Ogłoszenia o zamówieniach rok 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentu pn:„Przejęcie przez Gminę Sztutowo obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa”

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn: „Przejęcie przez Gminę Sztutowo obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami niezbędnych dokumentów wynikających...

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie:„Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: „Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo” Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania. Warunkiem prawidłowego złożenia oferty jest wykazanie przez oferenta,...

Ogłoszenie o zamówieniu; przedmiot zamówienia: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo.

Sztutowo, 28.10.2011 UZ.2710.21.2011 Sztutowo: Odśnieżanie dróg w Gminie Sztutowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o zamowieniu, przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej w miejscowości Łaszka na działce nr 169/1

Sztutowo 2011-09-22 UZ.2710.20.2011 Sztutowo: Remont drogi gminnej w miejscowości Łaszka na działce nr 169/1 Numer ogłoszenia: 300906 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłos

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo

Sztutowo, 2011-09-20 UZ.2710.19.2011 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 270928-2011 z dnia 2011-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Sztutowo. Zakres prac został podzielony na następuj

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo

Sztutowo, 2011-09-20 UZ.2710.19.2011 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przeta