Wójt Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Robert Zieliński - Wójt Gminy

Telefon

552478151

Fax

552478396

Strona www

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem gminy,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2011 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 13681
15 stycznia 2020 12:53 (Anna Góra) - Aktualizacja danych stanowiska: Wójt Gminy.
22 listopada 2018 09:56 (Anna Góra) - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy.
27 października 2016 15:02 (Aldona Godek) - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy Sztutowo.