Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Sztutowo 2018-08-17

UZ.271.12.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Wójt Gminy Sztutowo unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do godziny 13:00 dnia 17 sierpnia 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wójt Gminy Sztutowo
Jakub Farinade

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2018
Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 232
17 sierpnia 2018 14:42 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)