prowadzenie postępowania egzekucyjnego za wyjątkiem podatku od nieruchomości osób prawnych, czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych oraz opłat za śmieci,
6)prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych w tym przygotowywanie decyzji o przyznanie ulgi w sprawi,
7)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Renata Michalska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości finansowej należy:
1) Prowadzenie rejestru opłat:
- najmu i dzierżawy gruntów,
- skarbowej,
- miejscowej
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) zbiorcze prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie podatku VAT,
4) księgowanie dochodów organu budżetu – ewidencja budżetowa,
5) księgowanie dochodów jednostki – Urząd Gminy
6) księgowanie opłaty miejscowej, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, opłaty
skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu darowizny oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) udostępnianie informacji w zakresie zadłużenia w opłacie czynszu i innych opłat najemców lokali komunalnych dla stanowiska ds. remontów obiektów komunalnych,
8) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu poboru opłaty miejscowej w tym;
-rozliczanie kwitariuszy z pobranych opłat,
-naliczanie inkasa.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Onyszkiewicz

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. wymiaru zobowiązań podatkowych należy:
1) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
3) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych,
4) prowadzenie postępowania podatkowego,
5) przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości),
6) prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji księgowej należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym,
8) prowadzenie bieżącej analizy składanych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją,
9) prowadzenie spraw z zakresu opłat lokalnych oraz przygotowywanie decyzji określającej zaległości w tym zakresie,
10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
11) przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
12) wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych,
13) przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
14) realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym,
15) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej.

Referent

Informacje

Referent - Magdalena Curyłło

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. geodezji, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
- inicjowanie i nadzór prac związanych z programem ochrony środowiska dla terenu Gminy Sztutowo,
- inicjowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją programów gospodarki niskoemisyjnych dla Gminy Sztutowo,
- prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem,
- prowadzenie spraw w zakresie usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
- wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo energetyczne,
3) planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .
4) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5) współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
6) prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.
7) nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.
8) prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
9) Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

Referent

Informacje

Referent - Joanna Chudy

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. geodezji, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
- inicjowanie i nadzór prac związanych z programem ochrony środowiska dla terenu Gminy Sztutowo,
- inicjowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją programów gospodarki niskoemisyjnych dla Gminy Sztutowo,
- prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów zielonych, nadzór nad zalesianiem,
- prowadzenie spraw w zakresie usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
- wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo energetyczne,
3) planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .
4) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5) współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
6) prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.
7) nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.
8) prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
9) Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

Referent

Informacje

Referent - Michalina Marczak

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne należy :
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych Gminy,
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
4) naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,
5) naliczanie diet radnym i sołtysom,
6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
7) księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) ścisła współpraca w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze stanowiskiem
d/s finansowych,
9) co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
10) sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,
11) współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
12) przeprowadzenie kontroli dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania,
13) wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz współpraca w tym zakresie z właściwym terytorialnie Urzędem Skarbowym,
14) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne.

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Małgorzata Anusiak

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy :
1) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) przyjmowanie deklaracji,
3) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne,
4) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów,
5) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne,
10) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
12) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
13) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Referent

Informacje

Referent - Jacek Charliński

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego,
melioracji i utrzymania czystości w gminie należy
1) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a)wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b)wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c)współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d)inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e)przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f)organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g)ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h)inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych poprzez;
1. prowadzenie spraw w zakresie nabycia i utrzymania w sprawności sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych i innych urządzeń oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej w obiektach, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji,
2. zapewnienie, aktualizację i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
w obiektach przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji .
3. opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie potrzeb dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach.
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3) współpraca z Sekretarz Gminy nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
4) wydawanie zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części,
6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie poprzez:
a)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b)prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
c)kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,
d)kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
e)prowadzenie ewidencji i wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
f)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością związana z działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
g)wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
7) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez)
o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
9) prowadzenie spraw z zakresu melioracji szczegółowej.
10) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych w tym:
a) prowadzenie ewidencji kotłów grzewczych na terenie gminy,
b) prowadzenie spraw i udział w kontroli sposobu spalania w kotłach grzewczych.
11) Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach w tym likwidacja nielegalnych wysypisk.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Katarzyna Maćkowska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. oświaty należy :
1) nadzór nad pracą centrali telefonicznej,
2) prowadzenie rejestrów i zbiorów Zarządzeń Wójta Gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu zawieranych umów dotyczących obsługi urzędu tj. obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa telekomunikacyjna itp.,
4) wszechstronna pomoc w wypełnianiu druków, formularzy, pism, wniosków i podań,
5) administrowanie siecią komputerową poprzez zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji komputerów przez zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup nowego sprzętu w miarę potrzeb,
6) prowadzenie archiwum Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze poprzez:
a) prognozowanie i rozliczanie dotacji podręcznikowej,
b) prowadzenie spraw z zakresu dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół, placówek i ośrodków,
c) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
d) prowadzenie spraw w zakresie organizacji konkursu na dyrektorów placówek oświatowych oraz spraw związanych z ocena ich pracy,
e) prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania uchwał i zarządzeń w sprawie rekrutacji uczniów i przedszkolaków do placówek oświatowych,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Wójta nagród dla uczniów
i nauczycieli,
g) prowadzenie spraw z zakresu wypełniania obowiązku szkolnego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3,
8) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie prawidłowości naliczania subwencji, analiz i wprowadzeń do systemu,
9) prowadzenie spraw związanych z arkuszem organizacyjnym szkoły i przedszkola,
10) prowadzenie statystyk w zakresie wynagrodzeń nauczycieli,
11) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do szkoleń nauczycieli - planowanie
i rozliczanie,
12) prowadzenie spraw z zakresu planowania budżetu szkoły i przedszkola,
13) prowadzenie spraw z zakresu zastępstw nauczycieli.
14) przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu,
15) prowadzenie spraw z zakresu poczty wychodzącej z Urzędu.

Referent

Informacje

Referent - Agata Kibort

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. komunikacji społecznej należy :
1) nadzorowanie prawidłowego wykorzystanie środków budżetowych w zakresie sportu, kultury, turystyki i promocji,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i ekologii,
3) czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu turystyki i promocji,
4) opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS,
5) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz kultury fizycznej, turystyki i promocji,
6) organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów,
7) planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności:
a) wydawanie folderów i innych wydawnictw,
b) przygotowywanie materiałów i udział w targach turystycznych i wystawach gospodarczych,
c) bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku
8) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności :
a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,
b) ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,
c) opłat przystaniowych i pasażerskich,
d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,
e) organizacji informacji turystycznej,
f) wspierania działalności w zakresie kultury,
9) prowadzenie spraw z zakresu sportu i ścisła współpraca w tym zakresie z koordynatorem sportu,
10) współpraca z pracownikami świetlic gminnych.
11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – realizacja programów, prowadzenie dokumentacji, statystyki, nadzór nad ośrodkami zdrowia działającymi na terenie gminy Sztutowo.
12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo.
13) prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i
uroczystościami organizowanymi przez gminę.
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej związków i organizacji których Gmina Sztutowo jest członkiem.

Referent

Informacje

Referent - Włodzimierz Jarocki

Do podstawowych obowiązków pracownika ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych należy:
1)w zakresie Obrony Cywilnej,
a)planowanie przedsięwzięć Obrony Cywilnej oraz opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy,
b)planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,
c)realizowanie zarządzeń i wytycznych Starosty Powiatu Nowodworskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
d)planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki ochrony osobistej i umundurowanie,
e)branie udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu obrony cywilnej, organizowanych przez organ nadrzędny oraz organizowanie własnych przedsięwzięć w tym za-kresie,
f)przygotowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych do-tyczących spraw obrony cywilnej,
g)planowanie i przeprowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej,
h)współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej,
1.planowanie potrzeb w zakresie utrzymania sprzętu w sprawności technicznej Prowadzenie na bieżąco dokumentacji magazynowej oraz zbiorczej ewidencji gminnego sprzętu OC,
2.wydawanie sprzętu z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych Przyjmowanie sprzętu dostarczanego do magazynu i zaewidencjonowanie go w obowiązujących księgach materiałowych,
3.zgłaszanie zmian ilościowych oraz finansowych po przyjęciu, lub likwidacji sprzęty wybrakowanego – do inspektora ds. księgowości budżetowej,
4.przygotowanie propozycji sprzętu kwalifikującego się do wycofania z eksploatacji z uzasadnieniem i opisem jego stanu technicznego,
5.przestrzeganie obowiązujących zasad utrzymywania i przechowywania sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych oraz nadzór nad sprzętem znajdującym się na stanowisku kierowania i w zakładach pracy,
6.przyjęcie bezpośredniej odpowiedzialności za powierzony sprzęt wykazany w książkach materiałowych i innych dokumentach szczebla nadrzędnego,
7.odpowiednie rozmieszczenie przechowywanego sprzętu w pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą,
8.stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów, oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
2)W zakresie Zarządzania Kryzysowego,
a)opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy,
b)prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
c)bieżące monitorowanie, planowanie, zapobieganie i usuwanie skutków zagrożeń, w tym za-grożeń terrorystycznych na terenie Gminy,
d)realizacja zaleceń Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
e)opracowywanie i przedkładanie Staroście Nowodworskiemu do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
f)organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
g)realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej, wykonywanie działań w zakresie usu-wania pożaru lub innego zagrożenia oraz ewakuacji pracowników i osób przebywających w budynku Urzędu;
h)prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
3)W zakresie spraw obronnych:
a)wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju, wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
b)współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami na terenie Gminy,
c)opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
d)opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
e)opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych planów i programów obronnych,
f)opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia funkcjonowania Gminy na potrzeby obronne,
g)realizacja przedsięwzięć Wójta związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
h)opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,
i)opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykony-wanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
j)opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
k)analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
l)prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz przesłanie do WBZK PUW corocznych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych wg obowiązujących wzorów i zaleceń,
m)planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
4)W zakresie ochrony informacji niejawnych :
a)organizowanie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych,
b)opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
c)prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
d)przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,
e)wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
f)przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji,
g)szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
h)kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
i)przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
j)przeprowadzanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
k)bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
l)nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania i przekazywania (wysyłania) dokumentów niejawnych,
m)nadzorowanie wydawania lub udostępniania dokumentów niejawnych osobom posiadają-cym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
n)prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje nie-jawne, które zostały udostępnione pracownikom,
o)prowadzenie dziennika ewidencyjnego dokumentów niejawnych,
p)zapewnienie ochrony bezpiecznego stanowiska komputerowego planowanie i przygotowanie do działań urządzeń do likwidacji skażeń.

Referent

Informacje

Referent - Agata Tomaszewska

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy :
1) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) przyjmowanie deklaracji,
3) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne,
4) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów,
5) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne,
10) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
12) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
13) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 16733
12 października 2020 11:58 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Referent.
12 października 2020 11:54 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Referent.
12 października 2020 11:46 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Referent.