Postępowanie z odpadami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO

Wpis do rejestru działalności regulowanej dotyczący odbioru odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Z  TERENU GMINY SZTUTOWO

 Zgodnie z art.1 pkt. 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztutowo tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r.

    Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztutowo jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Sztutowo na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:      

-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,                         

-numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

-numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

    Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Sztutowo utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r.                                                                                        

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Sztutowo (pok. 2).

*

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Góra
Ilość wyświetleń: 1005
03 października 2019 09:57 (Agnieszka Piórko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 09:55 (Agnieszka Piórko) - Usunięcie załącznika [wpis_do_rejestru_stan_na_01012019_na_strone_www.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 09:55 (Agnieszka Piórko) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)