Przetargi

Ogłoszenie na dzierżawę nieruchomosci gruntowej dz. nr 182 Łaszka

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Łaszce,                    Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza rocznego czynszu

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Łaszka

182

800 m2

Łaszka

GD2M/00054703/7

1040,00

100,00

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  25 czerwca 2019 r.  o godz.  1100  .

 

Teren ten przeznaczony jest do zagospodarowania jako ogródek przydomowy.

 

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 182 położona w Łaszce.  Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem. Usunięcie drzewostanu zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 czerwca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

 

1)    Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,

2)    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

3)    Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy)– według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

4)    Dowód wpłaty wadium.

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 

1)    Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,

2)    Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu,

3)    Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).
Stawka rocznego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

 

Wylicytowana cena  nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie proporcjonalnie w 2018 r. do dnia 31 października, natomiast w kolejnych latach obowiązywania umowy czynsz płatny do dnia 31 marca.  

 

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  104 zł.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

 

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo - można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

                                                                                                           

Wójt Robert Zieliński

 

Sztutowo, dnia 11.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Załącznik nr 1

- Wzór-

Oświadczenie

 

Do postępowania przetargowego dotyczącego: pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej   w Łaszce, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza rocznego czynszu

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Łaszka

182

800 m2

Łaszka

GD2M/00054703/7

1040,00

100,00

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

1)    Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,

2)    Zapoznałem się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projekt-

Umowa dzierżawy Nr NE.6845….2019

 

zawarta w dniu ………….. 2019 r.  w Urzędzie Gminy w Sztutowie pomiędzy

Gminą Sztutowo reprezentowaną przez :

Pana Roberta Zielińskiego - Wójta Gminy Sztutowo zwaną w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

a

…………………………………………………………………………NIP …………………..

Zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Dzierżawcą” zawarta została umowa
o następującej treści:

§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej
działki nr  182 o powierzchni 800 m2 obręb Sztutowo,  dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych Nowy Dwór Gdański  prowadzona jest księga wieczysta numer  KW  GD2M/00054703/7.

 

 § 2

Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę  działki nr 182 o powierzchni 800 m2   opisanej szczegółowo w § 1 z przeznaczeniem do zagospodarowania jako ogródek przydomowy.

§ 3

1. W każdym roku obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny
w wysokości ………..  netto (słownie zł:) plus należny podatek VAT, natomiast  w 2019 r. czynsz dzierżawny za okres od ………….. do 31.12.2019 r. wynosić będzie ……………………………plus należny podatek VAT - zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Sztutowo w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sztutowo oraz protokołem z przetargu, który odbył się w dniu 25.06.2019 r.

2. Czynsz płatny jest przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Nr 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Stegnie w każdym roku obowiązywania umowy do dnia 31 marca, natomiast w 2018 r. do 30.06.2019 r.

3. W przypadku nie zapłacenia czynszu dzierżawnego w określonym terminie dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia  odsetek ustawowych.

4.  Stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany w Komunikacie Prezesa  GUS za rok poprzedni.

5.W przypadku nie zapłacenia czynszu w terminie - dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia  odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów dostarczenia korespondencji. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia  9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych mogą być przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, ul. Danuty Sędzikówny 12,  51-214 Wrocław.

§ 4

Umowa została zawarta na czas określony od dnia  ………...  do  …………….

§ 5

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia obciążeń publiczno - prawnych w tym podatku od nieruchomości,  związanych z przedmiotem dzierżawy

§ 6

1.    Dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.

2.    Dzierżawca może dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy, za które nie przysługuje mu  w stosunku do Wydzierżawiającego roszczenie o ich zwrot. 

3.    W okresie trwania umowy Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy .

§ 7

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wstępu na teren przedmiotu dzierżawy
i dokonywania oględzin w celu skontrolowania przestrzegania przez Dzierżawcę postanowień umowy.

§ 8

W przypadku nie dotrzymania warunków umowy określonych w  § 3 pkt. 1 i 2 , § 5 oraz § 6 pkt. 1 i 3  Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia .
                                                                         § 9

Z chwilą wygaśnięcia umowy, jak również jej rozwiązania dzierżawca zobowiązany jest zwrócić grunt  w stanie niezgorszym niż w chwili otrzymania. Przejęcie nastąpi protokółem zdawczo – odbiorczym w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory, które mogą powstać w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Rejonowy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowanie przez strony formy pisemnej.

§ 13

 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,
z których  1 egz. otrzymuje Dzierżawca.

 

 

Wydzierżawiający                                                                Dzierżawca

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2019 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 188
11 czerwca 2019 13:00 (Anna Góra) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 12:58 (Anna Góra) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)