Prawo miejscowe

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/230/05
Rady Gminy Sztutowo
Z dnia 30grudnia 2005r

w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.110, art.116,art.128,
art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2006rok w wysokości 8.394.365,-z tego :
1.wpływy z podatków: 2.141.061,-
a/ od nieruchomości 1.701.800,-
b/rolny 297.595,-
c/ leśny 20.822,-
d/ od środków transportowych 37.844,-
e/ dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 22.000,-
f/ od spadków i darowizn 21.000,-
g/ od czynności cywilnoprawnych 40.000,-
2. wpływy z opłat 236.700,-
a/ skarbowej 13.500,-
b/ targowej 8.000,-
c/ miejscowej 114.000,-
d/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96.100,-
f/ innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów 5.100-
3. Dochody z majątku gminy 1.754.332,-
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 627.944,-
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych 626.944,-
b/ podatek dochodowy od osób prawnych 1.000,-
5. odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 25.000,-
6. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 8.500,-
8. subwencja ogółem 2.450.301,-
w tym:
a/ część wyrównawcza 349.404,-
b/ część oświatowa 2.090.097,-
c/ część równoważąca 10.800,-
9. Różne opłaty 5.150,-
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 1.043.085,-
11.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących 93.430,-
12.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 450,-
13. Dochody pozyskane z innych źródeł 4.032,-
14. Dochody realizowane przez jednostki / GOPS/4.380,-

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 8.917.320,-
1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 270.752,-
2. Dz. 600 Transport i łączność 1.090.000,-
3. Dz. 630 Turystyka 23.500,-
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 263.622,-
5. Dz. 710 Działalność usługowa 67.000,-
6. Dz. 750 Administracja publiczna 1.330.460,- w tym zadania z zakresu administracji rządowej 38.400,-
7. Dz. 751 Urzędy Naczelnych organów władzy 600,- w tym zadania z zakresu administracji rządowej 600,-
8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 40.000,-
9. Dz. 756 Doch. od osób oraz wydatki związane z ich poborem 23.740,-
10. Dz. 757 Obsługa długu publicznego 4.334,-
11. Dz. 758 Różne rozliczenia 155.420,-
12. Dz. 801 Oświata i wychowanie 3.234.382,-
13. Dz. 851 Ochrona zdrowia 96.100,-
14. Dz. 852 Pomoc społeczna 1.362.000, w tym zadania z zakresu administracji rządowej 1.004.085,-
15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 194.437,-
16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 535.173,-
17. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.800,-
18. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 50.000-

Szczegółowy podział wydatków ogółem zawiera załącznik Nr 2§ 2

1.Ustala się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.043.085zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się plan wydatków na zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.043.085zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się rozchody w wysokości 100.000zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - / § 992 /

§ 4

Wprowadza się przychody w wysokości 622.955- wg następującej klasyfikacji:
1. § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 100.000,-
2. § 957 nadwyżki z lat ubiegłych 522.955,-

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na kwotę 2.073.273,- zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 6

Ustala się wieloletni program wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się dotacje celowe w wysokości 235.120,- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków własnych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Przyjmuje się prognozę długu publicznego Gminy Sztutowo zgodnie z załącznikiem Nr 10


§ 11

Ustala się plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych i podlegających odprowadzeniu zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych i ich spłat wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego oraz do zaciągania stosownych zabezpieczeń wynikających z realizacji umów.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań i ich spłat niezbędnych do bieżącego
funkcjonowania Gminy do wysokości 500.000zł
2. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 400.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.
3. Dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostki.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Sztutowo
Jolanta Kowalczyk
/podpis nieczytelny/


Uzasadnienie do projektu budżetu na 2006r.


Dochody zostały skalkulowane wg następujących zasad:
1. Subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów. Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U.Nr203 poz. 1966/ Minister Finansów jest zobowiązany poinformować jst o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej planowanych wpłatach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje własnych zadań bieżących – na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów głównych tj. Wojewoda Pomorski, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Gdańsku.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, miejscowej, targowej, podatek od spadków i darowizn w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2005

4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu naliczono zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Dz. U. Nr 167 z 9 października 2002r/ - wg obecnie wydanych zezwoleń.

5. Wpływy z mienia komunalnego - zgodnie z informacja o stanie mienia komunalnego

6. Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatków zastosowano stawki :
1/ podatek rolny – przyjęto cenę żyta w wysokości 27,88 za 1q tj. cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS do celów naliczania podatku rolnego / cena ta jest niższa w stosunku do roku 2005r o 9,79zł za 1 q żyta..
2/ podatek leśny – przyjęto do opodatkowania cenę drewna ustaloną przez Prezesa GUS tj. 14,40 z 1ha lasu
3/ podatek od nieruchomości – utrzymano stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy na rok 2005 . Górne granice stawek ustalane przez Min. Fin uległy podwyższeniu o wskaźnik inflacji tj o 2,5%,ale z uwagi na to że podatek rolny będzie niższy w 2006roku proponuje się utrzymać stawki podatku od nieruchomości na poziome roku 2005. Przewidywane dochody zostały wyliczone wg obecnych stanów posiadania.
4/ podatek od środków transportowych został wyliczony wg stawek z 2005roku razy ilość pojazdów zarejestrowanych na naszym terenie wg stanu na 30 października 2005.
5/ Ujęto również po stronie dochodów dofinansowanie w wysokości 4.032zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu pomocy stypendialnej uczniom gimnazjum.


Budżet po stronie wydatków ustalono na kwotę 8.568.320zł w tym dla:
- Przedszkola w Sztutowie - 410.000zł
- Zespołu Szkół w Sztutowie - 2.200.000zł / subwencja oświatowa na 2006rok 2.090.097zł / Środki te to głownie wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki . Wszelkie wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły oraz modernizacją obiektów szkolnych ujęte są w planie wydatków Urzędu.
- dotację przedmiotową dla Biblioteki Publicznej w Sztutowie 159.000zł / na rok 2005 dotacja ze środków budżetowych wynosiła 156.000zł w budżecie zabezpieczono rezerwę celową w wysokości 8.800zł tytułem ewentualnej odprawy emerytalnej.
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.300.000zł tym środki w ramach otrzymanej dotacji 1.004.085 ,- , środki z budżetu gminy - 295.915,-

W budżecie gminy na wydatki majątkowe przeznacza się 1.724.273zł szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w załączniku Nr 6
W projekcie ujęto również dotacje celowe w wysokości 235.120zl z przeznaczeniem na zadania określone w załączniku Nr 7
W wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej ujęto zadania których okres realizacji jest dłuższy niż 1 rok budżetowy.


Wg klasyfikacji budżetowej środki proponuje przeznaczyć na następujące zadania


Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo 270.752,-
1. kwotę 152.600,- przeznacza się na dofinansowanie Związku Komunalnego Mierzeja w Stegnie na realizację inwestycji „optymalizacja oczyszczalni ścieków” w Stegnie . Przewidywany koszt zadania 457.800zł
2. 100.000zl przeznacza się jako wkład do CWŻ do realizowanego programu „Poprawa jakości wody pitnej na Mierzei Wiślanej”.
3. kwote 8.000zł przeznacza się na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Pogodnej w Sztutowie.
4. kwota 5952 – przewidywana wpłata w wysokości 2% na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
5. kwotę 3.000zł przeznacza się na czyszczenie rowów melioracyjnych.
6. kwota 1.200zl – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej / dotyczy terenów pod przepompownie/Dz. 600 Transport i łączność 1.090.000zł

Środki proponuje się przeznaczyć na :
1. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych w tym:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych / likwidacja śliskości, odśnieżanie/ 7.000
- remont odcinka drogi w Grochowie Trzecim - 32.000,-
- remont nawierzchni w drodze prowadzącej do budynków Gdańska 65 w Sztutowie oraz w drodze do budynków w Łaszce Nr 9.,9a 12.000
- niwelacja odcinkow ul Leśnej i Obozowej 4.000zł
- przebudowa mostu w Kobylej Kępie -100.000zł
- utwardzenie drogi w Skowronkach 60.000zł
- ułożenie chodnika w grochowie trzecim 2.500
- opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie drogi Sztutowska Kępa – Grochowo Drugie - 35.000zł
- wykonanie I etapu ul Piaskowej w Kątach rybackich 800.000zł
- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Sztutowie / osiedle/ 25.000zł
- opracowanie dokumentacji na chodnik w Kątach Rybackich 5.000zł
- Dz. 630 Turystyka plan 23.500zł

Wydatki związane z rozwojem turystyki na terenie Gminy - prowadzenie informacji turystycznej, utrzymanie łodzi , kursy ratowników.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 263.622zł

Na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami proponuje się przeznaczyć kwotę 84.210zł w tym :
- wydatki związane z obrotem nieruchomości – operaty szacunkowe, podziały działek, wznowienie granic, , wypisy i wyrysy.
- wykup gruntów na poszerzenie ul. Polnej w Kątach Rybackich - 14.000zł
- odszkodowania za przejecie gruntów z mocy prawa na mienie gminne 6.550zł
- czynsz dzierżawny do Starostwa powiatowego za dzierżawe gruntów 2.200zł

Na utrzymanie mieszkań komunalnych proponuje się przeznaczyć kwotę 103.550zł w tym na remonty zasobu mieszkaniowego i wydatki inwestycyjne 50.000zł .
W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 75.862zł na dopłaty za odprowadzane ścieki - na podstawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych

Dz. 710 Działalność usługowa - 67.000zł
Środki przeznacza się na
-opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo i Kąty Rybackie - 50.020zl
- finansowanie w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kobyla Kępa - 5.500
-opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie wyceny opłaty planistycznej – 11.480zł


Dz. 750 Administracja Publiczna - 1.294.710

1. Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej dotacji – 38.400zł

2. Rady Gminy – diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i Komisji, szkolenia radnych, podróże służbowe - 40.000

3. Urzędy gmin - 1.137.540zł-
środki zaplanowane zostały na wydatki związane działalność prawidłowym funkcjonowanie urzędu. Ponadto zaplanowano dodatkowe środki na odprawy emerytalne dla 2 pracowników , na doposażenie urzędu w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie – część komputerów nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialne:
a/ kwotę 66.500zł przeznacza się na wydatki związane działalność promocją Gminy : materiały promocyjne, foldery publikacje, udziały działalność imprezach wystawienniczych, dni Zatoki gdańskiej, Dzień Rybaka, eliminacje do mistrzostw świata w poławianiu bursztynu, itp.
b/ kwotę 35.750 na dalsze prowadzenie programu „Lagomar”

5.Pozostała działalność – 12.270,- składki gminy z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń:
- Związek Miast i Gmin Morskich -Gdańsk –
- Związek Komunalny Gmin Nadzalewowych - Elbląg Związek Gmin Wiejskich RP - Poznań
- Euroregion „Bałtyk”
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich – Gniewino

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 600 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej / utrzymanie sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP, wypłata ryczałtów za udział w akcjach gaśniczych, remonty sprzętu itp./

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.500zł

Środki przeznaczone na:
- prowizja za inkaso opłaty miejscowej 5.600zł
- umowy zlecenia na rozniesienie nakazów płatniczych – 2.600zł
- zakup materiałów / papier, koperty, druki / 1.000zl
- koszty wysyłki nakazów podatkowych, upomnień, opłaty komornicze, koszty wpisów na hipoteki itp. – 14.540zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 4.334zł
spłata odsetek od pobranej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji . Odsetki naliczono w wysokości 4% od niespłaconej pożyczki. Odsetki płatne co miesiąc.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 155.420zł

- dotacja dla gminy Stegna 1/3 kosztów związanych ze spłatą pożyczki zaciągniętej przez Gminę na modernizację oczyszczalni ścieków – 70.420zł
- rezerwa ogólna - 85.000,- Na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 2.885.382
Dz. 854 Świetlice szkolne – 194.437

W dziale tym zaplanowano środki na następujące zadania :
- wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola 410.000zl
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół – 2.200.000zł
- dowóz uczniów do szkoły - 156.000zł
- stypendia dla dzieci z gimnazjum w ramach podpisanej umowy z Fundacją „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” –4.032 zł
- stypendia dla uczniów Zespołu Szkół - 23.787 / Uchwała Rady Gminy/
- 286. 100zł na zadania inwestycyjne – wymiana okien w szkole – zadanie rozpoczęte w 2005rok - przewidywany koszt zadania -646.000zl


Dz. 851 Ochrona zdrowia – 96.100 zł

W ramach przewidywanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu środki przeznacza się w części na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a w części na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani / zadanie obowiązkowe/. Z uwagi na brak planu i harmonogramu wydatków na 2006rok nie można szczegółowo określić zadań .

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.362.000zł
W tym wydatki;
1. urzędu – 62.000zł przewidywana wypłata dodatków mieszkaniowych /skalkulowana na poziomie roku bieżącego/.
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.300.000zł w tym:
- w ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.004.085zł
- w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy-93.430zł
- ze środków własnych - 202.485zł
Powyższe wydatki przeznacza się na następujące zadania:
- 25.000zł - oplata za Domy Pomocy Społecznej. W obecnej chwili umieszczone są 2 osoby
- 946.110zł – świadczenie rodzinne w tym 3% na obsługę tych świadczeń całość zadania finansowana przez budżet państwa .
- 8.400zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - całość finansowana z budżetu państwa.
- 172.790zł - zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w tym w ramach środków z budżetu gminy 74.770zł i z budżetu państwa 98.020 zł

- 140.000zł - utrzymanie GOPS w tym w ramach dotacji z budżetu państwa 44.985zł i 95.015 środki budżetu Gminy.W kosztach utrzymania GOPS zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób dodatkowo zatrudnionych w związku z wyodrębnieniem GOPS jako oddzielnej jednostki. .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód 520.173zł

W ramach tego działu przewiduje się następujące wydatki :
- oczyszczanie ulic 123.000 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy/ zatrudnienie pracowników, koszty wywozu nieczystości, wynajem kabin sanitarnych, zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania czystości/
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 3.000zł / koszty zakupu sprzętu i materiałów do konserwacji zieleni.
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy 251.173zł. w tym :
a/ koszty konserwacji lamp i oświetlenie ulic 180.000 zł
b/ modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 71.173zł / zadanie zrealizowane 2005roku - całkowity koszt zadania 295.500zł płatność w ratach po 71.173zł do 2008roku.
- Pozostała działalność - 143.000. Środki zaplanowano na następujące zadania:
- 23.000 to wydatki przeznaczone na zakup , naprawy i konserwację wiat przystankowych , oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic, naprawy i konserwacje szaletów, naprawy ławek koszy itp.
- 120.000zł przeznacza się na remont dachu na budynku w Kątach Rybackich Rybackich ramach programu „Lagomar”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 190.800zl
- 159.000 - dotacja dla Gminnej Biblioteki przy czym plan złożony przez Dyrektora Biblioteki przewidywał dotację z budżetu gminy w wysokości 183.163,69zł. W rozdziale tym zaplanowano również rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej – 8.800zl
- 8.000zł wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę / dożynki, spływ wodami Żuław , festyny /
- 15.000zł - zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Łaszce
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 50.000zl
Na zadania w zakresie upowszechniania sportu przeznacza się środki w wysokości 35.000zł. Przewidywane wydatki to: utrzymanie obiektu sportowego, zakup bramek na boiska w Łaszce, Grochowie Trzecim, Groszkowie, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, remont ogrodzenia na stadionie. Planuje się również przeznaczyć 4.500 zł –dotacje na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2006 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1096
24 kwietnia 2006 12:51 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
24 kwietnia 2006 12:50 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
24 kwietnia 2006 12:49 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu