Gospodarka komunalna

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

ZARZĄDZENIE NR 18

WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29.05.2009 r.

 

 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Na podstawie art. 7 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam co następuje

 

§ 1

Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

§ 2

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)       prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Sztutowo oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zarządzeniu;

2)       posiadać zaplecze techniczno-biurowe;

3)       posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Środki transportu muszą posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą z prawo o ruchu drogowym, a ich stan techniczny musi zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

4)       posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów;

5)       oznaczyć pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwą firmy;

6)       złożyć do Wójta Gminy Sztutowo wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu

2. Dokumentami, stwierdzającymi spełnienie powyższych wymagań, są w szczególności:

1)       tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;

2)       umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust1. pkt. 3, wraz z ich opisem technicznym;

3)       potwierdzenie gotowości przyjęcia zebranych odpadów zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i /lub potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien ponadto:

1)     odbierać odpady komunalne z  gospodarstw domowych – zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo;

2)     posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w zakresie objętym wnioskiem;

3)     dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku. Pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych muszą ponadto być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego sprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

4)     zapewnić właścicielom nieruchomości, zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników lub innych urządzeń do zbiórki odpadów komunalnych oraz zapewnić odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo;

5)     prowadzić rejestrację odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska-zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)     posiadać aktualną umowę na przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia zgodnie z gminnym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami;

7)     w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia o obiekty wymienione w gminnym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami i urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, w tym wielo-materiałowych;

8)     posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu, w sytuacji gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

 

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien ponadto:

1)       posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

2)       myć pojazdy asenizacyjne zgodnie z  rozporządzeniem określonym w pkt. 1;

3)       zagwarantować by pojazdy asenizacyjne były opróżniane wyłącznie na stacji zlewnej, bez przepompowywania nieczystości do innych pojazdów lub zbiorników;

4)       zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu.

§ 5

Przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i /lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

1)     zapewniają, że działalność objęta zezwoleniem będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie wysokiego standardu świadczonych usług, a przede wszystkim zgodnie z:

a)     ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150);

b)     ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2007 r. nr 39 poz 251 ze zmianami);

c)      ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami);

d)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  12 listopada 2002 r. Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617);

e)     Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo

f)        Planem gospodarki odpadami dla Gminy Sztutowo

g)     Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo

2)     zobowiązani są do prowadzenia ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz zobowiązani są do 15 dnia  każdego miesiąca przekazywać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub na opróżnianie zbiorników  bezodpływowych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia lub rozwiązania umowy;

3)     zobowiązani są do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok poprzedni informacji dotyczącej:

-  masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo;

-  sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych;

-  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

-  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów ich zagospodarowania

-  ilości i rodzaju nieczystości ciekłych pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Sztutowo.

4)     wykonane usługi muszą potwierdzać pisemnie, wystawiając zleceniodawcy dokument, który winien zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę, adres właściciela oraz adres nieruchomości, z której dokonano odbioru, jak również ilość odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych oraz datę wykonanej usługi;

5)     zobowiązani są do składania Wójtowi Gminy raz do roku, w terminie do 30 stycznia każdego roku pełnego wykazu umów zawartych na świadczenie usług objętych zezwoleniem;

6)     zobowiązani są do wystawiania faktur VAT za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z poszczególnych nieruchomości, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§6

Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, nie może odmówić zawarcia umowy w przedmiotowych zakresach z właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności z uwzględnieniem  przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 7

1)     Wskazuje się składowisko odpadów w Tczewie jako miejsce unieszkodliwiania odpadów.

2)     Wskazuje się oczyszczalnię ścieków prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”  Spółka z o.o. w Stegnie jako stację zlewną dla nieczystości ciekłych z terenu gminy.

3)     Wskazuje się miejsce odzysku odpadów komunalnych wynikające                              z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

§ 8

Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 obowiązany do corocznego, w terminie do 15 września przedkładania Wójtowi  szczegółowej kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie górnych stawek opłat.

§ 9

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania    bezdomnych zwierząt, w tym:

a)  atestowane urządzenia i środki, przy pomocy  których zwierzęta będą                           wyłapywane,

b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną

3) posiadać co najmniej trzy letnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

6) złożyć do Wójta Gminy Sztutowo wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do  Krajowego Rejestru Sądowego,

2) umowa kupna, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5) tytuł prawny do  nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 10

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

6) złożyć do wójta Gminy Sztutowo wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu

2. Powyższe wymagania powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

3. § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
8) złożyć  do Wójta Gminy Sztutowo wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu

2. Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 13

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Sztutowo Nr 33/2006 z dnia 01.09.2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2009 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1130
29 maja 2009 13:00 (Aldona Godek) - Zmiana treści dokumnetu.
29 maja 2009 12:57 (Aldona Godek) - Zmiana treści dokumnetu.
29 maja 2009 12:54 (Aldona Godek) - Utworzenie dokumentu.