Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, przedmiot zamówienia: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie nr 500013968-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.

Gmina Sztutowo: Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sztutowo, Krajowy numer identyfikacyjny 17074795100000, ul. ul. Gdańska  55, 82110   Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 151, e-mail agodek@sztutowo.ug.gov.pl, faks 552 478 396.
Adres strony internetowej (url): www.bip_sztutowo.bipgmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UZ.271.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w tym: 1) zapewnienie odbierania i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK; 2) utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego PSZOK; 3) ewidencję odpadów zebranych w PSZOK

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13385.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o.
Email wykonawcy: zuos@zuostczew.pl
Adres pocztowy: ul. Rokicka 5A
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16464.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16464.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16464.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego PGOWP 2022 dla Gminy Sztutowo został wyznaczony region gospodarki odpadami komunalnymi - Region Wschodni. W związku z powyższym w dniu 28 maja 2013 r. podpisano umowę na utylizację i przetwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sztutowo z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., który zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami stanowi regionalną instalację do przetwarzania odpadów. W konsekwencji w/w umowy w Stegnie powstała stacja przeładunkowa stanowiąca punkt przejściowy jeśli chodzi o całą procedurę utylizacji i przetwarzania. W ramach przedmiotowej stacji, do której trafiają odpady z terenu Gmin Sztutowo, Stegna, Ostaszewo oraz Miasta Krynica Morska zaistniała możliwość utworzenia Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Fakt utworzenia we wskazanym miejscu PSZOK z przyczyn technicznych nie wiąże się z powstaniem dodatkowych kosztów związanych chociażby z pozyskiwaniem odpowiedniego terenu oraz stosownych pozwoleń. Biorąc pod uwagę powyższe zastosowanie wskazanego trybu jest zasadne.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat rozwoju gospodarczego i rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Piórko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Piórko
Ilość wyświetleń: 327
18 stycznia 2018 14:26 (Agnieszka Piórko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)