Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sztutowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art....

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo , dnia 19.04.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postepowania Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257 z), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo , dnia 30.01.2018r. ZP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęci postepowania Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257 z), w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6721.1.2017 Sztutowo 20.11.2017r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6721.2.2017 Sztutowo 20.11.2017r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o...

Obwieszczenie Wójta Gminy SztutowoWójt Gminy Sztutowo Jakub Farinade /podpis nieczytelny/

ZP.6721.3.2017 Sztutowo 20.11.2017r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6721.4.2017 Sztutowo 31.05.2017r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

ZP.6721.3.2017 Sztutowo 31.05.2017r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu...