Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo , dnia 19.04.2018r.

ZP.6733.1.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postepowania  

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257 z), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.),

 

Wójt Gminy Sztutowo

 

Zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2018 roku na wniosek inwestora z dnia 17.01.2018r. (data wpływu 19.01.2017r.), którym jest POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik   –  NOWAKOS  Marcin  Nowak

,ul. Boguckiego 60, 80-690 Gdańsk (posiadający upoważnienie od dnia 02.20.2017r.) została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na, dla realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”  na działkach nr 710/13,710/12 w miejscowości Sztutowo, 216, 165,69 miejscowości Łaszka oraz 28 w miejscowości Groszkowo, Gmina Sztutowo, woj. Pomorskie.

            Informuję jednocześnie, że w powyższej sprawie można się zapoznać z aktami sprawy  oraz złożyć na piśmie ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w Urzędzie Gminy pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

/podpis nieczytelny/

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Chudy
Ilość wyświetleń: 261
20 kwietnia 2018 11:19 (Joanna Chudy) - Dodanie załącznika [doc03239020180420092851.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 11:19 (Joanna Chudy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)