Sekretarz

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy
2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
3) zapewnienie prawidłowej obsługi petentów przez Urząd,
4) sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu,
5) wykonywanie innych zadań i działań z upoważnienia Wójta,
6) opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego oraz zmian do Regulaminu,
7) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
9) nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o swobodzie działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
10) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta oraz ze Skarbnikiem Gminy,
11) współudział w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
14) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz ich realizacja,
15) nadzór nad organizacją zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Sztutowo,
16) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem strategii rozwoju Gminy.
17) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w tym min.;
a) wyliczanie wysokości funduszu na poszczególne sołectwa,
b) informowanie o wysokości funduszu poszczególnych sołtysów,
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki,
d) sporządzanie zestawień z wniosków z zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszu,
e) sporządzanie wniosku o dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu,
18). Prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w tym:
a) przyjmowanie wniosków na stypendia i zasiłki szkolne
b) przygotowywanie decyzji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne).
c) sporządzanie list wypłat stypendium i zasiłków szkolnych.
d) sporządzanie statystyk i rozliczeń z zakresu wypłat stypendium i zasiłków szkolnych.
19. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno – użyteczne.

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1905
14 lutego 2020 13:24 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
26 sierpnia 2016 09:03 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 stycznia 2014 12:43 (Aldona Godek) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy.