Sekretarz

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1)podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy
2)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
3)zapewnienie prawidłowej obsługi petentów przez Urząd,
4)sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników Urzędu,
5)nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych – współpraca z GIODO,
6)wykonywanie innych zadań i działań z upoważnienia Wójta,
7)opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego oraz zmian do Regulaminu,
8)przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
9)nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
10)koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
11)nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy , ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o swobodzie działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpraca w tym zakresie z Zastępcą Wójta oraz ze Skarbnikiem Gminy,
13) współudział w opracowywaniu projektu budżetu Gminy,
14) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacja,
15) nadzór nad realizacją ustawy o funduszu sołeckim,
16) nadzór nad organizacją zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Sztutowo,
17) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem strategii rozwoju Gminy, w tym m.in. sporządzanie strategii rozwoju, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla rady sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Gminy,
18) Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz gminy.
19) Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną zebrań wiejskich wsi Groszkowo i Płonina oraz współpraca w tym zakresie z sołtysami wsi.
20) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego w tym min.
a)wyliczanie wysokości funduszu na poszczególne sołectwa,
b)informowanie o wysokości funduszu poszczególnych sołtysów,
c)przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki,
d)sporządzanie zestawień z wniosków z zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszu,
e)sporządzanie wniosku o dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu,
f)rozliczanie dotacji.
21) Przygotowywanie decyzji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne).

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1745
26 sierpnia 2016 09:03 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 stycznia 2014 12:43 (Aldona Godek) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy.
14 stycznia 2014 12:43 (Aldona Godek) - Usunięcie stanowiska: Sekretarz.