Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Stanowiska

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Informacje

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych - Aldona Godek

1. Kierowanie referatem oraz sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej.
2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Przekazywanie do realizacji poszczególnym pracownikom zawartych umów w wyniku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne.
4. Prowadzenie rejestru prowadzonych i udzielonych zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zawartych umów w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
7. Udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu z zakresu zamówień publicznych.
8. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.
9. Inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z jednostkami samorządu i lokalnymi organizacjami w ramach współpracy.
10. Gromadzenie danych na temat środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
11. Przygotowywanie aplikacji i występowanie w imieniu Gminy do funduszy Unii Europejskiej oraz innych organizacji finansowych.
12. Nadzór nad realizacją zaakceptowanych projektów.
13. Rozliczanie realizowanych i zakończonych projektów.
14. Współpraca z organizacjami, których Gmina jest członkiem w zakresie przygotowywania aplikacji.
15. Reprezentowanie Gminy przy realizacji programów, w których jest ona beneficjantem.
16. Uaktualnianie wiedzy w zakresie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej, rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy.
17. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem oświetlenia ulicznego, placów oraz jego konserwacją i naprawą, prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie.
18. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i utrzymania gminnych obiektów
komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
19. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników wchodzących w skład Referatu w tym spraw związanych z realizacja zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony i ochrony cywilnej, informacji niejawnej oraz spraw wojskowych.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Informacje

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - Anna Góra

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w tym:
1)prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży, wydzierżawiania, oddawania
w trwały zarząd oraz w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
2)przygotowywanie dokumentów oraz organizowanie przetargów na nieruchomości,
3)prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji mienia gminnego,
4)przejmowanie nieruchomości na mienie gminne,
5)ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.
6)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2. Prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy.
3. Przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji udziałów Gminy w spółkach kapitałowych.
4. Współpraca z organami spółek i z innymi wspólnikami spółek.
5. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.
6. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.
7. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.
8. Realizacja ustawy o własności lokali oraz ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.
9. Kontrola realizacji zawartych umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi w zakresie: dostawy zimnej wody, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego użytku (klatka schodowa, piwnica), czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach mieszkaniowych.
10. Kontrola i nadzór prowadzonych w imieniu gminy rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy.
11. Naliczanie opłat czynszów z najmu lokali mieszkalnych.

stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

Informacje

stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - Joanna Chudy

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej w szczególności :
a/ prowadzenie rejestru obowiązujących przepisów OC oraz ich znajomość,
b/ prowadzenie spraw związanych z magazynem OC , ewidencji sprzętu , nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji sprzętu, sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie księgi inwentarzowej, oznakowanie sprzętu zgodnie z wytycznymi. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stwierdzone nieprawidłowości z tego zakresu lub za stwierdzone braki.
2. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywaniem świadczeń na rzecz obrony kraju i innych zagrożeń.
3. Opracowywanie, uzupełnianie, prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z akcją kurierską.
4. Realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z realizacją przedsięwzięć.
6. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
7. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
8. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
9. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji z tym związanych.
10. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej.
11. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej.
12. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi oraz cmentarzami wojennymi.
13. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.
14. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa

Informacje

stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa - Waldemar Cieśluk

1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w obiektach komunalnych.
2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców robót poprawkowych.
3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.
4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym.
5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych.
6. Nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych z budżetu Gminy.
7. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.
8. Opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego i przygotowywanie umów w tym zakresie.
9. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji i remontów obiektów komunalnych.
10. Kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami.
11. Weryfikacja kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności.
12. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów.
13. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.
14. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
15. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.
16. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne w zakresie przekazywania informacji o zakończonych inwestycjach przekazywanie „nowego” majątku do zasobu Gminy.
17. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego Planu Finansowego.
18. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych.
19. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.
20. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.
21. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.
22. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.
23. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Gminy sprawozdania z realizacji programu.
24. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków.
25. Udzielanie informacji na temat obiektów i obszarów zabytkowych.
26. Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa należących do kompetencji gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dokumenty

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Środowisko naturalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 3935
15 marca 2019 10:18 (Agnieszka Piórko) - Aktualizacja danych stanowiska: stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa.
15 marca 2019 10:11 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
15 marca 2019 09:48 (Agnieszka Piórko) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa.