Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sztutowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku
z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) uchwał Rady Gminy Sztutowo
Nr XXV/239/2017; Nr XXV/240/2017; Nr XXV/241/2017  z dnia 24 marca 2017 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B-17MN obejmującym działki nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 i 16/5.

 

w dniach od 27 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo w pokoju nr 13  w godzinach 9:00 – 12:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian miejscowego planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo pokój
nr 1 o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Giny Sztutowo z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pokój nr 13, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ww. nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Sztutowo.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

/podpis nieczytelny/

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Chudy
Ilość wyświetleń: 312
20 kwietnia 2018 11:58 (Joanna Chudy) - Dodanie załącznika [doc03238820180420092826.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 11:58 (Joanna Chudy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)