Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Telefon

0 55 247 71 09

Fax

0 55 247 71 09

Stanowiska

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Wejście do Elektronicznej Skrzynki PodawczejGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od dnia
1 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie .
Druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS w Sztutowie ul. Gdańska 55 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 .
Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński;

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego :
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.
Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Wniosek powinien o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Sposób załatwienia sprawy:
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu :
(55) 247- 71-09 oraz osobiście pod adresem : Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztutowie, ul. Gdańska 55
Osoba do kontaktu : Joanna Milewicz

Zespół Interdyscyplinarny

Rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny
w ramach kampanii profilaktycznej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W bieżącym roku Zespół Interdyscyplinarny w ramach kampanii profilaktycznej ogłosił dwa konkursy:
• konkurs na projekt ulotki informacyjnej zatytułowany „Nie daj się krzywdzić”, skierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum;
• konkurs plastyczny „Rodzina bez przemocy” skierowany do dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych na terenie gminy Sztutowo.
Celem konkursów było podniesienie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy domowej, poprzez zainicjowanie refleksji na temat przemocy, promowanie właściwych postaw społecznych i zaangażowanie młodzieży w kampanię.

Komisja konkursowa w składzie :
1. Pani Małgorzata Kalina – Kierownik świetlicy Zespołu Szkół w Sztutowie,
2. Pani Beata Falgowska – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Sztutowie,
3. Pani Mirosława Florkowska – wychowawca przedszkolny w Sztutowie, przedstawiciel Rady Gminy Sztutowo,
4. Pani Ewa Ściuba – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Anna Skowron – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2012r. wyłoniła zwycięzców obu konkursów oraz nadała wyróżnienia.

W konkursie pod hasłem „Nie daj się krzywdzić” na projekt ulotki informacyjnej pierwsze miejsce przyznano uczniowi
• Martin Bwabye – uczeń kl. III b gimnazjum w Sztutowie
Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest Wójt Gminy Sztutowo – Pan Stanisław Kochanowski.
Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia dla następujących uczestników:
• Paweł Górski – uczeń kl. III A gimnazjum,
• Dominik Dzieciuch – uczeń kl. II A gimnazjum.
Nagrody za wyróżnione prace ufundowali instruktor terapii uzależnień i współuzależnień Pan Grzegorz Podsiadło oraz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Anna Skowron

W konkursie plastycznym zatytułowanym „Rodzina bez przemocy” komisja konkursowa wybrała trzy najwyżej ocenione prace, po jednej z każdej grupy wiekowej. Nagrody główne w konkursie zafundowała Rada Gminy Sztutowo.

• W kategorii wiekowej od 5 do 8 lat pierwsze miejsce zajęła Natalia Kujawska
ze świetlicy środowiskowej w Sztutowie – uczennica kl. Ib szkoły podstawowej;
• W kategorii wiekowej od 9 do 12 lat za najlepsza uznano pracę Wiktorii Gaura
ze świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich - uczennica kl. IVb;
• W kategorii wiekowej od 13 do 17 lat laureatem konkursu została Daria Miniewicz
ze świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich – uczennica kl. VI b.

W konkursie „Rodzina bez przemocy” Komisja Konkursowa nadała również wyróżnienia. Nagrody za wyróżnienia w konkursie „Rodzina bez przemocy” oraz dyplomy dla wszystkich uczestników zostały wręczone przez opiekunów świetlic podczas zajęć w poszczególnych świetlicach.
Wyróżniono prace następujących uczestników konkursu:
• Zuzanna Cebula, Julia Obara, Agata i Marta Walkowiak ze świetlicy środowiskowej w Sztutowie
• Aleksandra Chmielewska – świetlica środowiskowa w Kątach Rybackich
• Kacper Przybył i Aneta Steinke – świetlica środowiskowa w Grochowie Trzecim
• Klaudia Czyż – świetlica środowiskowa w Łaszcze

Fundatorami nagród za wyróżnione prace oraz słodyczy i drobnych upominków
dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Rodzina bez przemocy” jest Firma Handlowa „KOMIS” z Kątów Rybackich – składamy ogromne podziękowania
dla Dyrektora Naczelnego Pana Romana Tadeusza Terczyńskiego oraz Dyrektora
do Spraw Handlu i Usług Pana Zdzisława Musiał.
Podziękowania należą się również opiekunom świetlic środowiskowych, pod okiem których dzieci i młodzież wykonała prace konkursowe.
Dziękujemy Pani Urszuli Czarneckiej – opiekunowi świetlicy w Kątach Rybackich
za zorganizowanie bezpłatnych wydruków dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.
Prace, które wpłynęły na konkurs plastyczny zostały wyeksponowane na sztalugach
w holu Zespołu Szkół w Sztutowie – dziękujemy Pani Alinie Niedzielskiej opiekunowi świetlicy środowiskowej w Sztutowie za przygotowanie wystawy.
Dnia 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, w szczególności:
• Opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
• Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
• Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia;
• Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Podczas sesji Rady Gminy w Sztutowie w dniu 22 września 2011r. została podjęta Uchwała nr X/90/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W dniu 7 grudnia 2011r. Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Sztutowo powołany został Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w skład którego weszli przedstawiciele sądu rejonowego, pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Aleksandra Dudek - kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Malborku
2. Bożena Nowak - nauczyciel-zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Sztutowie
3. Jagoda Majos-Dalecka - pedagog szkolny w Zespole Szkół w Sztutowie
4. Maria Grabowska - nauczyciel w Przedszkolu w Sztutowie
5. Mirosława Florkowska - nauczyciel w Przedszkolu w Sztutowie
6. Mirosław Miernikiewicz - Kierownik Posterunku Policji w Sztutowie
7. Piotr Modzelewski - dzielnicowy – Posterunek Policji w Sztutowie
8. Elżbieta Drąg - pielęgniarka w środowisku nauczania NZOZ w Sztutowie
9. Ewa Ściuba - przewodnicząca GKRPA w Sztutowie
10. Anna Skowron - pracownik socjalny GOPS w Sztutowie
11. Joanna Milewicz - pracownik socjalny GOPS w Sztutowie

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.
Adresaci:

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:
• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)
• Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
• Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
• Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
• Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
• Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
• Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.


Ingerencja:
Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:
• Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
• Prośbę dziecka,
• Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
• Informacje uzyskane z placówek oświatowych,
• Informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).
Grupy robocze:
Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Zadania grup roboczych:
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
tel. / faks (0-55) 247 71 09
e-mail: gops@gops-sztutowo.pl


Zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania przemocy można dokonać pod nr telefonu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie (0-55) 247 71 09
pn. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Posterunek Policji w Sztutowie (0-55) 246 94 59
Komenda Powiatowa Policji (055) 246-92-72, (055) 246-92-73, (055) 246-92-22
Telefony alarmowe 112, 997
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim (0-55) 247 81 75

Niebieska Linia
801 12 00 02

pn. - sob. w godz. 8.00 - 22.00
nd. i święta w godz. 8.00 - 16.00


Z dniem 28 marca 2012 uruchomiono adres poczty elektronicznej do kontaktu
w sprawach wszelkiego rodzaju przemocy – udzielane będzie poradnictwo rodzinne, prawne oraz dotyczące instytucji zajmujących się przezwyciężaniem przemocy w rodzinie.

niebieskalinia@gops-sztutowo.pl

Przydatne linki:

www.niebieskalinia.pl

www.niebieskalinia.org

www.niebieskalinia.info

www.dziecinstwobezprzemocy.pl

www.parpa.pl

Załączniki

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2008 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 11368
22 maja 2020 15:00 (Agnieszka Piórko) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych.
28 stycznia 2020 14:05 (Aldona Godek) - Aktualizacja danych stanowiska: pomoc administracyjna.
28 stycznia 2020 14:05 (Aldona Godek) - Aktualizacja danych stanowiska: Starszy referent ds świadczeń wychowawczych.